Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-03-2022

 

 

سوره بينه ، مدنی 8 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. نبوده اند كسانی كه كفران كردند از اهل كتاب ( يهود و نصاری ) و مشركان دست بردارندگان تا اينكه بيايد ايشان را بينه ( دليل آشكار )

  2. رسولی ( فرستاده ای ) از [جانب] خداوند [كه] بخواند نامه هايی پاك شده ای را

  3. در آن نوشته شده هايی به پا ايستاده ای ( استواری ) [است]

  4. و متفرق ( دچار اختلاف ) نشد كسانی كه داده شدند كتاب را ( يهود و نصاری ) ، مگر از بعد آنچه كه آمد ايشان را بينه ( دليل آشكار )

  5. و فرمان نيافتند مگر برای اينكه عبادت ( بندگی ) كنند خداوند را مخلص ( خالص ) شدگان برايش دين را ، حنيفان ( يكتا پرستان و خدا ترسان ) و به پا دارند نماز را و بدهند زكات را و آن [است] دين به پا خواسته ( استوار )

  6. بدرستی كسانی كه كفران كردند از اهل كتاب و مشركان در آتش جهنم ، جاودانانند در آن ، ايشان ايشانند بدترين آفريدگان ( موجودات ، جهانيان و مخلوقات )

  7. بدرستی كسانی كه ايمان آوردند و عمل كردند صالحات را ، ايشان ايشانند بهترين آفريدگان ( موجودات ، جهانيان و مخلوقات )

  8. جزايشان ( پاداش ايشان ) نزد سرورشان باغهايی هميشگی [است كه] جاری ميشود از زيرش چشمه ها ، جاودانانند در آن ابدی ( هميشگی ) ، راضی شود خداوند از ايشان و راضی شدند از او ، آن برای كسيست كه ترسيد سرورش را