Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

 

 

20-12-2010

پروژه‌‌ها

 


پروژه ( 1 )

برسي و تحقيق در مورد پديده دوران ميادين الكتريكي

 

الف - اندازه گيري تاثيرات دوران يك جسم باردار بر ميدان الكتريكي آن .

ب - آيا دو جسم باردار با بارهاي الكتريكي  همنام و همبار مي‌توانند در حالت دوران يكديگر را بربايند .

 

توجه : در صورت علاقمندي و يا داشتن امكانات لازم ميتوانيد طرحها و نظرهاي خود را با ما در ميان بگذاريد . طرح اوليه ما اين است كه علي‌رغم استفاده از واندوگراف براي توليد جريان مستقيم الكتريسيته با ولتاژ بالا ، از كمپرسور و توربين‌هاي بادي جهت دوران ديسك‌هاي باردار استفاده شود براي اينكه اين آزمون نياز به سرعتهاي دوراني زيادي دارد و محل استقرار ديسك‌ها با بالشتكهاي بادي از سطح ميز آزمايش فاصله گرفته و نيروي اصطكاك حذف شود و از نيرو سنج‌هاي حساس براي اندازه گيري نيروي جاذبه و يا دافعه مابين ديسك‌هاي باردار استفاده شود ، توربينهاي بادي بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه توانايي چرخش به هر دو جهت را داشته باشند . علت اختيار شكل ديسك براي اجسام باردار در حال دوران اين است كه بار الكتريكي در كناره‌هاي تيز ديسكها تجمع كرده و باعث بالا رفتن چگالي بار الكتريكي ميشود .

توضيح : منظور از بالشتكهاي بادي ، جريان سريع هوا زير محل يا پايه استقرار ديسك‌ها است كه بتوانند نيروي اصطكاك را از آزمون حذف كنند . در اين مورد بخصوص ميتوان از شناورهاي ساكن روي آب راكد بهره جست . 


پروژه ( 2 )

توليد مغناطيس متضاد

 

همانطور كه ميدانيم در ضد ماده الكترون بار الكتريكي مثبت و پروتون بار منفي دارد . در واقع پاد ماده از وارونگي ميدان ماده بدست مي‌آيد در اين زمينه توضيحاتي در مبحث ( وارونگي ميادين الكتريكي ، توجيهي جديد براي توليد زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده يكديگر را نابود نمي‌كنند ! ) ارايه شده است . ضد ماده در پيرامون خود ميدان مغناطيس متضاد توليد مي‌كند كه ماده و ضد ماده در ساختار كلي ، همديگر را در هستي مي‌رانند و تصادمي مابين اجرام سماوي از نوع ماده و ضد ماده بوجود نمي‌آيد و بشقاب پرنده‌ها نيز از همين پديده براي نقل مكان در گيتي استفاده مي‌كنند . در صورت علاقمندي به مبحث ( ساختار فيزيكي و تكنولوژي پرواز بشقاب پرنده‌ها ! ) مراجعه فرماييد . اينك اگر مغناطيس متضاد وجود داشته باشد مي‌توان آن را با دوران هسته‌اي با بار الكتريكي منفي البته با سرعت زاويه‌اي خيلي زياد درون محفظه‌اي با بار الكتريكي مثبت توليد كنيم . به طور مثال ميتوان از يك ديسك در داخل محفظه‌اي به شكل زير استفاده نمود .

 

 

در شرايط آزمايشگاهي بعد از توليد ضد ماده ، اين ماده بدست آمده در جاذبه زمين شناور و حتي به طرف بالا حركت مي‌كند كه ميتوان با انجام آزمايش فوق به شرايط دائمي بي‌وزني حتي فرار از ميدان جاذبه ماده ( سياره زمين ) دست يافت .


پروژه ( 3 )

شناسايي زوج ماده - ماده‌هاي خنثي

 

همانطور كه در مبحث وارونگي ميادين الكتريكي ، توجيهي جديد براي توليد زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده يكديگر را نابود نمي‌كنند و زوج ماده‌ - ماده‌هاي خنثي عامل اصلي انرژي نوسان خلاء يا انرژي نقطه صفر هستند ! عنوان شد ، به طور خلاصه الكترونها به صورت زوج ماده - ماده در كنار هم هستند ولي با تابش گاما ، اين تابش بسته به وضعيت زوج در يكي از الكترونها تخليه و باعث وارونگي ميدان الكتريكي آن و تبديل شدن به پوزيترون ميشود و ........ كه در صورت علاقه‌مندي ميتوانيد به مباحث فوق مراجعه نماييد . اگر ما انرژي نسبتا زيادي را در نقطه‌اي از فضا ( خلاء ) متمركز و يا تشديد كنيم به نحوي كه موفق به گسستن پيوند مابين زوج ماده - ماده‌هاي خنثي شويم ، بعد از انحراف و جداسازي آنها خواهيم توانست با شتاب دهنده‌ها اين ذرات را در آشكارسازها مشاهده كنيم و اگر وجود زوج ماده - ماده‌هاي خنثي در آزمايشگاه ثابت شده و توجيه ارايه شده در مباحث فوق درست باشد ، تغييرات اساسي در مفاهيم اوليه و بنيادي علم فيزيك معاصر ما بوجود خواهد آمد .


پروژه ( 4 )

شناسايي ماهيت لكه‌هاي خورشيدي و ماده تاريك

 

همانطور كه مستحضر ميباشيد در مبحث واكنش هسته‌اي از نوع چهارم ! يعني ادغام نوترون‌ها و پايان هستي ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) توضيحاتي در مورد ماده تاريك و لكه‌هاي خورشيدي ارايه شد . آزموني كه براي اين منظور پيشنهاد ميشود اين است كه يك كاوشگر فضايي بايد تا حد ممكن به خورشيد نزديك شود و پرتو ليزر بسيار قوي را بر لكه‌هاي خورشيدي بتاباند ، چنين پيش بيني ميشود كه پرتو ليزر توسط اين لكه‌ها جذب و نه تنها انعكاسي وجود نخواهد داشت بلكه بالا رفتن درجه حرارت در لكه‌ها در محل تابش ليزر نيز مشهود نخواهد بود كه اين آزمون ثابت خواهد كرد كه ماهيت لكه‌هاي خورشيدي از ماده تاريك و خاصيت ماده تاريك جذب شديد نور يا امواج الكترومغناطيس است .  در واقع ماده تاريك يا لكه‌هاي خورشيدي در هنگام قرار گرفتن در مقابل پرتوهاي ليزر و يا نور شديد ، همانند ماده باريوني رفتار نمي‌كنند .


پروژه ( 5 )

آشكارسازي يون هليم در اطاقك گاز

 

همانطور كه در مبحث وارونگي ميادين الكتريكي ، توجيهي جديد براي توليد زوج ماده - پاد ماده . بر خلاف انتظار ما ، ماده - پاد ماده يكديگر را نابود نمي‌كنند عنوان شد تابش گاما زوج الكترون - الكترون را تبديل به زوج الكترون - پوزيترون مي‌كند كه در اين ميان اتم هليم در اطاقك گاز يونيزه خواهد شد . به دليل اثرهاي يونشي كه ذرات باردار هنگام حركت خود در گاز توليد می‌كنند ، مسير حركت آنها قابل رويت است . حال اگر در اين محيط يك ميدان مغناطيسي اعمال شود ، در اين صورت پوزيترون و الكترون به دليل داشتن بارهاي الكتريكي مخالف در قوسهاي دايره‌اي با جهت‌هاي مخالف منحرف می‌‌شوند . بنابراين مسير الكترون و پوزيترون قابل مشاهده خواهد بود . در واقع دليل آشكار شدن ذره باردار در اطاقك گاز و در مجاورت انحراف دهنده ، تنها باردار بودن آن نيست ، بلكه ذره باردار ميبايست سرعت و شتاب داشته باشد تا با برخورد با ملكولهاي گاز ، مسير حركت خود را نشان دهد . ولي اين اتم يونيزه شده چون سرعت و شتاب ندارد و علت آن هم جرم زياد است ، در آشكار ساز مشاهده نمي‌شود ، براي اينكه تابش گاما آنقدر انرژي ندارد كه به اين هسته‌ شتاب دهد . ولي جرم الكترون - پوزيترون كم است و آنها شتاب مي‌گيرند و آشكار ميشوند ( پرتاب ميشوند ) .  اين پروژه سعي در پيدا كردن و ارايه راه‌كاري براي آشكارسازي اين يون هليم  دارد . كه در صورت يافتن روش آن ارايه خواهد شد . اگر راه‌كار و شيوه‌اي مد نظر داريد با ما درميان بگذاريد تا در اين قسمت منعكس شود .

آیا تصادم فوتونهای گاما و ذرات آلفا فیزیک کوانتوم ما را به چالش می کشد؟

همانطور که میدانیم تصادم مابین فوتونهای گاما با ملکولهای هلیم در اطاقک ابر رخ داده و حاصل فرایند زوج ذرات الکترون – پوزیترون بوده است و اینک این سوال مطرح میشود که آیا نتیجه مشابهی برای تصادم فوتونهای گاما و ذرات آلفا ( هسته اتم هلیم فاقد الکترون ) بدست خواهد آمد؟

که جواب ما قبل از انجام آزمون منفی است که در این صورت دانش فعلی ما از فیزیک کوانتوم به چالشی بزرگ کشیده خواهد شد .


پروژه ( 6 )

توليد امواج گرانشي

 

همانطور كه در مباحث برهمكنش يا واكنش روح با ذرات بدون جرم ( دخان - ذرات الهي ) و جرم صفر و ايجاد شرايط بي وزني ، تسليحات گرانشي /  راهكاري جديد براي اثبات اصل هم ارزي جرم و انرژي /  ارايه رابطه هم ارزي جرم و انرژي مستقل از سرعت امواج نور و گرانشي گفته شد ماهيت نور امواج الكترومغناطيس است كه به صورت عرضي توليد و منتشر ميشود و چنين به نظر ميرسد كه ماهيت گرانش نيز امواج الكترومغناطيس است ولي به صورت طولي توليد و منتشر ميشود كه ناشي از لرزش و ارتعاش ذرات است . در اين رابطه ميبايست راهكاري جهت توليد امواج طولي الكترومغناطيسي ( امواج گرانشي ) ارايه شود كه نتيجه آن دسترسي به تسليحات بسيار پيشرفته و كارآمد و همچنين غلبه بر نيروي گرانش است .


پروژه ( 7 )

توليد كوانتومها يا فوتونهاي چند ثانيه‌اي

 

همانطور كه در مبحث فوتون ذره اي يا رشته اي ، فوتون يك ثانيه اي يا چند ثانيه اي ، كوانتيده شدن انرژي در همبافته فضا - زمان گفته شد :  انرژي اين كوانتومها از رابطه زير به دست خواهد آمد :

 

t زمان در واحد ثانيه است كه اين فوتونها كوانتومهاي چند ثانيه‌اي ناميده شده و انرژي فوق‌العاده زيادي خواهند داشت و توليد و انتشار آنها ممكن و عقلاني به نظر ميرسد براي اينكه امواج راديويي با طول مدت زيادي توليد ميشوند . به طور مثال انرژي يك كوانتوم ( فوتون رشته اي ) گاماي 60 ثانيه اي ( يك دقيقه اي ) را بر آورد مي‌كنيم :

 

كه چنين به نظر مي‌رسد انرژي اين كوانتوم گاماي يك دقيقه‌اي براي شكافتن هر هسته سنگين خصوصا هسته فلزات كافي باشد و از اين روش بتوان هسته اورانيوم معدني و غني نشده را خيلي راحت شكاف داد و به انرژي فراوان و ارزاني دست يافت . هر چند كه اين مولدهاي فوتون چند ثانيه اي ميتوانند كاربرد نظامي هم داشته باشند يعني با تاباندن اين كوانتومهاي چند ثانيه‌اي به هدف ، جرم خود هدف انرژي بسيار زياد هسته‌اي را براي انهدام خودش فراهم و تامين مي‌كند . به هر حال اين موضوع مربوط به ذات بشر و علم فيزيك است كه از تمامي پديده‌ها و علوم ميتوان در دو مسير صلح آميز يا جنگي بهره جست و ابراز و هشدار آن از طرف ارايه كننده نظريه الزامي است و كاربرد نظامي داشتن آن نمي‌تواند مانع از ارايه خود نظريه شود ، براي اينكه مسئوليت استفاده از آن به عهده سازنده و در اختيار دارنده سلاح است نه نظريه پرداز آن پديده . ولي بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر موفق به توليد كوانتومهاي چند ثانيه اي انرژي الكترومغناطيسي شويم به راهكاري به مراتب آسان تر از همجوشي هسته اي دست يافته‌ايم براي اينكه ميتوان از فلزاتي همچون تنگستن استفاده كرد و سرعت واكنش شكافت را با شدت مولد تابش امواج ليزر گونه تنظيم كنيم .


 

پروژه ( 8 )

پيشرانه فوتوني

 

در ادامه مبحث محاسبه نيروي فوتون رشته اي و مدت زمان انتقال تكانه آن  ، همانطور كه در مبحث اصل تبادل انرژي كوانتومي توسط لايه‌ها و زير لايه‌ها در اتم‌ها توضيح داده شد ، مقدار زيادي از انرژي تابشهاي الكترومغناطيس جذب عناصر شده و به صورت تابشهاي الكترومغناطيسي نيز دفع و به محيط پس داده ميشود . از اينرو در برسي پديدهاي فيزيكي ، بيشتر انرژي و انتقال انرژي توسط امواج الكترومغناطيس مد نظر بوده و مشاهده نيز ميشود تا تكانه و انتقال آن يا نيرو و اعمال آن ، چون اگر قرار بود به جاي انتقال انرژي ، اعمال نيرو و يا انتقال تكانه صورت مي‌گرفت ، اجسام بر اثر تابشهاي الكترومغناطيسي دچار تغيير در شتاب ، سرعت و همچنين تغيير مسير محسوس و قابل توجهي مي‌شدند و چنين به نظر مي‌رسد كه ساختار لايه‌ها و زير لايه‌هاي اتم در جذب و دفع انرژي امواج الكترومغناطيس ، همانند ضربه گير در مقابل اعمال نيرو و يا انتقال تكانه امواج عمل كرده و به ساختار اتم ، انعطاف و پايداري زيادي مي‌دهد . به طور مثال فركانس ( بسامد ) طيف ماوراي بنفش 17^10 هرتز ميباشد كه هر كوانتوم آن ميتواند 8-^10*2.2  نيوتن نيرو وارد كند . پس با 8^10 عدد از آنها ميتوان 2.2 نيوتن نيرو وارد كرد و به جرم يك كيلوگرم ، شتاب 2.2 متر در مجذور ثانيه داد ( F=ma ) . انرژي هر كوانتوم طيف ماوراي بنفش با فركانس فوق برابر 17-^10*6.626 ژول است و 8^10 عدد از آنها معادل  9-^10*6.626  ژول انرژي خواهد داشت كه بسيار بسيار كمتر از انرژي ذخيره شده در يك باطري ساعت مچي است . اگر ما موفق شويم تمامي نيروي تابشهاي الكترومغناطيس يا مقدار قابل توجهي از آنها را بدون جذب و دفع شدن انرژي در تراز و ... ، به اجسام منتقل كنيم ، مسلما به نيروي پيشران فوق‌العاده زيادي در كيهان دست يافته‌ايم و اين موضوع با برسي معادلات و نمودارهاي مبحث فوق كاملا مشخص و بسيار شگفت انگيز است . براي اينكه انرژي تابش الكترومغناطيس با فركانس آن رابطه مستقيم داشته ولي نيروي تابش الكترومغناطيس با مربع فركانس آن رابطه مستقيم دارد . به زبان ساده با دو برابر شدن فركانس موج ، انرژي آن دو برابر ولي نيروي آن چهار برابر ميشود كه با قانون پايستگي انرژي و به تبع آن با قوانين ترموديناميك همخواني ندارد ، ولي ميتواند واقعيت داشته و عملي شود و همچنين ميتواند به عنوان تكنولوژي بسيار كارآمدي در سفاين فضايي مورد استفاده قرار گيرد .