Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

 

سوره مطففين ، مكی 36 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. وای برای كم فروشان

 2. كسانی كه آنگاه كه پيمانه كنند برای [خريد از]  مردم وفا ميكنند ( درست پيمانه ميكنند و تمام پرداخت می كنند )

 3. و زمانی كه پيمانه ميكنند ايشان را يا توزين ميكنند ايشان را [جهت فروش] ، كم ميكنند ( كم ميدهند )

 4. آيا گمان نميكند ايشان ، بدرستی ايشان مبعوث ( برانگيخته و زنده ) شدگانند

 5. برای روزی بزرگی

 6. روزی كه می ايستد مردم برای سرور عالميان

 7. هرگز بدرستی كتاب ( نامه ) فجور ( هرزگی ) كنندگان حتما در سجينی [است]

 8. و چه دانستت [كه] چيست سجين

 9. كتابی خط داری ( سطر بندی شده ای ، نوشته شده ای ، مرقوم شده ای ) [است]

 10. وای در چنين روزگاری برای تكذيب كنندگان

 11. كسانی كه تكذيب ميكنند به روز دين

 12. و تكذيب نميكند به آن ، مگر هر متجاوزی گناه كاری

 13. زمانی كه تلاوت ميشود برايش آيات ما ، گويد داستانهای گذشتگان [است]

 14. هرگز ، بلكه چيره ( مستولی ) شد بر قلبهايشان آنچه را كه كسب ميكردند

 15. هرگز ، بدرستی ايشان از سرورشان در چنين روزگاری حتما نابينا ( چشم نگهدارندگان ، سر به زيران ، خجل ) هستند

 16. سپس بدرستی ايشان حتما كشيده ( داخل ) ميشوند جحيم را

 17. سپس گفته ميشود ، اين است آنكه به آن تكذيب ميكرديد

 18. هرگز ، بدرستی كتاب ( نامه ) نيكان حتما در علّيين ( عالی ها ، بلند مرتبه ها ) [است]

 19. و چه فهماند تو را [كه] چيست علّيون

 20. كتابی نوشته شده ای ( مرقوم شده ای  ) [است]

 21. شهادت ميدهد ( گواهی می كند ) آن را نزديك شدگان

 22. بدرستی نيكان حتما در نعمت ها ( متنعم شده ها ) [هستند]

 23. بر اريكه هايی ( تختهايی ) نظاره ميكنند

 24. ميشناسی در سيمايشان خرمی نعمت ها را

 25. نوشانده ميشوند از نوشابه ای مُهر و موم شده ای ( سربسته ای )

 26. مُهر ( خاتمه ) آن است مشكی و در آن [نوشيدن] ، پس حتما رغبت كند رقابت كنندگان

 27. و مزاج ( طبيعت ، طعم ) آن از آبی ( رود و چشمه ای در بهشت ) [است]

 28. چشمه ای [كه] مينوشد به آن نزديك شدگان

 29. بدرستی كسانی كه جرم كردند  از كسانی كه ايمان می آوردند ميخنديدند ( تمسخر ميكردند )

 30. و زمانی كه می گذشتند به ايشان ، چشم و ابرو ميكردند

 31. و زمانی كه برميگشتند به سوی اهلشان ( خانوادشان ) ، برگشتند خنده رويان ( خوشحالی كنندگان )

 32. و زمانی كه ميديدند ايشان را ، گفتند بدرستی اينان حتما گمراهان [هستند]

 33. و [در حاليكه] فرستاده نشدند برايشان حافظانی

 34. پس امروز كسانی كه ايمان آوردند از كفار ميخندند ( مسخره ميكنند )

 35. برای ( بر روی ) اريكه هايی ( صندلی و تختهايی ) نظاره ميكنند

 36. آيا پاداش داده شد كافران را آنچه كه عمل ميكردند ( شایسته بودند )