Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

14-03-2022

 

 

سوره انسان ، مدنی 31 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. آيا آمد ( رسيد ) برای انسان موعدی ( هنگام و زمانی ) از روزگار را [كه] نبوده است چيزی مورد ذكری ( ذكر كرده شده ای )

 2. ما خلق كرديم انسان را از نطفه ای آميخته ای ( لقاح شده ای ) ، می آزماييم ( می سنجيم ) او را ، سپس قرار داديم آن را شنوای بينايی

 3. ما هدايت كرديم او را راه ، يا شاكری ( شكر گزاری ) [باشد] و يا كفران كننده ای [ناسپاسی شود]

 4. ما آماده كرديم برای كافران زنجيرها و قيد و بندهايی و آتشی سوزانی را

 5. بدرستی خوبان می نوشند از كاسه ای ( جامی ) [كه] باشد مزه ( طبع ، تركيب ) آن كافوری

 6. چشمه ای [كه] می نوشد به آن بندگان خداوند ، می جوشانند آن را جوشاندنی

 7. [كسانی را كه] وفا می كنند به نذر و می ترسند روزی را كه باشد شر آن پريشان ( پراكنده و متفرق ) شده ای

 8. و می خورانند طعام را برای دوستی او ، [جهت] مسكينی و يتيمی و اسيری ( در گرفتاری )

 9. [می گويند كه] جز اين نيست [كه] می خورانيم شما را برای صورت ( كسب رضايت ) خداوند ، نمی خواهيم از شما جزايی ( مزدی ) و نه تشكری را

 10. ما می ترسيم از سرورمان روزی عبوسی ( قيافه گرفته ای ) سخت ( طولانی و دراز شده ای ) را

 11. پس نگهداشت ( مراقبت كرد ) ايشان را خداوند [از] شر ( بدی ) اين روز و ملاقات داد ( رساند ، ارزانی كرد ) ايشان را خرمی ( ناز و نعمت ) و سروری ( شادمانی ) را

 12. و جزا ( پاداش ) داد ايشان را به [سبب] آنچه كه صبر كردند باغی و حريری را

 13. تكيه زنندگانند در آن بر اريكه ها ( تختها ) ، نمی بينند در آن خورشيدی و نه سوز سرما را

 14. و نزديكی [است] برايشان سايه هايش و آويخته ( نهاده ) شد ميوه هايش ( خوشه هايش ) آويختنی ( نهادنی )

 15. و چرخانده شود برايشان به ظروفی از نقره ای و تنگهايی ، باشد بلوری ( كريستالی )

 16. بلورها از نقره ای ( آينه ای ) ، اندازه گيری كردند ( برآورد كردند ) اندازه كردنی ( برآوردی ، محاسبه ای ) را

 17. و نوشانيده ميشوند در آن كاسه ای ( جامی ) [كه] باشد طعم ( تركيب و مزه ) آن زنجبيلی

 18. چشمه ای در آن [كه] ناميده ميشود سلسبيلی

 19. و می چرخد برايشان مولودانی ( كودكانی ، بچه هايی ) جاودان شده ها ، زمانی كه می بينی ايشان را گمان كنی ايشان را مرواريدی پراكنده شده ای ( دانه ريزی ، از رشته افشانده شده ای ) [هستند]

 20. و زمانی كه می بينی ، سپس می نگری نعمتی و سرزمينی بزرگی را

 21. بر [تن] ايشان لباسی [از] حريری سبزی و حريری طلا بافته و آراسته [است] ، ( زينت ) داده شوند دست بندهايی از نقره ای و بنوشاند ايشان را سرورشان نوشابه ای پاكی را

 22. بدرستی اين باشد برای شما جزايی ( پاداشی ) و باشد تلاش شما مورد تشكری

 23. ما ، ماييم [كه] نازل كرديم برايت قرآن را نازل كردنی

 24. پس صبر كن برای حكم سرورت و اطاعت نكن از ايشان گناه كارانه ای يا كفران كننده ای

 25. و ذكر ( ياد ) كن اسم سرورت را صبحگاهی و شامگاهی

 26. و از شب ، پس سجده كن برايش و تسبيح كن او را شبی طولانی

 27. بدرستی اينان دوست می دارند زود ( نزديك ) را و رها می كنند پيش رويشان روزی سنگينی را

 28. ما خلق كرديم ايشان را و محكم كرديم آفرينش ( پديد آوردن ) ايشان را و زمانی كه بخواهيم ، تبديل كنيم همانند ايشان را تبديلی

 29. بدرستی اين تذكری ( يادآوری ) [است] ، پس كسی كه خواست اتخاذ كند به سوی سرورش راهی را

 30. و نمی خواهيد مگر اينكه بخواهد خداوند ، بدرستی خداوند باشد دانايی حكيمی

 31. داخل می كند كسی را كه می خواهد در رحمتش و ظالمان را آماده كرد برايشان عذابی دردناكی را