Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

02-04-2022

 

 

سوره نوح ، مكی 28 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. ما ارسال كرديم نوح را به سوی قومش كه هشدار ده قومت را از قبل اينكه بيايد ايشان را عذابی دردناكی

 2. گفت ای قوم من ، بدرستی من برای شما هشدار دهنده ای آشكاری [هستم]

 3. كه بندگی ( عبادت ) كنيد خداوند را و تقوی كنيد او را و اطاعتم كنيد

 4. می آمرزد برايتان از گناهانتان و به تاخير می افكند شما را به سوی اجلی ( موعدی ) معلومی ، بدرستی اجل ( موعد ) خداوند زمانی كه آمد به تاخير افكنده نميشود اگر بدانيد

 5. گفت سرورم ، بدرستی من فراخواندم ( دعوت كردم ) قومم را شبی و روزی

 6. پس نيافزوده است ايشان را خواندنم ( دعوتم ) مگر فراری ( رميدنی ، تنفری ) را

 7. و بدرستی من هر زمان كه فراخواندم ايشان را برای اينكه بيامرزی برايشان ، قرار دادند انگشتانشان را در گوشهايشان و به پوشانيدند جامه هايشان را و اصرار كردند  و خود بزرگی كردند خودخواهی را

 8. سپس بدرستی من دعوت كردم ايشان را علنی ( با صدای بلند و آشكاری )

 9. سپس بدرستی من علنی ( هويدا ) كردم [دعوت عمومی كردم] برايشان و درگوشی كردم ( خصوصی نمودم ) برايشان نجواهايی را

 10. پس گفتم آمرزش بخواهيد سرورتان را ، بدرستی او باشد آمرزنده ای

 11. ميفرستد آسمان را برايتان مداومی ( ريزانی ، پشت سر همی ، پيوسته ای )

 12. و مدد ( ياری ، توسعه ) ميكند شما را به اموالی و پسران و قرار ميدهد برايتان باغهايی را و قرار ميدهد برايتان چشمه هايی را

 13. چيست برای شما كه اميد نداريد برای خداوند حرمتی ( احترامی ، شكوهی ) را

 14. و [در حاليكه] خلق كرده است شما را گوناگون ( مختلف ، نوع به نوع ، رنگارنگ و نژاد به نژاد )

 15. آيا نديده ايد كه چگونه خلق كرد خداوند هفت آسمانهايی را طبقاتی ( طبقه طبقه بالای هم ، روی هم چيده شده ، طبق طبق )

 16. و قرار داد ماه را در آنها نوری و قرار داد خورشيد را چراغی

 17. و خداوند رويانيد شما را از زمين نباتی ( رويدنی ، رويشی )

 18. سپس برميگرداند شما را در آن و خارج ميكند شما را اخراجی ( خارج كردنی )

 19. و خداوند قرار داد برايتان زمين را بسط داده شده ای ( گسترده ای ، مفروشی )

 20. برای اينكه درپوييد از آن راه هايی را ، گشاده ای ( فراخی )

 21. گفت نوح  سرورم ، بدرستی ايشان عصيانم كردند و تبعيت كردند كسی را كه نيافزوده است او را مالش و فرزندش مگر خسرانی ( زيانی )

 22. و مكر كردند مكری بزرگ شده ای را

 23. و گفتند رها نكنيد خدايانتان را و ول نكنيد  ود  و نه سواع  و نه يغوث  و يعوق و نسرا را

 24. و [در حاليكه] گمراه كرده اند بسياری را و نيافزايد ظالمان را مگر گمراهی

 25. از [بحر] آنچه كه خطاهايشان [بود] غرق شدند ، پس داخل شدند آتشی را ، پس نيافته اند برايشان ( خودشان ) از غير خداوند ياورانی را

 26. و گفت نوح ، سرور رها ( ول ) نكن ( باقی نگذار ) بر زمين از كافران دياری را

 27. بدرستی تو ، اگر رها ( ول ) كنی ايشان را ، گمراه ميكنند بندگانت را و نزايند مگر فجور كننده ای ( فسق كننده ای ) ناسپاسی را

 28. سرورم بيامرز برايم و برای والدينم و برای كسانی كه داخل شود خانه ام  را مومنی و برای مردان مومن و زنان مومن و نيافزای ظالمان را مگر نابودی ( هلاكتی )