Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

02-04-2022

 

سوره معارج ، مكی 44 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوال كرد سوال كننده به عذابی واقع شدنی ( روی دادنی )

 2. [بداند] برای كافران [است كه] نيست برايش دفع كننده‌ای

 3. از [جانب] خداوند دارای بالابرها ( بالا برنده‌ها )

 4. بالا ميرود ملائكه و روح به سويش در روزی ( دوراني ) [كه] باشد مقدارش پنجاه هزار سالی [قمری]

 5. پس صبر كن ، صبری خوش منظری را

 6. بدرستی ايشان می بينند آن را دوری

 7. و می بينيم آن را نزديكی

 8. روزی كه باشد آسمان همچون فلز مذاب ( گداخته )

 9. و باشد كوهها همچون پشم زده ( حلاجی شده )

 10. و نمی پرسد همدمی ، هم نشينی را

 11. نشان داده ميشوند ايشان را ، دوست ميدارد مجرم [كه] ای كاش فديه ( معوض ) ميداد از عذاب چنين روزگاری به پسرانش

 12. و همسرش و برادرش

 13. و خويشاوندش ( قبيله اش ) آنكه مكانش ( پناهش ) داد

 14. و كسی كه در زمين [است] جملگی ، سپس نجاتش دهد

 15. هرگز ، بدرستی آن شراره ( شعله‌ای ) [است]

 16. بر كننده ای ( جدا كننده ای ) برای پوست ( پوست سر )

 17. ميخواند كسی را كه پشت كرد و روی برگرداند

 18. و جمع كرد پس مراقبت كرد ( نگهبانی و حفظ كرد ، نگهداشت )

 19. بدرستی انسان خلق شد بخيلی ( آزمندی و خسيسی ، ترسان و نالانی از مصيبت )

 20. زمانی كه لمس كند او را شر ، ناشكيبايی ( بی صبر و حوصلگی ، آشفته و نالانی ) [است]

 21. و زمانی كه لمس كندش خيری ، منع كننده ای ( باز دارنده ای ) [باشد]

 22. مگر نماز گزاران

 23. كسانی كه ايشان برای نمازشان پا برجايان ( هميشگی ، پيوسته ) [هستند]

 24. و كسانی كه در اموالشان حقی معلومی [است]

 25. برای درخواست كننده و محروم

 26. و كسانی كه تصديق ميكنند به روز دين ( قيامت )

 27. و كسانی كه ايشانند از عذاب سرورشان هراسناكان

 28. بدرستی عذاب سرورشان غير امنيت يافته ای ( با خطری ، بدون ايمنی ) [است]

 29. و كسانی كه ايشان برای فرجهايشان ( اندام جنسی و تناسلی شان ) مراقبان ( حافظان ) [هستند]

 30. مگر برای زوجهايشان و آنچه كه مالك شد دستهايشان ، پس بدرستی ايشان غير ملامت شدگان [هستند]

 31. پس كسی كه  بجويد ( كسب كند ) بيش از آن را ، پس ايشان ، ايشانند تعدی ( عدوان ) كنندگان

 32. و كسانی كه ايشان برای امانتهايشان و عهدشان رعايت كنندگان [هستند]

 33. و كسانی كه ايشان به شهادتهايشان ( رويت كرده هايشان ، گواهی هايشان ) به پا خواستگان ( بلند شوندگان و ايستادگی كنندگان ) [هستند]

 34. و كسانی كه ايشان بر نمازشان محافظت ميكنند

 35. ايشانند در باغهايی ، گرامی داشته شدگان

 36. پس چيست ( چه ميشود ) كسانی را كه كفران كردند ، پيش تو سرازير شوندگان [هستند] ( به طرف تو هجوم آورندگانند )

 37. از [سمت] راست و از [سمت] چپ ، گروه گروه

 38. آيا طمع دارد هر ( تمام ) مردی از ايشان كه داخل شود باغ پر نعمت ( متنعم  شده ) را

 39. هرگز ، ما خلق كرديم ايشان را از آنچه كه ميدانند

 40. پس سوگند نميخورم به سرور مشرقها و مغربها ، ما حتما توانايان [هستيم]

 41. برای اينكه بدل ( تبديل ، عوض ) كنيم بهتری از ايشان را و نيستيم ما سبقت گرفته شدگان ( عقب ماندگان )

 42. پس رها كن ايشان را [كه] فرو روند و بازی كنند تا اينكه ملاقات كرده شوند روزشان را ، آن را كه وعده ميشوند

 43. روزی كه خارج ميشوند از قبرها سرعتی ( با شتابی ) ، گويا ايشان به سوی نصب شده ای ( ستونی ، مناره ای ، پرچمی ) دوانده ميشوند

 44. فرو افتاده ای [است] ديدگانشان ، تكليفشان ميشود ذلتی ، اين است آن روز ، آنكه وعده ميشدند