Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

10-06-2022

 

 

سوره ملك ، مكی 30 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. پاك ( مبارك ) است كسی كه به دست اوست فرمانروايی [پادشاهی] و اوست برای هر ( تمام ) چيزی قادری ( توانايی )

  2. كسی كه خلق كرد مرگ  و زندگانيها را ، برای اينكه بيازمايد شما را [كه] كدامتان نيكوتر عملی [است] و اوست عزيز ( قدرتمند ) آمرزنده

  3. كسی كه خلق كرد هفت آسمانهايی را طبقاتی ( به رديف روی هم چيده شده‌هايی ) ، نمی‌بينی در خلقت رحمان ( خداوند مهربان ) از شكافی ( فقدان ، فرسودگی ، تفاوت و اختلافی ) ، پس برگردان ( متوجه كن ) چشم را ، آيا می‌بينی از شكستگي‌ها ( گسستگی‌ها )

  4. سپس برگردان چشم را دوباره ، برميگردد به سويت ديده ، خيره ای و [در حاليكه] آن است كم سو شده ای ( ضعيف بين و خسته شده ای )

  5. و حتما زينت داده ايم آسمان دنيا را به چراغها و قرار داديم برايش سنگ پراكندنی ( دفع و راندنی ) را برای شياطين و آماده كرديم برايشان عذاب سوزان را

  6. و برای كسانی كه كفران كردند به سرورشان ، عذاب جهنم [است] و بد سرنوشتی ( سرانجامی ، فرجامی ) [است]

  7. زمانی كه افكنده ميشوند در آن ، بشنوند برايش شيهه ای ( فغانی ) را و [در حاليكه] آن فوران ميكند

  8. نزديك است [كه] بياشوبد ( به تركد ) از خشم ( از كوره در رود ) ، هر زمان كه افكنده شود در آن گروهی ، سوال كند ايشان را خزينه دار ( انبار دار ) آن ، آيا نيامد شما را هشدار دهنده ای

  9. گويند بله آمده بود ما را هشدار دهنده ای ، پس تكذيب كرديم و گفتيم [كه] نازل نكرد خداوند از چيزی ، كه شما [نيستيد] مگر در گمراهی بزرگی

  10. و گويند اگر می شنيديم يا عقل ميكرديم  ، نبوديم در اصحاب آتش سوزان

  11. پس اعتراف كنند به گناهشان ، پس هلاكت ( دوری ، نيستی ) [باشد] برای اصحاب آتش سوزان

  12. بدرستی كسانی كه ميترسند سرورشان را به پنهانی ، برايشان آمرزشی و اجری بزرگی [است]

  13. و اگر سری كنيد سخنتان را يا آشكار كنيد به آن ، بدرستی او داناست به ذات ( دارای ) سينه ها

  14. آيا نميداند كسی كه خلق كرد و [در حاليكه] اوست لطيف آگاه

  15. اوست كسی كه قرار داد برايتان زمين را رام شده ای ، پس راه برويد در راه رو هايش  و بخوريد از رزقش و به سويش انتشار ( روييدن ، از خاك بيرون آمدن ) [است]

  16. آيا ايمن شديد كسی را كه در آسمان [است] كه فرو برد به شما زمين را ، پس آنگاه آن بخزد ( بلرزد ، رانش كند )

  17. آيا ايمن شديد كسی را كه در آسمان [است] كه ارسال كند برايتان تند بادی ( كولاكی از سنگ ) را ، پس به زودی ميدانيد چگونه باشد اخطار من

  18. و حتما تكذيب كرد كسانی كه از قبل ايشان [بودند] ، پس چگونه بود ناخوش آيند ( عذاب ناشناخته )

  19. آيا نمی نگرند به سوی پرنده بالای سرشان ، صف بستگانی و جمع ميكنند بالشان را ( به سرعت ميروند ) ، نگه نميدارد ايشان را [از سقوط] مگر رحمان ، بدرستی او به هر ( تمام ) چيزی بينايی [است

  20. يا كيست آن كسی كه او [باشد] لشکری برايتان [تا] ياری كند شما را از غير رحمان ، بدرستی كافران [نيستند] مگر در فريبی

  21. يا كيست آن كسی كه رزق دهد شما را اگر خودداری كند رزقش را ، بلكه لجاجت كردند در تكبری ( ستمگری ، گستاخی ، تعدی ) و نفرتی ( رميدنی )

  22. آيا پس كسی كه راه ميرود سر به زيری ( نگون ساری ) بر صورتش هدايت يافته تر است يا كسی كه راه ميرود [به] درستی بر راهی مستقيمی ( استوار و پايداری )

  23. بگو اوست كسی كه پروراند ( انتشار و رشد ) داد شما را و قرار داد برايتان گوش و ديدگان و دلها را ، [جز] اندكی شكر نميكنند

  24. بگو اوست كسی كه خلق كرد شما را در زمين و به سويش جمع آوری ميشويد

  25. و ميگويند كی اين وعده [است] اگر شماييد راستگويان

  26. بگو جز اين نيست كه علم آن نزد خداوند [است] و جز اين نيست كه من هشدار دهنده ای آشكاری هستم

  27. پس زمانی كه به بينند آن را نزديكی ( رسيده ای ) ، بد شود سيمای كسانی كه كفران كردند و گفته شود اين است آنكه به آن فرا ميخوانديد ( درخواست ميكرديد )

  28. بگو آيا ديده باشيد اگر هلاك كند مرا خداوند و كسی را كه همراه من است يا رحم كند ما را ، پس كيست كه فرياد خواهد كافران را از عذابی دردناكی

  29. بگو اوست رحمان ، ايمان آورديم به او و برايش توكل ميكنيم ، پس به زودی ميدانيد كيست [كه] او در گمراهی آشكاری [است]

  30. بگو آيا ديده باشيد اگر صبح كند آب شما ، فرو رفته ای ( خشك و بی آب شده ای ) ، پس چه كسی می آورد شما را به آبی روانی ( جاری شده ای )