Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

26-03-2022

 

سوره تحريم ، مدنی 12 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. ای نبی ( خبر و پيغام رسان ) ، چرا حرام می كنی آنچه را كه حلال كرد خداوند برايت [تا اينكه] كسب كنی ( بجويی ) خشنودی ( رضايت ) های زوجهايت ( زنانت ) را و [در حاليكه] خداوند آمرزنده ای مهربانی [است]

 2. فرض ( لازم ) كرده است خداوند برايتان حلال بودن سوگندهايتان ( باور و ايمانتان ) را و خداوند سرپرست ( دوست ) شماست و اوست دانای حكيم

 3. و زمانی كه راز گفت ( نجوی كرد ) نبی ( خبر و پيغام رسان ) به سوی بعض زوجهايش حديثی ( موضوعی ) را ، پس آنگاه كه خبر داد ( آن زن ) به آن [موضوع ديگری را] و اظهار ( فاش و آشكار ) كردش خداوند برايش [برای محمد] ، شناخت بعض آن را و اعراض ( خودداری ) كرد از بعضی ، پس آنگاه كه [رسول] خبر دادش ( آن زوجه را ) به آن [مطلب] ، گفت ( آن زوجه كه ) چه كسی خبر داد ( آگاه كرد ) تو را اين [موضوع] ،  [رسول] گفت خبرم داد مرا دانای آگاه

 4. اگر توبه كنيد شما دو ( زوجه ) به جانب خداوند ، پس مايل شود قلبهای شما دو نفر و اگر هم پشتی ( هم دستی ) كنيد شما دو نفر برايش ( برعليه رسول ) ، پس بدرستی خداوند اوست سرپرستش ( دوستش ) و جبرئيل و صالح ( بهتر ) مومنان و ملائكه بعد از آن ( همچنين ) هم پشتی ( متحدی ، پشتيبانی ) [هستند]

 5. اميد است سرورش را  كه اگر طلاق دهد شما ( زنان ) را ، كه تبديلش كند زوجهايی بهتری از شما را ، زنانی [كه] مسلمانی ( تسليم و سلامت شده ای ) ، مومنهايی ، فروتنانی ، توبه كنندگانی ، عابدانی ( بندگانی ) ، روزه دارانی ( ملازمان مسجدی ) زنانی (غير باكره هايی ) و باكره هايی ( دوشيزه هايی ) [باشند]

 6. ای كسانی كه ايمان آورديد ، نگهداريد خويشتن و اهلتان ( خانواده خود ) را [از] آتشی [كه] هيزمش ( شعله ور كننده اش ) انسيان ( مردم ) و سنگهاست ، برايش ملائكه ای درشتی ( كت و كلفتی ) سختهايی ( محكم و قوی هايی ، سخت گيرهايی ) [كه] عصيان ( نافرمانی ) نمی كنند خداوند را ، آنچه را كه فرمان دهد ايشان را و انجام می دهند آنچه را كه فرمان می شوند

 7. ای كسانی كه كفران كرديد ، عذر ( بهانه ) نياوريد امروز ، جز اين نيست كه جزا ( كيفر ) می شويد آنچه را كه  عمل می كرديد

 8. ای كسانی كه ايمان آورديد ، توبه كنيد به سوی خداوند توبه ای خالصی ( پاكی ، از صميم قلبی ) را ، اميد است كه سرورتان  كه بزدايد از شما بدی هايتان را و داخل گرداند شما را باغهايی [كه] جريان دارد از زيرش چشمه ها ، روزی كه شرمناك ( خوار ، ذليل ) نمی كند خداوند نبی ( خبر و پيغام رسان ) و [نه] كسانی را كه ايمان آوردند همراهش ، نور ايشان می شتابد پيش رويشان و به سمت راستشان ، می گويند سرور ما ، تمام ( كامل ) كن برايمان نورمان را و بيامرز برايمان ، بدرستی تو بر هر ( تمام ) چيزی قادری ( توانايی ) [هستی]

 9. ای نبی ( خبر و پيغام رسان ) ، جهاد ( سعی و تلاش ، مبارزه ) كن كافران را و منافقان ( دو رويان ) را و درشتی كن برايشان و ماوای ايشان جهنم [است] و بد سرنوشتی ( بازگشتگاهی ) [است]

 10. زد خداوند مثالی را برای كسانی كه كفران كردند ، زن نوح و زن لوط را ، بودند آن دو نفر زير [نظر] ( تحت كفالت و سرپرستی ) دو بنده از بندگانمان صالحان ، پس خيانت كردند آن دو [زن] آن دو بنده را ، پس بی نياز ( كفايت ) نكردند آن دو از ايشان از خداوند چيزی را و گفته شد داخل شويد شما دو زن آتش را همراه داخل شوندگان

 11. و زد خداوند مثالی را برای كسانی كه ايمان آوردند ، زن فرعون زمانی كه گفت سرورم ، بساز برايم نزد خودت خانه ای را در باغ و نجاتم ده مرا از فرعون و عملش و نجاتم ده مرا از قوم ظالمان

 12. و مريم دختر عمران را ، آنكه نيكو كرد ( نيكو نگهداشت ) فرجش ( رحمش ) را ، پس دميديم ( باد كرديم ) در آن از روح خودمان و تصديق كرد به كلمات سرورش و كتابهايش و بود از فروتنان