Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

28-03-2022

 

سوره تغابن ، مدنی 18 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. تسبيح می كند برای خداوند آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين [است] ، برای اوست فرمانروايی  و برای اوست ستايش و اوست برای هر چيزی قادری ( توانايی )

 2. اوست كسی كه خلق كرد شما را ، پس از شما [عده ای] كافری و از شما [عده ای] مومنی [باشد] و خداوند به آنچه كه عمل می كنيد بينايی [است]

 3. خلق كرد آسمانها و زمين را به حق و صورتگری كرد شما را ، پس نيكو كرد صورتتان را و به سويش بازگشت ( عاقبت و سرانجام ) [است]

 4. می داند آنچه را كه در آسمانها و زمين [است] و می داند آنچه را كه مخفی ( سری ) می كنيد و آنچه را كه علنی ( آشكار ) می كنيد و خداوند داناست به دارايی سينه ها

 5. آيا نيامده است شما را اخبار كسانی كه كفران كردند از قبل ، پس چشيدند  وخامت ( سختی ) كارشان را و برايشان عذابی دردناكی [است]

 6. آن به اين دليل است كه می آمد ايشان را رسولانشان به بينات ، پس گفتند آيا بشری ( موجود دو پايی ) هدايت می كنند ما را ، پس كفران كردند و رو برگرداندند و بی نيازی كرد خداوند و خداوند بی نيازی ستوده ای [است]

 7. گمان كرد كسانی كه كفران كردند كه هرگز مبعوث ( برانگيخته ) نمی شوند ، بگو بله ، سوگند سرورم را ، حتما مبعوث می شويد ، سپس حتما خبر ( آگاه ) می شويد به آنچه كه عمل كرديد و آن برای خداوند آسانی [است]

 8. پس ايمان بياوريد به خداوند و رسولش و نور ، آنكه نازل كرديم و خداوند به آنچه كه عمل می كنيد آگاهی ( بينايی ) [است]

 9. روزی كه جمع آوری می كند شما را برای روز جمع آوری ( جمع شدن ) ، اين [است] روز مغبون شدن ( متضرر شدن ) و كسی كه ايمان می آورد به خداوند و عمل می كند صالحی را ، می زدايد از او بدی هايش را و داخل می كندش باغهايی را [كه] جريان دارد از زيرش چشمه ها ، جاودانانند در آن ابدی ( هميشگی ) ، آن است فرار ( نجات و رستگاری ) بزرگ

 10. و كسانی كه كفران كردند و تكذيب كردند به آياتمان ، ايشان اصحاب آتش [هستند] ، جاودانانند در آن و بد سرنوشتی ( سرانجامی ) [است]

 11. اصابت نمی كند از مصيبتی ، مگر به اذن خداوند و كسی كه ايمان دارد به خداوند ، هدايت می كند قلبش را و خداوند به هر چيزی دانايی [است]

 12. و اطاعت كنيد خداوند را و اطاعت كنيد رسول را ، پس اگر رو برگردانديد ، پس جز اين نيست كه برای رسولمان ابلاغ آشكار ( واضح ) [است]

 13. خداوند [كه] نيست خدايی مگر او و برای خداوند ، پس ميبايست توكل كند مومنان

 14. ای كسانی كه ايمان آورديد ، اگر از زوجهايتان و اولادتان دشمنی برايتان [باشد] ، پس حذر ( پرهيز ) كنيد ايشان را و اگر عف كنيد ( به بخشيد ) و اغماض كنيد و گذشت كنيد ، پس بدرستی خداوند آمرزنده ای مهربانی [است]

 15. جز اين نيست كه اموالتان و اولادتان فتنه ای ( مايه امتحانی ) [هستند] و خداوند [است كه] نزدش اجری بزرگی [است]

 16. پس تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، آنچه را كه استطاعت يافتيد و بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق ( هزينه ) كنيد ، خيری برای خودتان [است] و كسی كه نگهداشته شود تنگ نظری ( بخل ) خودش را پس ايشان ، ايشانند رستگاران

 17. اگر قرض دهيد خداوند را قرضی نيكويی ، اضافه می كندش برايتان و می آمرزد برايتان و خداوند قدرشناسی ( تشكر كننده ای ) بردباری [است]

 18. دانای غيب و شهادت ( هويدا ) عزيز ( قدرتمند ) حكيم [است]