Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

28-03-2022

 

 

سوره جمعه ، مدنی 11 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. تسبيح می كند برای خداوند آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين [است] ، پادشاه ( فرمانروای ) مقدس ( مورد تقديس ، پاك ) عزيز ( قدرتمند ) حكيم

 2. اوست كسی كه مبعوث كرد ( برانگيخت ) در عامه ( عموم ) مردم  رسولی را از خودشان [كه] تلاوت می كند برايشان آياتش را و پاك می گرداند ايشان را و ياد می دهد ايشان را كتاب و حكمت و اگر چه بودند از قبل حتما در گمراهی آشكاری

 3. و ديگرانی از ايشان [كه] هنوز ملحق نشده اند به ايشان و اوست عزيز ( قدرتمند ) حكيم

 4. آن فضل خداوند [است كه] عطا می كندش كسی را كه می خواهد و خداوند دارای فضل بزرگ [است]

 5. مثال كسانی كه بار شدند تورات را ، سپس حمل نكردندش ، همانند مثال خری ( باركشی ) [است] كه حمل می كند كتابهايی را ، بد [است] مثال قوم كسانی كه تكذيب كردند به آيات خداوند و خداوند هدايت نمی كند قوم ظالمان را

 6. بگو ای كسانی كه يهودی شديد اگر گمان كرديد [كه] بدرستی شما دوستانی برای خداوند [هستيد] از غير انسيان ( مردم ) پس تمنا ( التماس ) كنيد مرگ را اگر شماييد راستگويان

 7. و تمنا نمی كنندش ابدا ( هرگز ) به [سبب] آنچه كه پيش فرستاد دستانشان و خداوند داناست به ظالمان

 8. بگو بدرستی مرگ ، همان كه فرار می كنيد از آن ، پس بدرستی آن ملاقات می كند شما را ، سپس برگردانده ميشويد به سوی دانای غيب و شهادت ( آشكار ) ، پس خبر می دهد شما را به آنچه كه عمل می كرديد

 9. ای كسانی كه ايمان آورديد ، زمانی كه خوانده شويد برای نماز در روز جمعه ( روز جمع شدن ) ، پس بشتابيد به سوی ذكر خداوند و رها كنيد معامله را ، آن عمل شما بهتری برايتان است اگر شما می دانيد

 10. پس زمانی كه بجا آمد ( خوانده شد ) نماز ، پس منتشر ( پراكنده ) شويد در زمين و بجوييد ( كسب كنيد ) از فضل خداوند و ذكر ( ياد ) كنيد خداوند را بسياری ، باشد برای شما كه رستگار شويد

 11. و زمانی كه به بينند تجارتی يا سرگرمی را ، متفرق ( پراكنده ) شوند به سويش و رها كنند تو را [در حاليكه] ايستاده ای ، بگو آنچه كه نزد خداوند [است] بهتری از سرگرمی و از تجارت [است] و خداوند بهترين رزق ( روزی ) دهندگان [است]