Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-03-2022

 

 

سوره حشر ، مدنی 24 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. تسبيح كند برای خداوند آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين [است] و اوست عزيز ( قدرتمند ) حكيم

 2. اوست كسی كه خارج كرد كسانی را كه كفران كردند از اهل كتاب از ديارشان ، برای اولين گرد آمدن ، گمان نمی كرديد كه خارج شوند و گمان كردند [كه] بدرستی ايشان مانع ( بازدارنده ) [است] ايشان را دژهايشان ( قلعه و سنگرهايشان ) از خداوند ، پس آمد ايشان را خداوند از جايی كه حساب ( گمان ) نكرده اند و انداخت در قلبهايشان رعب ( وحشت ) را [در حاليكه] خراب می كردند خانه هايشان را به دستان خودشان و دستان مومنان ، پس عبرت بگيريد ای دارندگان ديدگان

 3. و اگر نه نوشته بود خداوند برايشان كوچ ( ترك ديار ، جلای وطن ) را ، حتما عذاب می كرد ايشان را در دنيا و برايشان در آخرت عذاب آتش [است]

 4. آن  به اين دليل است كه ايشان شقاوت ( اختلاف و دشمنی ) كردند خداوند و رسولش را و كسی كه شقاوت می كند خداوند را ، پس بدرستی خداوند سخت عقوبت ( پيگرد ) [است]

 5. آنچه را كه بريديد از نرمی درختان خرما يا رها ساختيد آن را ايستاده ای بر ريشه ( تنه ) هايش ، پس به اذن خداوند [بود] و برای اينكه خوار كند فاسقان ( نافرمانی كنندگان ) را

 6. و آنچه كه غنيمت ( مفت به چنگ ) داد خداوند برای رسولش از ايشان ، پس نه تاختيد برايش از اسبانی و نه شترانی و ليكن خداوند تسلط می دهد رسولانش را برای كسی كه می خواهد و خداوند برای هر ( تمام ) چيزی قادری ( توانايی ) است

 7. آنچه كه غنيمت ( مفت به چنگ ) داد خداوند برای رسولش از اهل قريه ها ، پس برای خداوند [است] و برای رسول و برای دارای قرابت ( فاميلی ) و يتيمان و مسكينها و در راه مانده ( مسافر ) ، برای اينكه نباشند ثروتی ( مايه حكومت و قدرتی ) مابين اغنيا ( بی نيازان ) از شما ، و آنچه را كه داد شما را رسول   پس بگيريدش و آنچه را كه نهی كرد شما را از آن ، پس باز ايستيد و تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، بدرستی خداوند سخت عقوبت ( پيكرد ) است

 8. برای فقيران مهاجرت كنندگان ، كسانی [هستند] كه بيرون شدند از ديارشان و اموالشان ، كسب می كنند فضلی را از خداوند و رضايتی را و ياری می كنند خداوند و رسولش را ، ايشان ايشانند راستگويان

 9. و كسانی كه جايگزين شدند سرای ( خانه ) و ايمان را از قبل ايشان ، دوست می دارند كسی را كه مهاجرت كرد به سويشان و نمی يابند در سينه هايشان حاجتی ( نيازی ) را از آنچه كه داده شدند و برگزيدند ( قصد  كردند ) برای خودشان و اگر چه باشد به ايشان اندكی ( نداری ) و كسی كه مراقب شود تنگ نظری ( بخل و خسيسی ) خودش را ، پس ايشان ايشانند رستگاران

 10. و كسانی كه آمدند از بعد ايشان ، می گويند سرور ما بيامرز برايمان و برای برادرانمان ، كسانی كه سبقت ( پيشی ) گرفتند ما را به ايمان و قرار نده در قلبهايمان كينه ای را برای كسانی كه ايمان آوردند ، سرور ما بدرستی تو رئوفی مهربانی [هستی]

 11. آيا نظاره نكرده ای به سوی كسانی كه نفاق ( دو رويی ) كردند ، می گويند برای برادرانشان كسانی كه كفران كردند از اهل كتاب ، اگر بيرون شديد حتما خارج شويم همراه شما و اطاعت نمی كنيم در شما احدی را ابدا ( هرگز ) و اگر قتال ( نبرد ) شديد ، حتما ياری كنيم شما را و خداوند شهادت می دهد [كه] بدرستی ايشان حتما دروغگويانند

 12. اگر بيرون شوند ، خارج نمی شوند همراه ايشان و اگر قتال ( پيكار ) شوند ، ياری نمی كنند ايشان را و اگر ياری كنند ايشان را ، حتما رو برمی گردانند پشتها را ، سپس ياری نمی شوند

 13. حتما شما بيشتر ترسناكی [هستيد] در سينه هايشان از خداوند ، آن به اين دليل است كه ايشان قومی [هستند] كه نمی فهمند

 14. قتال ( پيكار ) نمی كنند شما را جملگی ( همگی ، دسته جمعی ) مگر در قريه ای سنگر بندی شده ای يا از پشت ديوار ( بارو ) ها ، نبردشان ( خشم و حمله ايشان ) مابينشان سختی [است] گمان كنی ايشان را جملگی ( متحد ) [هستند] و [در حاليكه] قلبهايشان گوناگون ( مختلف ) [است] آن به اين دليل است كه ايشان قومی [هستند] كه عقل ( انديشه ) نمی كنند

 15. همانند كسانی كه از قبل ايشان [بودند] نزديكی ، چشيدند مكافات ( سختی ، وخامت ) كارشان را و برايشان عذابی دردناكی [است]

 16. همچون مثال شيطان است زمانی كه گفت برای انسان كفران كن ( كافر شو ) ، پس زمانی كه كافر شد ( كفران كرد ) گفت من متبری ( بی زار ) از تو [هستم] ، من می ترسم خداوند سرور عالميان را

 17. پس باشد عاقبت آن دو ، بدرستی آن دو در آتش جاودانانند در آن و آن جزای ظالمان [است]

 18. ای كسانی كه ايمان آورديد ، تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را و بايد بنگرد شخصی آنچه را كه پيش فرستاد برای فردا و تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، بدرستی خداوند آگاه [است] به آنچه كه عمل می كنيد

 19. و نباشيد همانند كسانی كه فراموش كردند خداوند را ، پس فراموششان كرد خويشتن را ، ايشان ايشانند فاسقان ( نافرمانی كنندگان )

 20. برابر نيست اصحاب آتش و اصحاب باغ ، اصحاب باغ ، ايشانند رستگاران ( پيروز شدگان ، فرار كردگان از عذاب )

 21. اگر نازل می كرديم اين قرآن را بر كوهی ، حتما می ديدی آن را خضوع كرده ای ( ترسيده ای ) [در حاليكه] شكافته شده ای [است] از ترس خداوند و اين مثالها را می زنيمش برای انسيان ( مردم ) باشد برای ايشان كه فكر كنند

 22. اوست خداوند كسی كه نيست خدايی جز او ، دانای غيب و شهود [است] ، اوست رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 23. اوست خداوند كسی كه نيست خدايی جز او ، فرمانروای پاك ( مورد تقديس و پرستش ) سلامتی مومن ( ايمن شده و در ايمنی و امنيت كامل ) ، سرپرست ( نگهدارنده و محافظ و مراقب ) عزيز ( قدرتمند گرامی ) جبار ( چيره و غالب شوند، زورگو، مستبد، قلدر ) متكبر ( كبريامنش ، بزرگی جوی و تعالی خواه، خودخواه و خودپرست ) پاك ( منزه ) است خداوند از آنچه كه شريك می گردانند

 24. اوست خداوند خالق ، پديد آورنده صورتگر ، برای اوست نامهای نيكو ، تسبيح می كند برايش آنچه كه در آسمانها و زمين [است] و اوست عزيز ( قدرتمند ) حكيم