Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

14-03-2022

 

 سوره رحمان ، مدنی 78

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. رحمان ( خداوند رحم كننده ، بخشنده ، گذشت كننده )

 2. ياد داد قرآن را

 3. خلق كرد انسان را

 4. ياد داد او را بيان ( نطق ، سخن گفتن )

 5. خورشيد و ماه به شمارشی ( محاسبه ای ) [هستند]

 6. و ستاره ( يا بوته ) و درخت ، آن دو سجده می كنند

 7. و آسمان ، برافراشت آن را و به نهاد  ترازو ( توازن ، موازنه ) را

 8. كه مبادا طغيان ( تعدی و اجحاف ) كنيد در سنجش ( ترازو )

 9. و به پا داريد وزن ( ميزان ) را به عدل ( موازنه ) و كم نكنيد توزين ( سنجش ) را

 10. و زمين  ، نهاد ( بنياد نهاد ) آن را برای مخلوقات ( از جنس حيوانات و گياهان ، انس و جن )

 11. در آن ميوه جاتی و نخل ، دارای شكوفه ها

 12. و دانه ، دارای سبزه ( ساقه و برگ ) و ريحان ( سبزی خوش بو )

 13. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 14. خلق كرد انسان [را] از گلی ( سلاله‌ای ) همچون سفال ( گل سفت شده سفال گری و مجسمه سازي )

 15. و خلق كرد جن را از مارجی ( درخشندگی ، تشعشعی ، شعله و شراره ای بخصوصی ) از آتشی

 16. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 17. سرور دو مشرق و سرور دو مغرب

 18. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 19. آميخت ( مخلوط ، آشفته و روان كرد ) دو دريا [را تا] ملاقات كنند ( به هم برسند ) آن دو [با يكديگر]

 20. مابين آن دو برزخی ( حايل و حد فاصلی ) [است كه] تجاوز ( تعدی به حريم ) نمی‌كنند آن دو [همديگر را]

 21. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 22. خارج می كند از آن دو ، لولو ( مرواريد ) و مرجان

 23. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار) ميكنيد شما دو [گروه]

 24. و برای اوست روندگان ( كشتی ها ، جاری شده ها ) بر افراشته ها ( بادبان داران ) در دريا ، همچون كوهها

 25. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 26. هر ( تمام ) كسی ( چيزی ) [كه] برايش ( درونش ) [است] فانی [از بين رفتنی است]

 27. و باقی می ماند سيمای سرورت ، دارای جلال ( شكوه ) و كرامت ( بزرگی )

 28. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 29. می خواهد ( می طلبد و می جويد ) او را كسی كه در آسمانها و زمين است ، هر ( تمام ) روزی اوست در كاری ( شانی )

 30. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 31. به زودی رسيدگی می كنيم برايتان ای دو سنگينی ( وزنه ، دو گروه انس و جن ، دو زياد و كثرت يافته ، دو گروه حساب كتاب سنگين شده )

 32. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 33. ای گروه جن و انس ، اگر استطاعت ( توانايی ) يافتيد كه نفوذ كنيد از كناره های آسمانها و زمين ، پس نفوذ ( گذر ) كنيد ، نفوذ نمی كنيد مگر به تسلطی

 34. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 35. فرستاده ميشود برای شما دو [گروه] شراره ای از آتش و جرقه هايی ( تكه آهن و مس گداخته ای ) ، پس پيروز ( ياری ) نشويد شما دو گروه

 36. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 37. پس زمانی كه شقه ( شكافته ) شود آسمان ، پس باشد سرخ گونی همانند روغن

 38. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 39. پس امروز پرسيده نشود از گناهش ، انسی و نه جنی

 40. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 41. شناخته ميشود مجرمان به سيمايشان ، پس گرفته ميشود به پيشانی ها ( موی پيشانی ها ) و قدمها ( پا و ساقها )

 42. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 43. اين [است] جهنم ، آنكه تكذيب می شد به آن [توسط] مجرمان

 44. می چرخند مابين آن و مابين حميمی ( آب گرمی ) جوشان ( فوق العاده داغی )

 45. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 46. و برای كسی كه ترسيد مقام ( منزلت ) سرورش را دو باغ [است]

 47. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 48. آن دو دارندگان شاخه و ميوه ساری [هستند]

 49. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 50. در آن دو ، دو چشمه جريان دارند آن دو

 51. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 52. در آن دو از هر ( تمام ) ميوه جاتی دو زوج [است]

 53. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 54. تكيه دهندگان بر گسترانده ای [زير اندازی كه] درونهای ( آسترهای ) آن از استبرقی ( حرير زر دوخته شده ای ) و ميوه تازه چيده دو باغ نزديكی ( دم دست ) [است]

 55. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه]

 56. در آنها چشم نگهداران ( وفاداران ، نه چشم چراننان ) [است كه] بكارت برنداشته است ايشان را انسی ( انسانی ) قبل ايشان و نه جنی

 57. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 58. گويا ايشانند ياقوت و مرجان

 59. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 60. آيا جزای ( پاداش ) نيكوكاری جز نيكی [است]

 61. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 62. و از غير آن دو ، دو باغ [ديگر است]

 63. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 64. سبز فام  دو خرم

 65. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 66. در آن دو ، دو چشمه پر آب ( جوشان و فواره كنان ) [است]

 67. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 68. در آن دو ، ميوه جاتی و نخلی و اناری [است]

 69. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 70. در آنها ، زنان نيكويی زيبايانی [هستند]

 71. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 72. سرمه ای چشمانی ( يا سبزه رويانی ) ، محدود شده هايی در كلبه ها ( خيمه ها )

 73. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 74. بكارت برنداشته است ايشان را انسی ( انسانی )  قبل ايشان و نه جنی

 75. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 76. تكيه دهندگان بر پشتی های سبزفامی و فرشهای گران بهای نيكويی ( زيبايی )

 77. پس به كداميك [از] نعمتهای ( لطف های ) سرور شما دو [گروه] ، تكذيب ( انكار ) ميكنيد شما دو [گروه ]

 78. مبارك ( فرخنده و خجسته ) باد اسم سرورت ، دارای جلال ( شكوه ) و كرامت ( بزرگواری )