Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

03-11-2023

 

 

 

سوره ذاريات ، مكی 60 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوگند پاشندگان را ( پراكنده كنندگان را ) ، پاشيدنی ( پراكندنی )

 2. پس حمل ( نقل ) كنندگان ، سنگينی ( بار سنگينی ) را

 3. پس روان شدگان ( روندگان ، جاری شدگان ) [به] آسانی ( سهل و راحتی )

 4. پس تقسيم ( توزيع ) كنندگان كاری ( امری )

 5. بدرستی آنچه را كه وعده داده ميشويد حتما راستی ( درستی ) [است]

 6. و بدرستی دين حتما واقع شدنی ( روي دادني ) [است]

 7. سوگند آسمان دارای چين ( موج ، بافت ، مشبك ، تو در تو ) را

 8. بدرستی شما حتما در سخنی مختلفی [هستيد]

 9. رانده ميشود ( برگردانده ميشود ) از آن ، كسی كه دروغ پردازی كرد

 10. كشته شود گمان زنندگان ( حدس و پندارندگان ، شايعه و دروغ پراكندگان )

 11. كسانی كه ايشانند در آب عميقی ( نادانی و جهلی ) سهل انگاران

 12. ميپرسند كی باشد روز دين [قيامت]

 13. روزی كه ايشان بر آتش امتحان ( آزمون ) ميشوند

 14. بچشيد آزمون ( بلای ) خودتان را ، اين [است] آنچه كه به آن عجله ميخواستيد

 15. بدرستی متقيان در باغهايی و چشمه هايی [هستند]

 16. گيرندگانند آنچه را كه داد ايشان را سرورشان ، بدرستی ايشان بودند قبل از اين نيكوكاران

 17. بودند اندكی از شب آنچه را كه آرام ميگرفتند ( ميخوابيدند )

 18. و به سحرگاهان ايشان استغفار ( آمرزش ) ميخواستند

 19. و در اموالشان حقی برای درخواست كننده ( نيازمند ) و محروم [بود]

 20. و در زمين نشانه هايی برای يقين آورندگان [است]

 21. و در نفسهايتان ( خودتان ) ، آيا پس نمی بينيد

 22. و در آسمان رزق شماست و آنچه را كه وعده ميشويد

 23. پس سوگند سرور آسمان و زمين را ، بدرستی اوست حتما حقی ، همانند آنچه كه شما سخن ميگوييد

 24. آيا داده شد تو را حديث مهمان ابراهيم ، گرامی داشته شدگان ( پذيرايي شدگان )

 25. زمانی كه داخل شدند برايش ، پس گفتند سلامی ، گفت سلامی [ای] قومی ناشناختگان

 26. پس رو كرد به سوی اهلش ( خانواده اش ) ، پس آمد به گوساله ای فربه ای ( پرواری )

 27. پس پيش كش ( نزديك ) كرد او  به سويشان ، گفت آيا نميخوريد

 28. پس واهمه كرد از ايشان ترسی را ، گفتند نترس و بشارت دادند او را به پسری دانايی

 29. پس رو كرد زنش در جيغ بلندی ، پس سيلی زد صورتش را و گفت [آيا در حاليكه] پيرزنی عقيمی ( نازايی ) [هستم]

 30. [ملائكه] گفتند آنچنان [است] ، گفت سرورت بدرستی آن ، اوست حكيم دانا

 31. گفت پس چيست ماموريت شما ای فرستاده شدگان

 32. گفتند ما فرستاده شديم به سوی قومی مجرمان

 33. برای اينكه بفرستيم برايشان سنگهايی از گلی ( منظور سنگهای رسوبی )

 34. نشان شده ای نزد سرورت برای زياده روی كنندگان

 35. پس خارج كرديم كسی را كه بود در آن از مومنان

 36. پس نيافتيم در آن غير خانه ای از مسلمانان

 37. و باقی گذارديم در آن نشانه ای برای كسانی كه ميترسند عذاب دردناك را

 38. و در [حكايت] موسی ، زمانی كه ارسال كرديم او را به سوی فرعون به دليلی آشكاری

 39. پس روی برگرداند بر بنيادش ( چرخيد بر كف پايش ) و گفت ساحری يا مجنونی [است]

 40. پس گرفتيم او را و سپاهيانش را ، پس انداختيم ايشان را در دريا ( شط ) و [در حاليكه] او ملامت شده ای [بود]

 41. و در [حكايت] عاد زمانی كه فرستاديم برايشان باد عقيم ( بی ثمر و بی حاصل ) را

 42. رها نمی كرد [باقی نمی گذاشت] از چيزی ، [نه] ميآمد برايش مگر اينكه قرار می داد آن را همچون استخوان پوسيده ( رمل ، شن زار )

 43. و در [حكايت] ثمود زمانی كه گفته شد برايشان متمتع شويد تا زمانی

 44. پس تمرد كردند از فرمان سرورشان ، پس گرفت ايشان را صاعقه و [در حاليكه] ايشان نظاره ميكردند

 45. پس استطاعت نداشتند از به پا ايستادنی و نبودند ياری شدگان

 46. و قوم نوح را از قبل ، بدرستی ايشان بودند قومی فسق كنندگان

 47. و آسمان را بنيان نهاديمش به دستانی ( نيرويی  ) و ما حتما وسعت دهندگان [توسعه دهندگان هستيم]

 48. و زمين را  گسترانيديمش ، پس خوب گسترندگان [بوديم]

 49. و از هر ( تمام ) چيزی خلق كرديم دو زوج را ، باشد برای شما كه متذكر شويد 

 50. پس فرار كنيد به سوی خداوند ، بدرستی من برای شما از [جانب] او هشدار دهنده ای آشكاری [هستم]

 51. و قرار ندهيد همراه خداوند خدايی ديگری را ، بدرستی من برای شما از او هشدار دهنده ای آشكاری [هستم]

 52. آنچنان نيامد كسانی را كه از قبل ايشان بودند از رسولی ، مگر اينكه گفتند ساحری يا مجنونی [است]

 53. آيا توصيه ( سفارش ) كردند به آن ، بلكه ايشان قومی طغيان كننده [هستند]

 54. پس روی گردان از ايشان ، پس نيستی تو به ملامت شده ای  ( سرزنش شده ای )

 55. و ذكر كن ، پس بدرستی ذكر نفع ميكند مومنان را

 56. و خلق نكردم جن و انس را مگر برای اينكه عبادت ( بندگی ) كنند مرا

 57. نمی خواهم از ايشان از رزقی و نميخواهم كه به خورانند مرا

 58. بدرستی خداوند اوست [كه] رزق دهنده [است] داری قوتی ( نيرويی ) بادوام ( پايدار و محكم )

 59. پس بدرستی برای كسانی كه ظلم كردند گناهانی همانند گناهان اصحاب ( همتايان ) ايشان [است] ، پس عجله نخواهند مرا

 60. پس وای برای كسانی كه كفران كردند از روزشان آنكه وعده ميشوند