Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

26-03-2022

 

 

سوره حجرات ، مدنی 18 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. ای كسانی كه ايمان آورديد ، جلو نيافتيد ( جلو نزنيد ، سبقت نگيريد ) پيش روی خداوند و رسولش و تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، بدرستی خداوند شنوايی دانايی [است]

 2. ای كسانی كه ايمان آورديد ، بلند نكنيد صداهايتان را بالای صدای نبی ( خبر و پيغام رسان ) و آشكارا ( بلند و بدون پرده ) نكنيد برايش به سخن ، همانند بلند كردن بعض شما برای بعضی ، كه نابود كند اعمالتان را و [در حاليكه] شما  ندانيد ( نفهميد ، متوجه نشويد )

 3. بدرستی كسانی كه پايين ( آهسته و فرو ) می كنند صداهايشان را نزد رسول خداوند ، ايشان كسانی [هستند] كه امتحان كرد خداوند قلبهايشان را برای تقوی ( پرهيزگاری ) ، برايشان آمرزشی و اجری بزرگی [است]

 4. بدرستی كسانی كه ندا می كنند ( فرا می خوانند ) تو را از پشت حجره ها ( خانه و اطاقهای كوچك ) ، بيشتر ايشان عقل ( فهم و انديشه ) نمی كنند

 5. و اگر بدرستی ايشان صبر ( حوصله ) می كردند تا اينكه خارج شوی به سوی ايشان ، حتما بود بهتری برايشان و خداوند آمرزنده ای مهربانی [است]

 6. ای كسانی كه ايمان آورديد ، اگر آيد ( آورد ) شما را فاسقی ( نافرمانی ) به خبری ، پس مبين ( آشكار و واضح ) كنيد كه [مبادا] برسانيد ( به مصيبت كشانيد ) قوم را به جهالتی ( نادانی ) ، پس [در نتيجه] صبح كنيد برای آنچه كه انجام داديد [در حاليكه] ندامت  كنندگان [باشيد]

 7. و بدانيد [كه] بدرستی در [ميان] شما رسول خداوند [است] ، اگر اطاعت ( پيروی ) كند شما را در بسياری از كار ، حتما رنجور ( آزرده ) می شديد  و ليكن خداوند دوست داشتنی كرد برايتان ايمان را و زينت داد آن را در قلبهايتان و كريه ( ناخوش آيند ) كرد برايتان كفر و فسقها ( نافرمانی ها ) و عصيان را ، ايشان ايشانند رشد يافتگان ( هدايت و متعالی شدگان )

 8. فضلی ( زيادی ، لطف و برتری ) از [جانب] خداوند و نعمتی و خداوند دانايی حكيمی [است]

 9. و اگر دو طايفه از مومنان قتال ( نبرد و پيكار ) كنند ، پس اصلاح ( آشتی ) دهيد مابين آن دو را ، پس اگر ستم ( تعدی و اجحاف ) كرد يكی از آن دو برای ديگری ، پس قتال ( نبرد ) كنيد آن را كه ظلم كرد ، تا اينكه برگردد به سوی فرمان خداوند ، پس اگر برگشت پس اصلاح كنيد مابين آن دو به عدل و انصاف ( دادگری ) كنيد ، بدرستی خداوند دوست می دارد دادگران را

 10. جز اين نيست كه مومنان برادرانی [هستند] ، پس اصلاح كنيد مابين برادرانتان را و تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، باشد برای شما كه مورد رحم واقع شويد

 11. ای كسانی كه ايمان آورديد ، مسخره نكند قومی  از قومی را ، شايد كه باشند بهتری از ايشان و نه زنانی  از زنانی ، شايد كه باشد بهتری از ايشان و عيب تراشی ( ملامت و سرزنش )  نكنيد خودتان را ( همديگر را ) و ملامت ( سرزنش ) نه كنيد به لقبها ، بد اسم ( نامی ) [است] فسقها ( نافرمانی ها ) بعد ايمان و كسی كه توبه نكرده ( برنگشته است ) پس ايشان ، ايشانند ظالمان

 12. ای كسانی كه ايمان آورديد ، اجتناب ( خودداری ) كنيد بسياری از ظن ( گمان و شك ) را ، بدرستی بعض گمان گناهی [است] و تجسس ( تحقيق و تفحص ، موشكافی و جستجو ) نكنيد و غيبت نكنيد بعض شما بعضی را ، آيا دوست می دارد يكی از شما كه بخورد گوشت برادرش مرده ای را ، پس كراهت ( ناپسند و ناخوش آيند ) داريدش و تقوی ( پرهيزگاری ) كنيد خداوند را ، بدرستی خداوند توبه پذيری ( بخشنده ای ) مهربانی [است]

 13. ای انسيان ( مردم ) ما خلق كرديم شما را از مذكری و مونث و قرار داديم شما را شعبه هايی ( نژاد و تيره هايی ) و قبيله ها ، برای اينكه شناسايی كنيد ، بدرستی گرامی ترين شما نزد خداوند متقی ( پرهيزگارترين ) شماست ، بدرستی خداوند دانايی آگاهی [است

 14. گفت اعراب [كه] ايمان آورديم ، بگو ايمان نياورده ايد و ليكن بگوييد [كه] اسلام آورديم ( تسليم شديم ) و هنوز داخل نشده است ايمان در قلبهايتان و اگر اطاعت كنيد خداوند و رسولش را ، نمی كاهد از اعمالتان چيزی را ، بدرستی خداوند آمرزنده ای مهربانی [است]

 15. جز اين نيست كه مومنان ، كسانی [هستند] كه ايمان آوردند به خداوند و رسولش ، سپس شك ( ترديد ) نكردند و جهاد ( سعی و تلاش ) كردند به اموالشان و خودشان در راه خداوند ، ايشان ايشانند راستگويان

 16. بگو آيا ياد می دهيد خداوند را به دينتان ( آيين و مرامتان ) و [در حاليكه] خداوند می داند آنچه را كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است و خداوند به هر چيزی دانايی [است]

 17. منت می نهند برايت كه اسلام آوردند ( مسلمان شدند ، تسليم شدند ) ، بگو منت نگذاريد برايم اسلامتان را ( تسليم شدنتان را ) ، بلكه خداوند منت می نهد برايتان كه هدايت كرد شما را برای ايمان ، اگر شماييد راستگويان

 18. بدرستی خداوند می داند غيب ( ناپيدای ) آسمانها و زمين را و خداوند بيناست به آنچه كه عمل می كنيد