Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

12-03-2022

 

سوره محمد ، مدنی 38 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. كسانی كه كفران كردند و سد ( منع ) كردند از راه خداوند ، گم كرد ( ناپديد كرد ) اعمالشان را

 2. و كسانی كه ايمان آوردند و عمل كردند صالحات را و ايمان آوردند به آنچه كه نازل شد برای محمد و اوست حق از [جانب] سرورشان ، بزدايد از ايشان بدی هايشان را و اصلاح كند حالشان را

 3. اين به اين دليل است كه كسانی كه كفران كردند ، تبعيت كردند باطل را و بدرستی كسانی كه ايمان آوردند ، تبعيت كردند حق را از سرورشان ، آنچنان می زند خداوند برای انسيان ( مردم ) مثالهايشان را

 4. پس زمانی كه ملاقات كرديد ( در جنگ رو در رو و درگير شديد ) كسانی را كه كفران كردند ، پس زدن گردنها تا اينكه قتل عام كنيد ( درو و به خاك و خون كشيد ) ايشان را ، پس محكم كنيد پابندها ( دست بندها ، غل و زنجيرها ) [ی كسانی را كه تسليم شدند] ، پس يا منتی [به نهيد و آزاد كنيد] بعد [از آن] و يا فديه ای [بگيريد جهت آزادی ايشان] ، تا اينكه فرونهد جنگ بارهايش را آن و اگر می خواست خداوند حتما پيروزی می جست ( انتقام می گرفت ، ياری می جست ) از ايشان و ليكن برای اينكه بيازمايد بعض شما را به بعضی و كسانی كه كشته می شوند در راه خداوند ، پس هرگز گم نكند ( هيچ نكند ) اعمالشان را

 5. به زودی هدايت می كند ايشان را و اصلاح می كند حالشان را

 6. و داخل می كند ايشان را باغ [كه] شناسانده است آن را برايشان

 7. ای كسانی كه ايمان آورديد ، اگر ياری كنيد خداوند را ، ياری می كند شما را و ثابت می گرداند قدمهايتان را

 8. و كسانی كه كفران كردند ، پس بدبختی برايشان [است] و گم كند ( نابود كند ) اعمالشان را

 9. آن به اين دليل [است] كه ايشان كراهت داشتند آنچه را كه نازل كرد خداوند ، پس نابود كرد اعمالشان را

 10. آيا پس سير ( مسافرت ) نكرده اند در زمين ، پس نظاره كنند كه چگونه بود عاقبت كسانی كه از قبلشان [بودند] ، كشت ( نابود كرد ) خداوند برايشان و برای كافران همانندش [می باشد ]

 11. آن به اين دليل است كه خداوند سرپرست ( دوست ) كسانی است كه ايمان آوردند و بدرستی كافران را نيست سرپرستی ( دوستی ) برايشان

 12. بدرستی خداوند داخل می كند كسانی را كه ايمان آوردند و عمل كردند صالحات را باغهايی [كه] جريان دارد از زيرش چشمه ها و كسانی كه كفران كردند ، متمتع ميشوند و می خورند همچنان كه می خورد چهار پايان و آتش ماوايی برايشان [است ]

 13. و چه بسيار از قريه ای [كه] آن شديدتر نيرويی [بود] از قريه تو ، آنكه خارج كرد تو را ، هلاك كرديم ايشان را ، پس نبود ياری كننده برايشان

 14. آيا پس كسی كه باشد بر بينه ای ( دليل آشكاری ) از سرورش ، همانند كسی است كه زينت يافت برايش بدی عملش و تبعيت كردند هواهايشان ( اميال و خواسته هايشان ) را

 15. مثال باغ ( بهشت ) آنكه وعده داده شد متقيان ( پرهيزگاران ) را ، در آن چشمه هايی [است] از آبی غير بدبويی ( تغيير يافته و فاسد شده ای ) و چشمه هايی از شيری ، تغيير نكرده است طعمش و چشمه هايی از تخمير شده ای ( خمری ) لذيذی برای نوشندگان و چشمه هايی از عسلی تصفيه شده ای ( از موم جدا شده ای ) و برايشان در آن از هر ثمره ( محصول ) ها و آمرزشی از سرورشان ، [آيا] همانند كسی است كه اوست جاودانی در آتش و نوشانده شوند آبی جوشانی را ، پس ببرد ( پاره كند ) روده هايشان را

 16. و از ايشان كسيست كه گوش فرا می دهد به سويت ، تا زمانی كه خارج شوند از نزدت ، گويند برای كسانی كه داده شدند علم ( دانش ) را ، چه چيز گفت اينك ( يا چند لحظه پيش ) ، ايشانند كسانی كه مُهر نهاد خداوند بر قلبهايشان و تبعيت كردند هواهايشان ( اميالشان ) را

 17. و كسانی كه هدايت شدند ، افزود ايشان را هدايتی و داد ايشان را تقوايشان ( پرهيزگاری ايشان )

 18. پس آيا انتظار می‌كشند ، مگر ساعت ( قيامت ) را كه بيايد ايشان را غافلگيرانه ای ، پس آمده است شروط آن ، پس كجا برايشان آنگاه كه بيايد ايشان را ذكر ( يادآوری ) ايشان [باشد]  

 19. پس بدان كه بدرستی نيست خدايی مگر خداوند و استغفار ( آمرزش ) خواه برای گناهت و برای مردان مومن و زنان مومن و خداوند می داند گذرگاه ( گردشگاه ، رفت و آمد كردن ) شما و ماوای ( منزلگاه ) شما را

 20. و می گويد كسانی را كه ايمان آوردند ، چرا نازل نشد سوره ای ، پس آنگاه كه نازل شود سوره ای محكمی و ياد شود در آن قتال ( نبرد ) ، می بينی كسانی را كه در قلبهايشان مرضی [است] ، نظاره می كنند به سويت [همچون] نظاره كردن [كسيكه] بيهوش شده برايش از مرگ ، پس شايسته باشد برايشان

 21. اطاعتی و گفتاری نيكويی ، پس آنگاه كه عزم ( اراده ) كرد كار را ، پس اگر راست گفتند خداوند را ، حتما باشد بهتری برايشان

 22. پس آيا اميد داريد ( آرزومنديد ) كه سرپرستی ( رياست ) كنيد كه فساد كنيد در زمين و ببريد [ترك رابطه كنيد از] بستگانتان ( خويشاوندانتان )

 23. ايشانند كسانی كه لعنت كرد ايشان را خداوند ، پس كر كرد ايشان را و كور كرد ديدگانشان را

 24. آيا پس تدبير ( انديشه ) نمی كنند قرآن را يا بر قلبهايی است قفل هايش

 25. بدرستی كسانی كه برگشتند بر پشتهايشان از بعد آنچه كه مبين ( آشكار ) شد برايشان هدايت ، شيطان وسوسه كرد برايشان و فريب داد ( به آرزو انداخت ) برايشان

 26. آن به اين دليل است كه ايشان گفتند برای كسانی كه كراهت داشتند آنچه را كه نازل كرد خداوند ، به زودی اطاعت می كنيم شما را در بعض كار و خداوند می داند اسرار ( رازهای ) ايشان را

 27. پس چگونه باشد زمانی كه به ميراند ايشان را ملائكه [در حاليكه] می زنند صورتهايشان و پشتهايشان را

 28. آن به اين دليل است كه ايشان تبعيت كردند آنچه را كه ناخوشنود ( خشمگين ) كرد خداوند را و كراهت داشتند رضايتش را ، پس نابود كرد اعمالشان را

 29. آيا حساب ( گمان ) كرد كسانی كه در قلبهايشان مرضی [است] كه هرگز خارج نمی كند خداوند كينه هايشان ( محتوای درونشان ) را

 30. و اگر می خواستيم حتما نشان می داديمت ايشان را ، پس حتما می شناختی ايشان را به سيمايشان و حتما بشناسی ايشان را در لحن سخن و خداوند می داند اعمالتان را

 31. و حتما بيازماييم شما را تا بدانيم مجاهدان را از شما  و صبوران را و می آزماييم اخبارتان ( دانستنی و معلومات و آگاهی هايتان ، حال و احوالتان ) را

 32. بدرستی كسانی كه كفران كردند و سد ( منع ) كردند از راه خداوند و شقاوت ( اختلاف و جدايی ) كردند رسول را از بعد آنچه كه مبين ( آشكار ) شد برايشان هدايت ، هرگز ضرر ( آسيب ) نمی رسانند خداوند را چيزی و به زودی نابود می كند اعمالشان را

 33. ای كسانی كه ايمان آورديد ، اطاعت كنيد خداوند را و اطاعت كنيد رسول را و باطل نكنيد اعمالتان را

 34. بدرستی كسانی كه كفران كردند و سد ( منع ) كردند از راه خداوند ، سپس مردند و [در حاليكه] ايشان كافرانی [هستند] ، پس هرگز نمی آمرزد خداوند برايشان

 35. پس بازداشته نشويد و [در حاليكه] بخوانيد به سوی تسليم ( آشتی ) و شما والاتران ( اعلايان ، برتران ) [هستيد] و خداوند همراه شماست و هرگز شما را كم ( نيست ) نمی كند اعمالتان را

 36. جز اين نيست كه زندگانی دنيا بازيچه ای و سرگرمی است و اگر ايمان آوريد و تقوی كنيد ، می دهد شما را اجرهايتان و نمی خواهد اموالتان را

 37. اگر بخواهد [از] شما آن را ، پس پافشاری ( اصرار ) كند شما را ، بخل می كنيد و خارج می شود كينه هايتان ( درونتان )

 38. هان شما بوديد كه اينان را خوانده ميشديد برای اينكه انفاق ( هزينه ) كنيد در راه خداوند ، پس از شما كسيست كه بخل می كند و كسی كه بخل می كند ، پس جز اين نيست كه بخل می كند از خويشتن و خداوند بی نياز [است] و شماييد فقيران ( نيازمندان ) و اگر رو برگردانديد تبديل ( جايگزين ) می كند قومی را غير شما ، سپس نمی باشند امثالتان ( همانندتان )