Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

02-04-2022

 

 

سوره دخان ، مكی 59 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. حم

 2. سوگند كتاب آشكار را

 3. ما نازل كرديم آن را در شبی مباركی ( فرخنده ای ) [كه] ما بوديم هشدار دهندگان

 4. در آن جدا ميشود هر ( تمام ) كاری حكيمانه ای

 5. فرمانی ( كاری ) از نزد ما [كه] ما بوديم ارسال كنندگان

 6. رحمتی از [جانب] سرورت ، بدرستی او ، اوست شنوای دانا

 7. سرور آسمانها و زمين و آنچه كه مابين آن دو است ، اگر هستيد يقين آورندگان

 8. نيست خدايی مگر او ، زنده ميكند و می ميراند ، سرور شماست و سرور پدرانتان اوليهاست ( گذشتگان است )

 9. بلكه ايشان در شكی سرگرمند ( بازی گوشی ميكنند )

 10. پس منتظر ( مراقب ) باش روزی را [كه] می‌آورد آسمان به دخانی ( دودی ، ماده سياه و كدری ) آشكاری

 11. ميپوشاند انسيان ( مردم ) را ، اين است عذابی دردناكی

 12. [می گويند] سرور ما برطرف كن ( بازكن ، بگشای ) از ما عذاب را ، ماييم ايمان آورندگان

 13. كجا برايشان ذكريست و [در حاليكه] آمده است ايشان را رسولی آشكاری

 14. سپس رو برگردانند از او و گويند آموخته‌ای ( درس ياد گرفته‌ای ) مجنونی [ديوانه‌ای است]

 15. ماييم برطرف  كننده عذاب اندكی ( زمانی ) را ، بدرستی شماييد عودت ( بازگشت و تكرار ) كنندگان

 16. روزی كه حمله ميكنيم ، هجوم بزرگ را ، ماييم انتقام گيرندگان

 17. و حتما امتحان كرده ايم قبل ايشان قوم فرعون را و آمد ايشان را رسولی گرامی

 18. كه مسترد ( اعاده كن ) به سويم بندگان خداوند را ، بدرستی من برای شما فرستاده ای امينی [هستم]

 19. و اينكه بزرگی ( والايی ، بلند مرتبگی ) نكنيد برای خداوند ، بدرستی من آوردم شما را به دليلی آشكاری

 20. و من پناه بردم به سرورم و سرور شما [از] اينكه سنگسارم كنيد

 21. و اگر ايمان نياورده ايد برايم ، پس عزلم كنيد ( رهايم كنيد ، دوريم كنيد )

 22. پس خواند سرورش را كه اينان قومی مجرمانند

 23. پس [خداوند گفت] مخفيانه به بر به بندگانم شبانه ای ، بدرستی شماييد تعقيب ( دنبال ) شدگان

 24. و ترك كن دريا را آهسته قدم زنانی ( با آسودگی خاطر ) ، بدرستی ايشان سپاهی غرق شدگان [هستند]

 25. چه بسيار ترك كردند ( باقی گذاشتند ) از باغهايی و چشمه هايی را

 26. و كشتزارهايی و جايگاهی گرامی ( با كرامتی ) را

 27. و نعمتی ، بودند در آن متنعم شدگان ( برخورداران )

 28. آنچنان و وارث كرديم آن را [برای] قوم ديگری

 29. پس گريه نكرد برايشان آسمان و [نه] زمين و نبودند چشم به راهان

 30. و حتما نجات داده ايم پسران اسرائيل را از عذاب خوار ( پست ) كننده

 31. از فرعون ، بدرستی او بود بزرگی خواه ( بلند پرواز ) از زياده روی كنندگان

 32. و حتما متمايز كرده ايم ( بهتر كرده ايم ، برگزيده ايم ) ايشان را بر دانشی برای عالميان

 33. و داديم ايشان را از آيات ( نشانه ها و معجزات ) آنچه را كه در آن امتحانی ( مصيبتی ) آشكاری [بود]

 34. بدرستی اينان حتما ميگويند

 35. كه آن [نيست] مگر مرگمان اوليه و نيستيم ما به انتشار يافتگان ( برانگيخته شدگان )

 36. پس بياوريد به پدرانمان اگر هستيد راستگويان

 37. آيا ايشان بهترند يا قوم تبع و كسانی كه از قبل ايشان [بودند] ، نابود كرديم ايشان را ، بدرستی ايشان بودند مجرمان

 38. و خلق نكرديم آسمانها و زمين را و آنچه را كه مابين آن دو است بازی گوشانه ( جهت سرگرمی )

 39. خلق نكرديم آن دو را مگر به حق و ليكن اكثرشان نميدانند

 40. بدرستی روز جدايی ، ميقات ( محل قرار و ملاقات ) ايشان [است] جملگی

 41. روزی كه بی نياز نميكند دوستی ( سرپرستی ) را از رفيقی ( رئيسی ) چيزی را و نيستند ايشان ياری شوندگان

 42. مگر كسی را [كه] رحم كرد خداوند ، بدرستی او ، اوست عزيز مهربان

 43. بدرستی درخت زقوم

 44. طعام گناه كار [است]

 45. همچون روغن ( عناصر معدنی ) ميجوشد در شكمها

 46. همچون جوشيدن حميم ( آب جوش )

 47. بگيريد او را پس بكشيد ( حمل كنيد ) او را به سوی بدی ( زشتی ، سختی ) جحيم

 48. سپس بريزيد بالای سرش را از عذاب حميم ( آب جوش )

 49. بچش [كه] بدرستی تو ، تو هستی عزيز ( دردانه ) كريم ( عزيز گرامی )

 50. بدرستی اين [است] آنچه را كه شما به آن شك می كرديد

 51. بدرستی متقيان ( خدا ترسان ) در جايگاهی امنی [هستند]

 52. در باغهايی و چشمه هايی

 53. پوشانده ميشوند از حريری و زر بافتی رو به رويان

 54. آنچنان و ازدواج دهيم ايشان را به چشم سرمه ای ها

 55. ميخوانند در آن به هر ( تمام ) ميوه جاتی ، امنيت يافتگان

 56. نميچشند در آن مرگ را ، مگر مرگ اولی و نگهدارد ايشان را [از] عذاب جحيم

 57. فضلی از سرورت آن ، آنست رستگاری ( نجات و فرار ) بزرگ

 58. پس جز اين نيست كه آسان ميكنيم آن را به زبانت ، باشد برايشان كه متذكر شوند

 59. پس مراقب باش [كه] بدرستی ايشان مراقبان [هستند]