Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

12-03-2022

 

سوره رعد ، مدنی 43 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. المر، اين است آيات كتاب و آنچه كه نازل شد به سويت از [جانب] سرورت حق [است] و ليكن اكثر انسيان ( مردم ) ايمان نمی آورند

 2. خداوند كسی [است] كه بالا برد ( برافراشت ) آسمانها را بدون ستونی ( پايه ای ) [كه] ببينيد آن را ، سپس استيلا يافت ( برابر شده ، مساوی و سوار شد ) بر عرش و تسخير ( رام ) كرد خورشيد و ماه را ، همگی جريان دارند برای موعدی ( اجلی ) معينی ، تدبير می كند كار را ، تشريح می كند آيات را ، باشد برای شما كه به لقاء سرورتان يقين آوريد

 3. و اوست كسی كه گسترد زمين را و قرار داد در آن لنگرهايی ( كوههايی ) و چشمه هايی را و از هر ( همه ) ثمرات ( ميوه ها ) قرار داد در آن دو زوج دوتا [دو عدد] ، می پوشاند شب را [به] روز ، بدرستی در آن حتما آياتی [هست] برای قومی كه تفكر می كنند

 4. و در زمين [است] قطعه ای ( قسمتی ، باغچه ای ) مجاور شدگانی و باغهايی از انگورهايی و زرعی ( كشتی ) و خرماهايی دو تنه ای از يك ريشه و غير دو تنه ای از يك ريشه ، نوشيده ميشود به آبی تكی و فضيلت ( برتری ) می دهيم بعض آن را برای بعضی در خوراك ( خوردن ، ميوه و ثمره ) ، بدرستی در آن حتما آياتی [هست] برای قومی كه انديشه می كنند

 5. و اگر تعجب كردی ، پس تعجبی است سخن ايشان را [كه می گويند] آيا زمانی كه شديم خاكی ، آيا ماييم حتما در خلقتی جديدی ، ايشان كسانی [هستند] كه كفران كردند به سرورشان و ايشان را قيد و بندهايی ( زنجيرهايی ) در گردنهايشان [باشد] و ايشانند اصحاب آتش ، ايشان در آن جاودانانند

 6. و عجله می خواهند تو را به بدی قبل نيكی و [در حاليكه] سپری گشته است از قبل ايشان عقوبتها ( گرفتاری ها ، مشكلات ) و بدرستی سرورت حتما دارای آمرزشی برای انسيان ( مردم ) بر ظلمشان [است] و بدرستی سرورت حتما شديد عقوبت ( پيكرد ) [است]

 7. و می گويد كسانی كه كفران كردند ، چرا نازل نشد برايش معجزه ای از [جانب] سرورش ، جز اين نيست كه تو هشدار دهنده ای و برای هر ( تمام ) قومی هدايتی [است]

 8. خداوند می داند آنچه را كه حمل ( بار ) می كند هر ( تمام ) مونثی و آنچه را كه می كاهد ( سقط می كند ) رحمها و آنچه را كه می افزايد و هر چيزی نزدش به مقداری ( اندازه ای ) [است]

 9. دانای ناپيدا و شهود ( آشكار ) [است] ، آن بزرگ متعال ( عالی مقام )

 10. يكسانی [است] از شما كسی كه سری كند سخن را و كسی كه آشكار كند به آن و كسی كه اوست مخفی شده به شب و يك مسير رونده ای به روز

 11. برای اوست مراقبان ( پی در پی از عقب آيندگان ) از پيش رويش و از پشت سرش ، محافظت می كنند او را از فرمان خداوند ، بدرستی خداوند تغيير نمی دهد آنچه را كه به قومی [است] تا اينكه تغيير دهند آنچه را كه به خودشان [است] و زمانی كه اراده كند خداوند به قومی بدی را ، پس نيست برگشتی برايش و نيست برايشان از غير او از والی ( سرپرستی )

 12. اوست كسی كه نشان می دهد [به] شما برق را ترسی و طمعی ( اميدی ، چشم داشتی ) و نشر می دهد ( پديدار می كند ) ابرهای سنگين را

 13. و تسبيح می كند رعد به ستايش او و ملائكه از هراساندنش و می فرستد صاعقه‌ها را ، پس مورد اصابت قرار مي‌دهد به آن كسی را كه می خواهد و ايشان مجادله می كنند در [مورد] خداوند و [درحاليكه] اوست محكم ترفندی

 14. برای اوست دعوت حق و كسانی را كه می خوانند از غير او ، اجابت نمی كنند برايشان به چيزی ، مگر همانند بسط دهنده ( دراز كننده ) كف [دستش] به سوی آب ، برای اينكه برسد دهانش را و نيست آن به رسنده آن و نيست خواندن ( دعا ) كافران مگر در ضلالتی

 15. و برای خداوند سجده می كند كسی كه در آسمانها و زمين [است] خود خواسته ای و مجبورانه ای و [همچنين] سايه هايشان به صبحگاه و شامگاه

 16. بگو كيست سرور آسمانها و زمين ، بگو خداوند [است] ، بگو آيا پس اتخاذ كرديد از غير او سرپرستانی ( دوستانی ) را [كه] مالك نيستند برای خودشان نفعی و نه ضرری را ، بگو آيا برابر است كور و بينا يا آيا برابر است تاريكی ها و نور ، يا قرار دادند برای خداوند شريكان را [كه] خلق كردند همانند خلقتش را ، پس مشتبه ( مشابه و شبيه ) شد خلقت برايشان ، بگو خداوند خالق هر ( تمام ) چيزی [است] و اوست تك چيره شده ( زورگو ، فائق آمده )

 17. نازل شد از آسمان آبی ، پس جاری ( روان ) شد رودبار به اندازه اش ، پس بار ( حمل ) كرد سيل كفی ( پس مانده ، تفاله ای ، سنگ نقره ای ) بالا آمده ای را و از آنچه كه آتش می زنند ( روشن می كنند ) برايش در آتش [جهت] كسب زيوری  يا متاعی ( كالايی ) كفی مانند ( اسفنجی شكلی ) آن [برآيد ، سرباره] ، آنچنان می زند خداوند [مثال] حق و باطل را ، پس اما كف ، پس می رود باطلی ( زوالی ) و اما آنچه كه نفع ميرساند انسيان ( مردم ) را ، پس مكث ( درنگ ) می كند در زمين ، آنچنان می زند خداوند مثالها را

 18. برای كسانی كه اجابت كردند برای سرورشان نيكی [است] و كسانی كه اجابت نكرده اند برايش ، اگر چه باشد برايشان آنچه كه در زمين است جملگی و همانندش همراه آن ، حتما فديه دهند به آن ، ايشان  برايشان بد حسابی [است] و ماوايشان جهنم و بد مهدی ( آرامگاهی ) [باشد]

 19. آيا پس كسی كه می داند آنچه را كه نازل می شود به سويت از سرورت حق [است] همانند كسی [است] كه اوست كور ، جز اين نيست كه متذكر ( يادآور ) می شود دارندگان خردها ( انديشه ها )

 20. كسانی كه وفا می كنند به عهد خداوند و نقض نمی كنند ( نمی شكنند ) ميثاق ( پيمان ) را

 21. و كسانی كه وصل می كنند آنچه را كه فرمان داد خداوند به آن كه وصل شود و می ترسند سرورشان را و می ترسند بدی حساب را

 22. و كسانی كه صبر كردند [جهت] كسب صورت ( رضايت ) سرورشان  و به پا داشتند نماز را و انفاق ( هزينه ) كردند از آنچه كه رزقمند كرديم ايشان را سری ( مخفی ) و علنی ( آشكارا ) و دور ( دفع ) می كنند به خوبی بدی را ، ايشانند [كه] برايشان عاقبت سرای ( خانگاه ، بهشت ) [است]

 23. باغهای هميشگی ( جاودانی ) [كه] داخل می شوند آن را و كسی كه صالح شد از پدرانشان و زوجهايشان و فرزندانشان ، و ملائكه داخل می شوند برايشان از هر دری

 24. سلامی ( سلامتی ) برايتان به [سبب] آنچه كه صبر كرديد ، پس خوب عاقبتی خانه ( سرای ) را [است]

 25. و كسانی كه نقض می كنند ( می شكنند ) عهد خداوند را از بعد ميثاقش ( عقد و بستنش ) و قطع می كنند آنچه را كه فرمان داد خداوند به آن كه وصل شود و فساد ( تبهكاری ) می كنند در زمين ، ايشان برايشان لعنت [است] و برايشان بد سرای [است]

 26. خداوند بسط ( توسعه ) می دهد رزق ( روزی ) را برای كسی كه می خواهد و تقدير ( اندازه و محدود ) می كند و شادمانی كردند به زندگانی دنيا و نيست زندگانی دنيا در [مقابل] آخرت مگر متاعی

 27. و می گويد كسانی كه كفران كردند ، چرا نازل نشد برايش معجزه ای از سرورش ، بگو بدرستی خداوند گمراه می كند كسی را كه می خواهد و هدايت می كند به سويش كسی را كه انابه ( گريه و زاری ، برگشت ) كند

 28. كسانی كه ايمان آوردند و اطمينان می يابد قلبهايشان به ذكر ( ياد ) خداوند ، آگاه باشيد [كه] به ذكر ( ياد ) خداوند اطمينان می يابد قلبها

 29. كسانی كه ايمان آوردند و عمل كردند صالحات را ، خوش باد برايشان و نيكو بازگشتگاهی ( جايگاهی ) [دارند]

 30. آنچنان ارسال كرديم تو را در امتی [كه] سپری گشت از قبلش امتهايی ، برای اينكه تلاوت كنی ( بخوانی )  برايشان آنچه را كه وحی كرديم به سويت و [در حاليكه] ايشان كفران می كنند به رحمان ، بگو اوست سرورم [كه] نيست خدايی مگر او ، برايش توكل كردم و به سويش بازگشت ( توبه ) من [است]

 31. و اگر بدرستی [بود] قرآنی كه سير می كرد ( روان می شد ) به آن كوهها يا بريده می شد به آن زمين يا تكلم می كرد به آن مردگان بلكه برای خداوند [است] فرمان ( كار ) جملگی ، آيا پس مايوس ( نااميد ) نشد كسانی كه ايمان آوردند كه اگر ميخواست خداوند حتما هدايت كند انسيان ( مردم ) را جملگی و همواره ( پيوسته ) كسانی كه كفران كردند اصابت می كند ايشان را به [سبب] آنچه كه ساختند ( پرداختند ) كوبنده ای ( ضربه ای ، سركوبی ) يا فرود آيد نزديكی از سرای ايشان تا اينكه بيايد وعده خداوند ، بدرستی خداوند خلاف نمی كند وعده شده ( وعده گاه ) را

 32. و حتما تمسخر شده است به رسولانی از قبل تو ، پس مهلت دادم برای كسانی كه كفران كردند ، سپس گرفتم ايشان را ، پس چگونه بود عقوبت ( پيگرد ) من

 33. آيا پس كسی كه اوست به پا ايستاده ای برای هر ( تمام ) شخصی به [سبب] آنچه كه كسب كرد ، و قرار دادند برای خداوند شريكان را ، بگو نام ببريد ايشان را ، آيا خبر می دهيد او را به آنچه كه نمی داند در زمين [است] يا به ظاهری از سخن [است] ، بلكه زينت يافت برای كسانی كه كفران كردند مكرشان ( حيله ايشان ) و بازداشته شدند از راه و كسی را كه گمراه می كند خداوند ، پس نيست برايش از هدايتی

 34. برايشان عذابی در زندگانی دنياست و حتما عذاب آخرت شاق تر( شقی و شقاوتمندتر ، سختتر ) [است] و نيست برايشان از خداوند از نگهدارنده ای ( باز دارنده ای )

 35. مثال باغ آنكه وعده شد متقيان ( پرهيزگاران ) را [كه] جريان دارد از زيرش چشمه ها ، ميوه اش ( خوردنيش ) دائمی ( هميشگی ) [باشد] و [همچنين] سايه اش ، اين است عاقبت كسانی كه تقوی ( پرهيزگاری ) كردند و عاقبت كافران آتش [است ]

 36. و كسانی را كه داديم ايشان را كتاب ، شادمانی می كنند به آنچه كه نازل شد به سويت و از احزاب [است] كسی كه انكار می كند بعض آن را ، بگو جز اين نيست كه فرمان يافتم كه بندگی ( عبادت ) كنم خداوند را و شريك نه گردانم به او [چيزی را] ، به سويش می خوانم و به سويش بازگشت من [است]

 37. و آنچنان نازل كرديم آن را حكمی ( فرمانی ، قانونی ) عربی ( عربی شده ای ) و اگر تبعيت كردی هواهايشان ( اميالشان ) را بعد آنچه كه آمد تو را از علم ( دانش ) ، نيست برايت از خداوند از ولی ( سرپرستی ) و نه نگهدارنده ای ( بازدارنده ای ، مدافعی )

 38. و حتما ارسال كرده ايم رسولانی را از قبل تو و قرار داديم برايشان زوجهايی و نسلی ( فرزندانی ) را و شايسته نبود برای رسولی كه بياورد به معجزه ای مگر به اذن خداوند برای هر ( تمام ) موعدی كتابی ( نوشته شده ای ) [است]

 39. محو می كند خداوند آنچه را كه می خواهد و ثابت می كند و نزد اوست مادر كتاب ( نوشته شده )

 40. و اگر نشان دهيم تو را بعض آنچه را كه وعده می دهيم ايشان را يا به ميرانيم تو را ، پس جز اين نيست كه برايت [وظيفه] ابلاغ [است] و برايمان حساب [محاسبه است

 41. آيا نه ديده اند [كه] ما می آييم زمين را [و] نقض ( كم ) می كنيم آن را از اطرافش و خداوند حكم ( داوری ) می كند [كه] نيست نقض ( اعتراض ، تبديل ) كننده برای حكمش و اوست سريع الحساب

 42. و مكر كرده است كسانی كه از قبل ايشان [بوده اند] پس برای خداوند [است] مكر جملگی ( همگی ) ، می داند آنچه را كه كسب می كند هر ( تمام ) نفسی و به زودی می داند كافران برای كيست عاقبت سرای

 43. و می گويد كسانی كه كفران كردند ، نيستی فرستاده ای ( رسول و پيامبری ) ، بگو كافی [است] به خداوند شاهدی بين من و بين شما و كسی كه نزد اوست علم كتاب