Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

سوره فلق ، مكی 5 آيه

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. بگو پناه ميبرم ( پناهنده ميشوم ) به سرور سپيده دم ( زمانی كه نور خورشيد آسمان شب را می شكافد ، صبحگاه ، شكافگاه ، حد فاصل و جدايی شب و روز )

  2. از شر ( شرارت ، آسيب ، نكبت ، دردسر ، بدی )  هر آنچه  كه  آفريد ( خلق كرد ، پديد آورد )

  3. و از شر ( شرارت ) شبانگاهی ( شب تيره و تاريكی ، ظلماتی ) ، زمانی كه پيش آيد ( رو كند ، فرا گرفت ، فرا رسيد )

  4. و از شر دمندگان ( تف كنندگان ، دميدن همراه با آب دهان ، آب دهان ريزندگان ، ورد و جادو خوانندگان ) در گره ها ( بندها ، طوقها ، عقد و پيمان نامه ها ، منظور جادو نوشته هاست ، حلقه ها ، و هر نوع آلت جادوگری و نفرين و طلسم و غيره )

  5. و از شر حسودی ، هنگامی كه حسادت كند ( كرد )