Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

02-04-2022

 

سوره نصر ، مدنی 3 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. زمانی كه آيد ياری خداوند و پيروزی ( گشايش )

  2. و می بينی انسيان ( مردم ) را [كه] داخل می شوند در دين خداوند گروهايی ( دسته های بزرگی )

  3. پس تسبيح (تمجید) كن به ستايش سرورت و آمرزش طلب او را ، بدرستی او باشد توبه پذير ( بخشنده )