Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

سوره كوثر ، مكی 3 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. ما داديم تو را  كوثر ( كثير شده ، كثرت يافته ، فراوانی ، فزونی آنچه كه ميدانی و نمی دانی ، زيادی نسل و ايل و طايفه و قوم و تبار ، ياران و هر چيز قابل تصور ديگری در حالت خير و نيكی )

  2. پس صلات كن ( نماز بخوان ، عبادت كن ، درود بفرست ) برای سرورت و قربانی كن ( مجرب شو ، زيرك و ماهر شو ، كار آزموده شو ، حرفه ای شو ، جلودار شو ، رو به قبله پيش نماز شو )

  3. بدرستی عيبجو ( دشمن ، ستيزه جو و مخالف ، بد خواه ، خصم  ، رسوا كننده ، بد نانم كننده ) تو ، اوست مقطوع النسل ( به واسطه فوت قبل از ازدواج يا قبل از صاحب  فرزند شدن يا عقيمی و نازايی ، بی كس و بی تبار ، متروك و تنها شده ، يا فاقد اولا ذكور ، كسی كه فرزندانش همه دختر باشد )