Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-01-2019

 

سوره ماعون ، مكی 7 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. آيا ديدی كسی  را كه  تكذيب ( نفی ، رد و انكار ) ميكند به دين ( دين داری و تدين )

  2. پس آن كسی است كه ميراند ( داد و فرياد ميكند ، بر سرش فرياد ميزند ) يتيم را

  3. و رغبت ( تمايل ، علاقه ، پيش دستی ، اهميت و توجه ، ملاحظه ) نمی كند  برای طعام ( خوراك ، غذای ) مسكين ( عاجز ، درمانده ، بينوا ، ناتوان )

  4. پس وای  برای [اينگونه] صلات گويان ( نماز گزاران )

  5. كسانی  كه ، ايشانند  از صلاتشان ( نمازشان ) ، سهل انگاران ( حواس پرتها )

  6. كسانی  كه ايشان ريا ( خودنمايی ) ميكنند

  7. و منع ميكنند ( باز ميدارند و مانع ميشوند ) احسان را ( نيكوكاری ، خيرات ، نذر و اطعام و غيره ، غذايی كه در ظروف بين مستمندان پخش ميشود )