Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

29-04-2022

 

ژئوفيزيك و ساختار هندسي ستاره داوود توسعه يافته

 

 

وضعيت زمين يا منظومه شمسي در كهكشان :

همانطور كه ميدانيم زمين يكي از سيارات منظومه شمسي ميباشد كه فاصله خورشيد تا مركز كهكشان راه شيري تقريبا ۲۸ هزار سال نوري بوده و قطر كهكشان راه شيري نيز تقريبا صد هزار سال نوري است .

 

 

 

نحوه مطالعه ساختمان داخلي زمين :

قسمت سطحي زمين را ميتوان از طريق مشاهده مستقيم مطالعه كرد . از طريق چاههاي حفر شده و معدن زير زميني نيز ميتوان اطلاعاتي درباره اعماق زمين بدست آورد . قسمت اعظم اطلاعات مربوط به داخل زمين از طريق مطالعات لرزه‌نگاري بدست آمده است . به هنگام بروز زلزله امواج زيادي توليد و اين امواج در تمام جهات با سرعتهاي متفاوت منتشر مي‌شوند . قسمتي از امواج مستقيما به سطح زمين مي‌رسند و بعضي از آنها نيز پس از انكسار  و انعكاس‌هاي متوالي ممكن است مجددا به سطح زمين برسند و ثبت شوند . امواج حاصله از زلزله را به طور كلي مي‌توان به دو دسته طولي و عرضي تقسيم كرد . در امواج طولي كه با حرف P نشان داده ميشوند ، امتداد ارتعاش با امتداد انتشار موج موازي و سرعت انتشار آنها 5 تا 8 كيلومتر در ثانيه است . امواج عرضي كه به حرف S نمايش داده مي‌شوند ، امواجي هستند كه در آنها امتداد انتشار و امتداد ارتعاش بر هم عمود است و اين امواج با سرعت 3 تا 4 كيلومتر در ثانيه منتشر مي‌شوند . از مشخصات مهم ديگر اين دو نوع موج آن است كه هر چند كه هر دوي آنها از محيط‌هاي جامد عبور می‌كنند ، ولي فقط امواج طولي قادرند از مايعات عبور كنند و عبور امواج عرضي در اين محيط‌ها متوقف مي‌شود .

 

 

 

 

همانطور كه مي‌دانيم سياره زمين به چهار قسمت كلي 1- هسته داخلي 2 - هسته خارجي 3 - گوشته 4 - پوسته ،  تقسيم شده است . كه گوشته خود به سه قسمت 1- گوشته بالايي 2- گوشته مياني 3- گوشته پاييني تقسيم ميشود . شعاع سياره زمين 6371.221 كيلومتر ، هسته داخلي در عمق 4980 ، هسته خارجي در عمق 2900 ، گوشته پاييني در عمق 984 و ...... فاصله يابي شده‌اند كه با اندكي اختلاف با تناسبات موجود در شكل توسعه يافته ستاره داوود سازگاري دارند .

 


زمين بيضوي  :


تا قرن هفدهم ، زمين به شكل كره كامل فرض می‌شد . اين تصور از 2000 سال پيش تا آن زمان بر افكار تسلط داشت . ولي اسحاق نيوتن با توجه به چرخش زمين به دور خودش ( حركت وضعي زمين ) ، نتيجه متفاوتي بدست آورد . اسحاق نيوتن به متفاوت بودن سرعت سطح زمين در عرضهاي جغرافيايي مختلف پي برد . او با قوانين خود نشان داد كه هرچه چرخش سريعتر باشد ، اثر گريز از مركز بيشتر است ، يعني گرايش مواد به دور شدن از مركز دوران بيشتر می‌شود .

از آنجا كه سرعت در قطبها صفر است ، پس اثر گريز از مركز در قطبها تا استوا پيوسته افزايش می‌يابد . اين بدان معناست كه زمين در اطراف كمربند استوايي خود با شدت بيشتر رانده می‌شود . زمين مانند يك نارنگي در استوا برآمده و در قطبها فرورفته است . اسحاق نيوتن حتي فرورفتگي قطبها را حساب كرد و نتيجه گرفت كه می‌بايستي در حدود 1.230 تمام قطر زمين باشد . اين عدد به عدد واقعي نزديك است .
 


تفاوتها  :


امروزه اندازه‌گيريهاي دقيق نشان می‌دهد كه قطر استوايي زمين 43 كيلومتر از قطر قطبي آن بيشتر است . در واقع ، قطر استوايي زمين 12756 كيلومتر و قطر قطبي آن 12713 كيلومتر است .

 

خداوند كسي است [كه] خلق كرد هفت آسمانهايي [را] و از زمين همانندشان [را] ، نازل مي‌شود فرمان مابينشان براي اينكه بدانيد كه بدرستي خداوند براي هر چيزي قادري ( توانايي ) [است] و بدرستي خداوند احاطه كرده است به هر چيزي علمي ( دانشي ، آگاهي ) را . آيه 12 سوره طلاق

در واقع سياره زمين نيز به تبع شكل توسعه يافته ستاره داوود ساختار هفت لايه و تو در تو دارد كه همه لايه هاي آن فعلا شناسايي نشده است .

 

 

ماه تنها قمر زمين :

 

 

همانطور كه مي‌دانيم قطر ماه چيزي در حدود 3476 كيلومتر است ، يعني تقريبا 4/1 ( يك چهارم ) قطر سياره زمين . شعاع هسته ماه تنها حدود 400 كيلومتر است . منتل ماه از سنگ‌هاي متراكمي تشكيل شده كه از مواد معدني آهن و منيزيوم غني هستند . منتل دو بخش دارد :

منتل ليتوسفر سخت كه تا عمق 1000 كيلومتري ادامه دارد و بخشي است كه به قدر كافي داغ نيست كه جريان پيدا كند . منتل غير سخت در بخش‌هاي عميق‌تر منتل است و تا هسته ادامه مي‌يابد . اين بخش انعطاف پذيرتر است و به قدر كافي هم داغ است كه جريان پيدا كند . البته به قدري هم سخت هست كه امواج زلزله را عبور دهد .

 

 

 

 

 

 

 

گردش عمومي جو زمين :

 

 

طبق تعريف "  گردش عمومي هوا بر اثر يكنواخت نبودن پراكندگي تابش خورشيد در روي زمين پديد مي‌آيد و هدف نهايي آن يكنواخت كردن اين پراكندگي است . پراكندگي فشار در سطح زمين يكنواخت نيست و همين امر باعث جابجايي مراكز پر فشار و كم فشار ميشود . اين جابجايي هوا را باد مي‌گويند . بادها به 3 دسته تقسيم مي شوند :   1) محلي   2) منطقه‌اي   3) سياره‌اي

 

بادهاي سياره‌اي گردش عمومي هوا را به وجود مي‌آورند ، چرا ؟

زيرا عامل اصلي ايجاد بادهاي سياره‌اي نابرابري توزيع انرژي تابشي خورشيد در سطح زمين است .

 
در كل مي‌توان مدل سه سلولي را كه يكي از مدل‌هاي گردش عمومي جو است به شكل زير خلاصه كرد :

 
1 ) سلول هدلي : عرض‌هاي جغرافيايي منطقه حاره ، يعني از استوا تا عرض‌هاي 30 درجه شمالي و جنوبي را در بر گرفته كه بادهاي تجارتي در آن جريان دارند . بادهاي تجارتي : بادهايي هستند كه در منطقه حاره از مراكز پر فشار جنب حاره به كمربند همگرايي حاره‌اي ( خطي كه بادهاي بسامان در امتداد آن به هم مي‌رسند ) مي‌وزند .
دليل كامل نبودن سلول هدلي :  تنها نيروي گراديان فشار را در نظر گرفته و فقط در مورد زمين صاف و ثابت صادق است .

2 ) سلول فرل : عرضهاي ميانه از30 تا 60 درجه در هر نيمكره را در بر گرفته ، بادهاي غربي در آن جريان دارند .
3 ) سلول قطبي : به علت مراكز پر فشار قطبي و كم فشار جنب قطبي بوجود مي‌آيند .

حركت هوايي كه به قطب صعود مي‌كند ، به شكل باد غربي ( westerlies ) است .
حركت هوايي كه به استوا نزول مي‌كند ، به شكل بادهاي شرقي ، شمالي و جنوبي در مناطق حاره‌اي است .
صعود هوا در استوا و نزول آن در قطب باعث مي‌شود كه در سطح زمين در استوا مركز كم فشار و در قطب‌ها مركز پر فشار داشته باشيم .
پس با توجه به گفته‌هاي بالا فهميديم : سيستم جهاني بادها كه گرماي هوا را از استوا ( جايي كه گرماي خورشيد بيشترين مقدار خود را دارد ) به عرضهاي جغرافيايي بالاتر انتقال مي‌دهد را گردش عمومي هوا مي‌گويند . "

 

 

 

مدل گردش عمومي جو : طرح سه سلولي

 

 

 

 

هرچند كه با تغيير زاويه تابش نور خورشيد بر سطح سياره زمين ، دماي محيط تغيير مي‌كند ولي ما نبايد فراموش كنيم كه محور حركت وضعي ( دوران ) زمين كج است ، يعني عمود بر صفحه‌اي نيست كه بر روي آن به دور خورشيد مي‌چرخد .

 

 

 

 

پس مهمترين دليل گردش عمومي جو زمين ، همان ساختار هندسي و دوجيني سياره زمين است . جهت كسب اطلاعات بيشتر مراجعه نماييد به مبحث كاينات هوشمند يا ملائكه .

 

 

 

محمدرضا طباطبايي 27/8/86

http://www.ki2100.com