Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

 

 

03-10-2010

 

افزايش جرم در میدان گرانشی

 

 

همانطور كه مي‌دانيم انرژی حاصل ضرب نیرو در مسافت است :

 

E=F.d

 

E انرژی ، F نیرو و d مسافت است . همچنین  نیروی جاذبه مابین دو جرم از رابطه زیر بدست می آید :

G  ثابت جهانی گرانش و M جرم جسم سماوی ثقیل و m جرم جسم دوم و r  فاصله مركز آن دو است . اینك انرژی پتانسیل گرانشی از راهكار زیر بدست می آید :

 

U  همان انرژی پتانسیل گرانشی است كه مسلما معادل و هم ارز خود جرم خواهد داشت و به جرم جسم خواهد افزود . اینك مقدار این جرم را محاسبه می كنیم :

 

 

 

m0 جرم اولیه جسم ، c سرعت نور ، Δm افزایش جرم جسم در میدان گرانشی و m جرم نهایی جسم در میدان گرانشی است . اینك جرم یك جسم به مقدار یك كیلوگرم را در سطح خورشید محاسبه می كنیم :

 

 

 

 

 

 

محمدرضا طباطبايي    1/10/88

http://www.ki2100.com 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


/talar/viewtopic.php?f=121&t=1310