Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

06-08-2011

 

قيامت در پيش است ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني )  !

 

در كتاب قرآن اشارات بسيار زيادي به موضوع بسيار مهم قيامت شده است ، در اين رابطه سعي ميشود ، در يك سري از مقالات پي در پي ، به توضيح و توجيه اين پديده و واقعه كيهاني بپردازيم . رمز شناخت پديده و يا واقعه قيامت براي ما ، در دو سوره از كتاب قرآن قابل دريافت است .

 

(1)

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

هنگامي كه خورشيد گرفته شود ( يا خورشيد به رنگ قرمز كوره آهنگري درآيد ، همانند خورشيد در هنگام غروب ) 1
و زماني كه ستارگان كدر ( تيره ، مات ، تاريك و سياه ) شود 2
و هنگامي كه كوه‌ها روان شود ( حركت كند ، راه رود ، رانده شود ، سيال شود ) 3
و آنگاه كه [حيوان] آبستن ( منظور شتران حامله )  رها كرده شود ( سقط جنين و متواري شود ) 4
و زماني كه وحشي‌ها ( وحوش ، حيوانات و جانوران بياباني و غير اهلي ) گردآوري شود ( مجتمع شود ، به هم فشرده شود ، جمع آوري شود ) 5
و هنگامي كه درياها متلاطم ( طوفاني ، موج دار ، خروشان ) شود 6
و زماني كه نفس‌ها ( نفوس ، اشخاص ، موجودات ، خود اشخاص ، چيزها ، اشياء ، جان‌ها ) زوج كرده شود ( تركيب و ادغام شود ، ازدواج كند ، جفت كرده شود ، قرين يكديگر شود ، جفت يكديگر شود ) 7

........... سوره تكوير

 

آيه 7 از سوره تكوير اشاره به واكنش هسته‌اي از نوع چهارم دارد . در صورت علاقمندي مراجعه فرماييد به مبحث ( واكنش هسته‌اي از نوع چهارم ! يعني ادغام نوترون‌ها و پايان هستي ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) . ) . لازم به يادآوري است كه واكنش همجوشي ستارگان كه متداولترين واكنش هسته‌اي شناخته شده در كيهان است ، از اين قاعده كلي زوج شدن ذرات استفاده مي‌كند . يعني در چرخه كربن در ستارگان ، در نهايت الكترونها و پروتونها با هم تركيب شده و نوترونها را به همراه انرژي به صورت تابش الكترومغناطيس ، پديدار ميكند كه در روز قيامت نوترونها نيز با هم جفت شده و ادغام ميشوند . ولي همانطور كه در مبحث فوق توضيح داده شد حاصل اين فرايند ، آزاد شدن و انتشار موج پر انرژي گرانشي است كه قدرت نفوذي و تخريبي خيلي زيادي را داراست . در كتاب قرآن از اين موج به نام صيحة واحدة ( تك موج ، فرياد واحد ، بانگ تنها ) ذكر شده است . توضيحات بيشتر در مورد امواج گرانشي در مبحث  محاسبه متريك گرانشي سياه چاله ( جرم نوتروني )  ارايه شده است .

 

پس هنگامي كه آيد صداي هولناك ( موج انفجار ، صداي بلند و گوش خراش ) 33
روزي كه فرار ميكند مرد از برادرش 34
و [از] مادرش و [همچنين] پدرش 35
و همسرش ( همنشينش ) و پسرانش . 36  سوره عبس

 

البته گوش انسان به طور مستقيم توان شنيدن و شناسايي اين موج گرانشي را ندارد ، ولي تصادم اين موج با سياره زمين به همراه آزاد شدن موج انفجاري شديدي در محدوده شنوايي گوش انسان است . اين موج گرانشي به جمجمه و اسكلت انسان ضرباتي وارد مي‌كند كه در عصب شنوايي انسان تاثير گذار و قابل دريافت است .

 

زماني كه لرزانده شود زمين ، لرزه‌اي را 4
و كوبانده  و پراكنده  شود كوه‌ها ،  كوبيده و پراكنده شدني را 5
پس شود گردهايي ( دانه‌هايي ) ، متفرق شده‌اي ( پراكنده و معلقي ) . 6 سوره واقعه

 

(2)

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

سوگند آسمان را و طارق 1
و چه چيز آگاه ( باخبر ، معلوم و مشخص ) كرد تو را [كه] چيست  طارق  2
[آن] ستاره ( جسم نوراني در آسمان ) تابناك ( زيرك ، باهوش ، ناقلا ، تند و تيز ، درخشان ، روشن ، افروخته و فروزان ) 3

............ سوره طارق

 

از ديرباز به هر نقطه نوراني در آسمان شب ستاره گفته مي‌شد ، ولي بعدا معلوم شد كه سيارات نيز به علت انعكاس نور خورشيد مي‌توانند همانند ستاره به نظر برسند و بدرخشند . امروزه مشخص شده است كه ستارگان برون كهكشاني ، خوشه ستارگان ، كهكشانها ، كوازارها و حتي خوشه كهكشانها ميتوانند بسته به فاصله با ناظر ، به صورت يك ستاره واحد ديده شوند . اما در مورد سوره طارق بايد گفت كه اين سوره از لحاظ ادبي هم وزن سوره‌هاي قارعه و حاقه  بوده و همگي مربوط به واقعه قيامت ميشوند . ستاره‌اي در آسمان شب به همين اسم ، نامگذاري شده است ، ولي به احتمال زياد اين ستاره ، طارق واقعي نمي‌باشد . طارق واقعي يك جرم سماوي بسيار بزرگ ، حجيم و فوق‌العاده نوراني و درخشنده و يا يك مجموعه از اجرام سماوي است كه بعد از رمبش ( فرو ريزش به طرف مركز ) به جرم و تراكم بحراني براي بقاي نوترونها رسيده و تبديل به راكتور تبديل نوترون به ماده تاريك ( دخان ) و مولد تك موج گرانشي ميشود كه ميتواند موجبات انهدام كيهان را فراهم آورد .   

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

[آن] كوبنده ( درهم كوبنده ، زننده ، ضربه زننده ) 1
چيست ( چه باشد ) [آن] كوبنده ؟ 2
و چه آگاه ( با خبر ، معلوم ، مشخص ) كرد تو را ، [كه] چيست ( چه باشد ) [آن] كوبنده ؟ 3
روزي كه باشند مردم ( انسيان ) همانند گستراننده ( پروانه ) گسترده شده ( پخش و پلا شده ، پراكنده و متفرق شده )  4
و باشند كوه‌ها همچون كرك ( پشم گوسفند ) از هم باز ( از هم پاشيده  ) شده ( حلاجي شده ) 5

......... سوره قارعه

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

[آن] روي دهنده ( فرود آينده ، حادث شونده ) 1
چيست آن روي دهنده ؟ 2
و چه آگاه كرد تو را [كه] چيست آن روي دهند ؟ 3

........ سوره حاقه

 

قيامت يك واژه عربي بر گرفته شده از واژه قيام ، به معني بلند شدن ، ايستادن و به پا خواستن است . قيامت را ميتوان به شورش و انقلاب بزرگ ترجمه كرد . همانطور كه مي‌دانيم موج الكترومغناطيس حامل انرژي است ، ولي موج گرانش تقريبا چيزي مثل بردار نيرو رفتار مي‌كند ، به طور مثال تابش شديد موج الكترومغناطيس بر جسم ، باعث بالا رفتن حرارت و گرما در آن ميشود ، ولي اگر موج گرانشي بر جسمي بتابد به آن نيروي مكانيكي وارد كرده و آن را به جهت تابش خود ميراند .

 

روزي كه می‌لرزد زمين و كوه‌ها ، و باشد  كوه‌ها همچون كاهي ( تفاله‌اي ) پراكنده شده‌اي ( فرو ريخته‌اي ، روان و خرمن به باد داده شده‌اي ) . آيه 4 سوره مزمل

چنين نيست ، هنگامي كه كوبيده ( ويران ، هموار ) شود زمين ، كوبيدني كوبيدني را ( ويراني ، همواري ) . آيه 21 سوره فجر

و وقتي كه كوهها ويران ( منفجر ، پراكنده ، كوفته ، هموار و صاف ، پرانده ، برباد ، غربال ) شود . آيه 10 سوره مرسلات

 

علي‌رغم اينكه صيحة واحدة ( تك موج گرانشي ) ميتواند ضربه سنگيني به سطح سياره زمين وارد كند ، اين موج قدرت نفوذي خيلي زيادي داشته و ميتواند تا هسته سياره زمين نفوذ كند و در اين مسير خود با هسته‌هاي سنگين فلزي در كوه‌ها و اعماق زمين برهمكنش شديدي داشته باشد ، در اين وضعيت باعث متلاشي شدن آنها به هسته‌هاي سبك خواهد شد ، كه در حالت كلي انرژي فوق‌العاده زياد هسته‌اي آنهم به صورت انرژي و تابش الكترومغناطيس توليد و منتشر خواهد شد و در نهايت ، انفجارات عظيم در داخل كوه‌ها و سياره زمين پديدار خواهد شد كه ذرات ناشي از اين انفجارهاي شديد هسته‌اي ، در سطح و اتمسفر سياره زمين پراكنده خواهد شد .

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

هنگامي كه خورشيد گرفته شود ( يا خورشيد به رنگ قرمز كوره آهنگري درآيد ، همانند خورشيد در هنگام غروب ) 1
و زماني كه ستارگان كدر ( تيره ، مات ، تاريك و سياه ) شود 2
و هنگامي كه كوه‌ها روان شود ( حركت كند ، راه رود ، رانده شود ، سيال شود ) 3
و آنگاه كه [حيوان] آبستن ( منظور شتران حامله )  رها كرده شود ( سقط جنين و متواري شود ) 4
و زماني كه وحشي‌ها ( وحوش ، حيوانات و جانوران بياباني و غير اهلي ) گردآوري شود ( مجتمع شود ، به هم فشرده شود ، جمع آوري شود ) 5
و هنگامي كه درياها متلاطم ( طوفاني ، موج دار ، خروشان ) شود 6

........... سوره تكوير

 

پس آنگاه كه نجوم ( ستارگان ) ، محو ( ناپيدا و ناديدني ، ناپديد ) شود . آيه 8 سوره مرسلات

 

اين موج گرانشي هنگام برخورد با اتمسفر ستارگان مثلا خورشيد ما ، باعث پديد آمدن ماده تاريك ( دخان ) خواهد شده كه اين ماده با تجمع بر سطح ستارگان باعث گسترش لكه‌هاي خورشيدي شده و ستارگان كم نور ، تاريك و كدر به نظر خواهند رسيد . همانطور كه ميدانيم تشعشع شديد ليزر مي‌تواند باعث جوش خوردن هسته‌هاي سبك شود ، از اين رو امواج گرانشي قوي علي‌رغم شكافت هسته‌هاي سنگين ، ميتوانند نوترونها را به هم جوش داده ( در هم ادغام كرده ) و ماده تاريك را پديدار كنند .

برخورد اين موج گرانشي با آبهاي سياره زمين ، ميتواند علي‌رغم وارد كردم ضربه و انفجارات هولناك در بستر درياها و اقيانوس‌ها ، باعث بالا رفتن حرارت تا نقطه جوش در آنها شود كه در نتيجه ، تلاطم و امواجي به مراتب شديدتر از سونامي توليد و گسترش يابد .

 

و زماني كه آسمان خراشيده  شود ( پاره شود ، برهنه شود ، كنده شود ، پوست كنده شود ) . آيه 11 سوره تكوير

 

و زماني كه آسمان  بريده شود ( شكافته و پاره شود ) . آيه 9 سوره مرسلات

 

گذر تك موج گرانشي بسته به شدت آن ميتواند تغييراتي در فضا ايجاد كند .

 

آيا پس نميداند ( آگاه و دانا و با خبر نيست ) ، زماني را كه برانگيخته ( بيرون آورده ، زنده ) شود هر آنچه كه در قبرهاست . آيه 9 سوره عاديات

امروزه اختر شناسان ، ستارگان نوتروني را محل دفن جرم و پيكره ابرنواختران  ( supernova ) مي‌دانند و خود اين ستارگان نوتروني را مرده مي‌پندارند ، براي اينكه قادر به توليد نور و انتشار آن نيستند و هيچ فعاليت هسته‌اي فعلا در آنها مشهود نيست . شايد منظور خداوند از قبرها در آيه فوق تنها مقبره انسانها نباشد و خداوند به ستارگان نوتروني نيز اشاره‌اي دارد .

ميپرسد  كي باشد  روز قيامت  6
پس زماني [است كه] برق زند ( فلاش زند ) ديده ( نگاه ، چشم ، بينايي ) 7
و خسوف كند ماه ( تاريك شود ماه ) 8
و جمع كرده شود ( منقبض شود ، به هم پيوسته شود ، به هم پيوند شود ) خورشيد و ماه . 9 سوره قيامت

 

امواج گرانشي به طور مستقيم قابل رويت توسط چشم انسان نيست ، ولي ميتواند تاثيري  بر سيستم عصبي انسان مخصوصا عصب بينايي داشته باشد و حتي ضربه‌اي كه به جمجمه وارد مي‌كند ، ميتواند باعث ديده شدن برق ( فلاش ) در چشمان انسان شود و از طرف ديگر چون تصادم امواج گرانشي با ماده انرژي‌زا است ، در نتيجه در محدوده ديد انسان ، طيفهايي توليد و منتشر خواهد شد  كه به صورت برق ( فلاش ) رويت ميشوند .

همانطور كه ميدانيم نوراني بودن ماه به علت انعكاس نور خورشيد است كه با تاريك شدن خورشيد ، ماه نيز تيره و تاريك خواهد شد . مخصوصا اگر امواج گرانشي از طرف پشت ماه به سياره زمين بتابند .

قاعده كلي در روز قيامت زوج شدن نفوس و ...... ميباشد كه ماه و خورشيد نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيستند و در نهايت اين دو نيز در هم ادغام ميشوند ، البته به همراه سياره زمين . و علت اين پديده اين است كه امواج گرانشي ميتوانند فضا را به شدت منقبض كنند . تا به حال علت اصلي ادغام نوترونها در اجرام نوتروني ، فشار فوق‌العاده زياد در داخل آنها توضيح و ارايه شده است ، ولي علت ديگر اين واكنش ، اين است كه با افزايش جرم در اجرام نوتروني ، فضا در مركز آنها به حدي منقبض ميشود كه نوترونها جا و مكان كافي براي حضور در فضا ندارند و جهت اشغال فضا براي موجوديت خود مجبورند در هم ادغام شوند . يعني دو نوترون مجبورند در فضاي مختص به يك نوترون حضور داشته باشند كه در نتيجه ، واكنش هسته‌اي از نوع چهارم شروع خواهد شد . 

 

بلكه ايشان در شكي سرگرمند ( بازي گوشي مي‌كنند ) 9
پس منتظر ( مراقب ) باش روزي را [كه] می‌آورد آسمان به دخاني ( دودي ، ماده تاريكي ، ماده سياهي ) آشكاري 10
ميپوشاند انسيان ( مردم ) را ، اين است عذابي دردناكي 11
[مي گويند] سرور ما ، برطرف كن ( باز كن ، بگشاي ) از ما عذاب را ، ماييم ايمان آورندگان 12
كجا برايشان ذكريست و [در حاليكه] آمده است ايشان را رسولي آشكاري 13
سپس رو برگردانند از او و گويند آموخته‌اي ( درس ياد گرفته‌اي ) مجنوني [ديوانه‌اي است] 14
ماييم برطرف  كننده عذاب اندكي ( زماني ) را ، بدرستي شماييد عودت ( بازگشت و تكرار ) كنندگان 15
روزي كه حمله ميكنيم ، هجوم بزرگ را ، ماييم انتقام گيرندگان 16 سوره دخان

در روز قيامت با برخورد تك موج گرانشي با اتمسفر سياره زمين دخان توليد خواهد شد كه اين ماده با هوا مخلوط شده و وارد ريه انسان ميشود كه ميتواند براي انسان مشكلات تنفسي به همراه داشته باشد و بسيار دردناك و زجر آور خواهد بود .

و ترك ميكنيم ( رها ميكنيم ) بعض ايشان را [در] چنين روزگاري [كه] آميزند ( موج زنند ) در بعضي و دميده شود در صور ، پس جمع آوري ميكنيم ايشان را جمع كردني . آيه 99 سوره كهف

 

تصادم ماده و ضد ماده و آزاد شدن مقدار قابل توجهي از انرژي به صورت امواج الكترومغناطيس كه بيشتر به صورت تابش گاما خواهد بود ، در چنين روي داد و واقعه‌اي اجتناب ناپذير است .

 

بدرستي [كه] حمله ( هجوم ، دليري ، شجاعت ، رزم آوري ، پردلي ، شدت قوا ، نيرو و سختگيري ) سرورت ، حتما شديدي ( تند و تيزي ، خشم آلوده‌اي ، نيرومندي ، سرسختي ) [است] 12
بدرستي او ، اوست [كه] آغاز ميكند ( بدعت و شروع ميكند ) و باز ميگرداند ( مرجوع ميكند ) 13
و اوست غفور ( درگذشت كننده گناهان ، آمرزنده )  ودود ( بسيار مهربان و دوست دارنده ) 14 سوره بروج

بگو آيا از شريكان [انتخابي] شما [براي خداوند] كيست ( كسي هست ) [كه] آغاز ميكند خلقت را سپس برمي‌گرداند آن را ، بگو خداوند شروع ميكند خلقت را سپس برمي‌گرداند آن را ، پس كجا دروغ پردازي مي‌كنيد . آيه 34 سوره يونس

روزي كه می‌پيچيم آسمان را همچون پيچيدن شناسه ( كاغذ ، مدرك ، طومار ، جلد ) براي نامه‌ها ( نوشته‌ها ) ، آنچنانكه آغاز كرديم اولين خلقتي را ، برمي گردانيم آن را ، وعده‌اي است برايمان ، ما ، ماييم انجام دهندگان . آيه 103 سوره انبيا

 

با توجه به مفهوم آيات فوق چنين تصور ميشود كه قيامت يك نوع بازيافت ماده باريوني در كيهان است كه براي بقا و تداوم دوره‌اي هستي لازم ميباشد . و در روز قيامت تمام مواد تشكيل دهنده كيهان به دخان تبديل ميشوند .

 

سرعت انتشار تك موج گرانشي :

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

سوال كرد سوال كننده به عذابي واقع شدني ( روي دادني ) 1

[بداند] براي كافران [است كه] نيست برايش دفع كننده‌اي 2

از [جانب] خداوند داراي بالابرها ( بالا برنده‌ها ) 3

بالا ميرود ملائكه و روح به سويش در روزي [كه] باشد مقدارش پنجاه هزار سالي 4

............... سوره معارج

 

ما همواره بايد بدانيم كه سرعت حركت موج به دو عامل كلي بستگي دارد  1 - محيط انتشار موج  2 - جنس و ماهيت خود موج . نور از جنش امواج الكترومغناطيس است ولي گرانش از نوع موج گرانشي ، اگر ما فضا را براي هر دو موج يكسان در نظر بگيريم ، آيا ماهيت اين دو موج يكي است ؟ هر چند كه مبدا و منشا واحدي داشته باشند ! متاسفانه بشر فعلا توانايي توليد امواج گرانشي را ندارد كه سرعت آن را اندازه گيري كند ولي به احتمال زياد سرعت امواج گرانشي خيلي خيلي ..... بيشتر از سرعت نور است ، اين موج در عرض 50 هزار سال قمري فاصله 13 ميليارد سال نوري را طي مي‌كند ، يعني سرعتي نزديك به 270 هزار برابر سرعت نور و البته اين به فركانس موج گرانشي نيز مربوط ميشود . اگر ابعاد كيهان 14.547.900.000 سال نوري باشد اين موج در عرض 48.493 سال شمسي آن را مي‌پيمايد و همه چيز مقابل خود را منهدم مي‌كند ، پس ميتوان با اين شرايط سرعت آن را 300.000 برابر سرعت نور تخمين زد يعني سرعت تك موج گرانشي برابر سرعت امواج الكترومغناطيسي به توان دو است ، يعني سرعت موج گرانشي برابر C² مي‌باشد .

همانطور كه در مبحث ، واكنش هسته‌اي از نوع چهارم ! يعني ادغام نوترون‌ها و پايان هستي ( انقلاب دوم ستارگان نوتروني ) گفته شد :

تعريف جرم بحراني براي عناصر راديواكتيو :

كمترين جرمي از ماده راديو اكتيو است كه در آن نوترونها پيش از آن كه از آن جرم خارج شوند در زمان كوتاه به هسته‌اي ديگر برخورد نمايند و براي هر شكافت ؛ به طور متوسط يك شكافت ديگر ايجاد گردد .

جرم بحراني به نوع ماده راديو اكتيو ؛ درجه خلوص و شكل نمونه‌اي كه از آن خواهيم ساخت بستگي دارد .

براي اين كه جرم بحراني با كمترين مقدار ممكن تهيه شود بايد كمترين سطح را با جرم معين ايجاد كنيم . يعني كروي بودن سطح مناسب‌ترين شكل است . چون حجم عمده اتم فضاي خالي است . هنگام شكافت هر هسته لازم است نوترون هاي حاصل به طور ميانگين مسافتي در حدود 5 تا 7 سانتيمتر را درون ميلياردها اتم بپيمايند تا به هسته ديگري برخورد كنند و سبب شكافت شوند . مثلاً اگر حدود 2 كيلو گرم اورانيوم 235 را به شكل كروي در آوريم شعاع آن حدود 3 سانتيمتر خواهد بود . و نوترونها اغلب ( بدون آن كه باعث شكافت بعدي شوند ) از آن خارج مي شوند .

معمولاً در اطراف گوي از پوشش فلزي چگال ( كه باز تابنده نام دارد ) استفاده می‌شود تا نوترون‌ها را به درون گوي باز گرداند همچنين از انبساط و گسترش هسته شكافت جلوگيري شود . در اين صورت به جرم كمتري نياز خواهد بود .

جرم بحراني اورانيوم 235 در شرايط مناسب حدود 900 گرم و براي پلوتونيوم 239 ؛ جرم بحراني 283 گرم است .

اگر به طور متوسط بيش از يك نوترون آزاد به هسته هاي ديگر اورانيوم 235 برخورد كند و موجب شكافت آن گردد جرم اورانيوم را فوق بحراني گوييم . در اين حالت واكنش شكافت از كنترل خارج مي شود و دما به سرعت بالا مي رود و انفجار رخ خواهد داد .

اگر به طور متوسط كمتر از يك نوترون آزاد به هسته اورانيوم 235 برخورد و موجب شكافت آن گردد جرم اورانيوم زير بحراني است و اين شكافت القايي در نهايت متوقف مي گردد .

علت عدم انفجار در معادن اورانيوم نيز ؛ فراهم نبودن جرم بحراني و از طرفي پايين بودن درجه خلوص اورانيوم 235 در معادن مي باشد .

با اين وجود در يك مورد در معادن اوكلو در كشور گابن در غرب آفريقا فرآورده‌هايي از شكافت اورانيوم 235 يافت شده‌اند كه نشان مي دهند در حدود دو ميليون سال پيش اورانيوم 235 در آن معدن خود به خود به حد بحراني رسيده است .

 

تعريف جرم بحراني براي اجرام نوتروني :

با افزايش جرم اجرام نوتروني ، فشار در داخل آنها به بينهايت ميل ميكند و تحمل اين فشار براي نوترون‌ها و ... غير ممكن خواهد بود ، نوترون‌ها مجبورند در هم ادغام شوند ، يعني در هم فرو روند و ذرات جديد را به وجود آورند كه اين تبديلات ذرات به يكديگر در عالم فيزيكي همواره انرژي‌زا است و يك نوع واكنش هسته‌اي محسوب ميشود . جرم بحراني براي اجرام نوتروني كمترين جرمي از نوترون‌ها يا نوكلئون‌ها محسوب ميشود كه در آن نوترونها در زمان كوتاهي در هم ادغام شوند . محاسبه اين جرم بحراني كار ساده‌اي نيست ، ولي در رمبش ( فرو ريزش جرم به طرف مركز ) يك ستاره بسيار بسيار بزرگ يا يك كوازار و يا يك كهكشان ، حتي يك خوشه ستاره‌اي و يا خوشه كهكشاني ، محتمل و قابل دست يابي است . و همچنين در زمان بلعيده شدن تعداد زيادي از ستارگان توسط يك سياه‌چاله و يا يك ستاره نوتروني كه همواره باعث افزايش جرم خواهد شد .  

جرم بحراني به نوع جرم نوتروني يعني شكل هندسي و در نتيجه سرعت زاويه‌اي آن بستگي دارد . به اين معني كه هر چه قدر سرعت زاويه‌اي آن كم باشد ، شكل هندسي آن به كره تمايل داشته و فشار در مركز آن افزايش يافته و در نتيجه جرم بحراني آن كم خواهد بود ، ولي اگر سرعت زاويه‌اي آن زياد باشد ، به علت نيروي گريز از مركز ، شكل هندسي آن نزديك به يك تورس بوده و از فشار داخل آن كاسته شده و در نتيجه جرم بحراني آن افزايش خواهد داشت .


به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

زماني كه آسمان شقه شود ( شكافته شود ) 1
و اعلام آمادگي كند ( خبر دهد ) براي سرورش و محقق شود ( واقعيت يابد ، سزاوار شود ) 2
و زماني كه زمين گسترده ( پهن ، منبسط ) شود 3
و بيافكند آنچه را كه در آن است و خالي ( تخليه ، تهي ) شود 4
و اعلام آمادگي كند ( آگهي كند ) براي سرورش و محقق شود ( سزاوار شود ) 5

............... سوره انشقاق

 

شدت برخورد امواج گرانشي و نفوذ آن به داخل سياره زمين به حدي مي‌رسد كه بعد از انفجارات شديد زير زميني ، لايه‌هاي سياره زمين گسسته شده و گدازه‌هاي هسته به شدت به طرف بيرون رانده ميشوند .

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

زماني كه لرزانده شود زمين ، لرزيدنش را 1
و خارج كند زمين سنگيني ( وزنه ، بار ) هايش را ( محتوايش ، منظور هسته فلزي مذابش ) 2

............ سوره زلزله

 

پس زماني كه شقه ( شكافته ) شود آسمان ، پس باشد سرخ گوني همانند روغن . آيه 37 سوره رحمن

همانطور كه گفته شد با برخورد تك موج گرانشي با اتمسفر سياره زمين ، هسته گازها شكافته ميشود كه اين پديده به نوبه خود با آزاد شدن انرژي به صورت امواج الكترومغناطيس همراه است و در آسمان شب ، پديده‌اي همچون شفق قطبي رويت خواهد شد .

 

 

 

در انیمیشن زیر بزرگی بعضی اجرام سماوی با هم مقایسه شده است :

 

محمدرضا طباطبايي 19/11/86

 http://www.ki2100.com


اخترشناسان به تازگي موفق به رصد اخترنمايي در دورافتاده ترين بخشهاي كيهان شده اند كه شدت درخشش آن 60 تريليون برابر قدرت درخشش خورشيد تخمين زده شده است.

 

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان موفق به كشف يكي از درخشانترين اجرام كيهاني در اولين سالهاي تولد جهان هستي شده اند، توده اي بسيار درخشان كه تصور و ايده چگونگي شكل گيري سياهچاله هاي غول پيكر را به چالش كشيده است. اين معماي خيره كننده در واقع يك اخترنما است، مرحله اي كهكشاني كه طي آن بخش زيادي از مواد تشكيل دهنده كهكشانها به درون سياهچاله هاي غول پيكر كشيده مي شوند و نور شديدي از آن به وجود مي آيد.

اين پديده ULAS J1120+0641 نامگذاري شده و دور افتاده ترين نقطه اي از جهان به شمار مي رود كه تا كنون مشاهده شده است. در واقع اين پديده درخشانترين جرمي است كه از جهان اوليه مشاهده شده و شدت درخشش آن 60 تريليون برابر بيشتر از شدت درخشش خورشيد است.

دانشمندان براي مطالعه بر روي اين اخترنما 20 ميليون جرم كيهاني كه توسط تلسكوپ فروسرخ DSS بريتانيا طي دوره اي پنج ساله به ثبت رسيده بودند را مورد بررسي قرار دادند. فاصله اين اخترنما با استفاده از تلسكوپ VLT و جميني محاسبه شد. دانشمندان بر اساس ميزان كشش نور تابيده شده از اين پديده دورافتاده طي سفرش در ميان جهان هستي، تخمين زدند اين اخترنما 770 ميليون سال پس از انفجار بزرگ به وجود آمده است.

با بررسي نور ساطع شده از سوي اين اخترنما محققان تخمين زدند كه انرژي اين جرم از سياهچاله اي 2 ميليارد برابر جرم خورشيد تامين مي شود. چگونگي بزرگ شدن اين سياهچاله با چنين سرعتي پس از انفجار بزرگ قابل توضيح نيست.

در حالي كه اين اخترنماها به نوعي به اسرار موجود درباره سياهچاله هاي غول پيكر مي افزايند، مي توانند معماي ديگري از ابتدايي ترين لحظات جهان، زماني در حدود 13.7 ميليارد سال پيش را حل كنند، مرحله اي كه به "بازيونيزه شدن" شهرت دارد.

بر اساس گزارش اسپيس، در دوره زماني در حدود 150 تا 800 ميليون سال پس از انفجار بزرگ هيدروژن خنثي كه تمامي جهان را در بر گرفته بود، در جزئي ترين بخشهايش يعني الكترون و پروتون بازيونيزه شد. با اين همه نور اخترنماي تازه كشف شده نشان مي دهد كه جهان به طور قطع تا 770 ميليون سال پس از انفجار بزرگ نيز مملو از هيدروژن خنثي بوده است.

منبع: جام جم

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=49&t=36