Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

12-01-2012

 

كربن يك بسته كامل از اعداد یا ذرات در مبناي دوازده‌تايي  يا سيستم شمارش دوجيني است

 

 

ایزوتوپ اصلی و فراوان كربن 12 ، دارای 6 پروتون و 6 نوترون است . در واقع میتوان چنین تصور كرد كه پروتونها و نوترونهای كربن در مركز 12 یال یك مكعب مستقر میشوند. یعنی شكل زیر :

 

 

 

 

ویژگی بی همتای اتم كربن :

همانطور كه میدانیم هیدروكربنها تنها از كربن و هیدروژن ساخته شده اند. در واقع هیدروكربنها تركیباتی هستند كه در آنها اتمهای كربن و اتمهای هیدروژن توسط پیوندهای كوالانسی به یكدیگر متصل شده اند . این تركیبات میتوانند ملكولهای زنجیره ای و طویلی را بوجود آورند . از طرفی ویژگی آشكار تركیبات آلی وجود اتم های كربن در همه آنهاست . در واقع حیات گیاهی و جانوری بدون عنصر كربن غیر ممكن است . متان ساده ترین هیدروكربن شناخته شده است .

 

 

اتمهای كربن میتوانند شبكه كریستالی بسازند كه بر گرفته از ساختار هندسی مكعب و نمای ایزومتریك آن ستاره داوود است ، منجمله آلوتروپ گرافیت و الماس :

 

 

همانطور كه مي‌دانيم در گرافيت هر اتم كربن با سه اتم ديگر پيوند دارد يعني شكل فوق . ولي در الماس هر اتم كربن با چهار اتم ديگر پيوند دارد يعني شكل زير :

 

 

 

از فلورنهای  كربن میتوان باكی بال و نانو لوله های كربنی را نام برد :

 

 

 

 

محمدرضا طباطبايي 20/9/88

http://www.ki2100.com

 

لطفا نظرات خود را با ما درميان بگذاريد:


http://www.facebook.com/ki2100