Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  نرم‌افزارهاي مورد نياز |

 

 

09-04-2024

 

 

عامل گاما و زاویه اینرسی

 

بعد از شکست آزمون مایکلسون - مورلی، لورنتس خیلی سریع دست‌به‌کار شد و با مقایسه دو دستگاه مختصات دکارتی، یکی ساکن و دیگری متحرک، عامل اتساع زمان خود را فرمول‌بندی کرد و به دنبال او جرالد نیز انقباض طول را فرمول‌بندی کرد. بعدها انیشتین با استفاده از یک مثلث قائم‌الزاویه این عامل را در ایستگاه قطار بازنویسی کرد.

 

 

زاویه اینرسی در اجسام و نه در ذرات و موج طبق تعریف زیر به دست می‌آید.

 

 

برای پیداکردن زاویه اینرسی در ذرات با خاصیت موجی از کسینوس تتا استفاده می‌کنیم و نه منفی کسینوس تتا که برای تابع اینرسی موج - ذره نتیجه مشابه و یکسانی دارد؛ چون منهای پی فقط علامت تابع مثلثاتی را تغییر داده است.

 

 

عامل گاما در فیزیک ضریب انقباض طول و اتساع زمان به نسبت افزایش سرعت است. درست همین اتفاق برای ذرات و موج آنها نیز روی می‌دهد و سپس به ابزار ما یعنی خط کش و ساعت اثر کرده و مشاهده هم می‌شود.

 

 

محمدرضا طباطبايی ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

http://www.ki2100.com