Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

26-03-2009

 

هفت طيف مريي و هفت پيامبر خداوند

( رنگ‌ها و روانشناسي رنگ )

 

 

 

همانطور كه مي‌دانيم با پاشيدگي نور سفيد در منشور ، هفت طيف مريي بدست مي‌آيد . از مدتها پيش اين موضوع كه چرا انسانها به رنگهاي مختلفي علاقمند هستند و اصولا رنگها در روح و روان انسانها چه تاثيراتي دارند ؟ يك معما و بعنوان يك سوال بزرگ مطرح شده بود تا اينكه مبحث روانشناسي رنگ در هنر مطرح شد ! ولي تا به امروز اين موضوع كه چرا انسانها ، اقوام و پيروان مذاهب به رنگهاي مختلفي علاقمند هستند و تاثير رنگها در آنها چيست ؟ كاملا مشخص نشده و در مورد آن اختلاف نظر بسياري مشهود است . ولي اين موضوع كه چرا پيروان مذاهب مختلف نسبت به رنگهاي بخصوصي توجه خاص و علاقه شديدي دارند كاملا توجه پذير است ، به طور مثال چرا اعراب سني رنگ قرمز ، شيعيان رنگ سبز و يا قوم يهود و بني اسرائيل رنگ آبي را دوست دارند ؟ با توجه به اينكه اين موضوع هم به مذهب و هم به مفاهيم فيزيكي مربوط ميشود ، پس يقينا ماهيت متافيزيكي خواهد داشت .

آيا تا به حال اين سوال براي شما مطرح شده است كه چرا در مراسم مذهبي در ايران از رنگ سبز و در اسرائيل از رنگ آبي استفاده ميشود ؟ و يا اينكه اين موضوع بيشتر به مذهب مربوط ميشود و يا اينكه به فيزيك و يا روانشناسي ؟  جواب اين سوال را بايد در مفاهيم متافيزيكي جستجو كرد !   

 

و گفتند [كه] باشيد ( شويد )  يهودي يا نصراني ، [كه حتما] هدايت مي‌شويد ، بگو بلكه آيين ابراهيم حنيفي ( يكتا پرستي ، خدا ترسي ) [را باور دارم] و نبوده است از مشركان 135
بگوييد [كه] ايمان آورديم به خداوند و آنچه كه نازل شد به سويمان و آنچه كه نازل شد به سوي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط‌ها ( فرزندان ، گروه‌ها و طايفه‌ها ) و آنچه كه داده شد موسي و
عيسي [را] و آنچه [را كه] داده شد انبياء ( خبرگويان و پيغام‌رسانان ) [را] از [جانب] سرورشان ، فرق نميگذاريم ( شكاف نمي‌اندازيم ) مابين يكي از ايشان و ماييم برايش تسليم شدگان ( مسلمانان ) 136
پس اگر ايمان آوردند به همانند آنچه كه ايمان آورديد به آن ، پس هدايت شده‌اند و اگر سر پيچيدند ، پس جز اين نيست كه ايشان در گسستگي ( اختلاف و پراكندگي ) [هستند] ، پس به زودي كفايت ( بي‌نياز ) ميكند تو را [از] ايشان خداوند و اوست شنواي دانا 137
رنگ آميزي ( رنگارنگي ) خداوند و كيست نيكوتر از خداوند [در] رنگ آميزي ( رنگارنگي )  و ماييم برايش عبادت ( بندگي ) كنندگان 138
بگو آيا جدال ( مشاجره ) ميكنيد ما را در [مورد] خداوند و [در حاليكه] اوست سرور ما و سرور شما و برايمان [است] اعمالمان و برايتان [باشد] اعمالتان و ماييم برايش خالص شدگان ( مخلص شده‌ها ) 139
يا ميگوييد [كه] بدرستي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط‌ها ( فرزندان ، طايفه و قبيله‌ها ) بودند يهودي يا نصراني ، بگو آيا شماييد داناتر يا خداوند و كيست ظالمتر از كسي كه كتمان ( پنهان ) كند شهادتي [را] نزدش از خداوند و نيست خداوند به غافلي ( بي‌خبر ) از آنچه كه عمل ميكنيد . آيه 140 سوره بقره

 

بگو ايمان آورديم به خداوند و آنچه كه نازل شد برايمان و آنچه كه نازل شد براي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط ( سبط ها ، فرزندان ، طايفه‌ها ) و آنچه كه داده شد موسي و عيسي و انبياء ( خبر و پيغام رسانان ) را از [جانب] سرورشان ، فرق نميگذاريم ( جدايي نمی‌افكنيم ) مابين يكي از ايشان و ماييم برايش تسليم ( مسلمان ) شدگان 84
و كسي كه می‌جويد غير اسلام ديني را ، پس هرگز قبول نميشود از او و اوست در آخرت از زيان كاران . آيه  85 سوره آل عمران

 

همانطور كه مي‌دانيم در تجزيه نور سفيد توسط منشور هفت طيف مريي حاصل ميشود كه عباراتند از قرمز  نارنجي  زرد  سبز  آبي  نيلي  بنفش  . ولي به استناد آيات فوق ما دانستيم كه رنگ مربوط به پيامبران از ابراهيم رسول الله تا عيسي رسول الله چيست ! حال اين سوال مطرح ميشود كه رنگ بنفش به چه پيامبري مربوط ميشود ؟

 

می‌خواهند براي اينكه خاموش ( تاريك ) كنند نور خداوند را به دهان‌هايشان و [در حاليكه] خداوند تمام ( كامل ) كننده نورش [ميباشد] و اگر چه كراهت داشته باشد كافران 8
اوست كسي كه ارسال كرد رسولش را به هدايت و دين حق ، براي اينكه چيره  كندش براي دين همگيش و اگر چه كراهت داشته باشد مشركين . آيه 9 سوره صف

می‌خواهند كه خاموش كنند نور خداوند را به دهان‌هايشان ، و ابا ( خودداري ) [نه] می‌كند خداوند مگر اينكه ( تا اينكه ) تمام كند نورش را و اگر چه كراهت داشته باشد كافران 32
اوست كسي كه ارسال كرد رسولش را به هدايت و دين حق براي اينكه چيره كندش براي دين همگيش و اگر چه ( هرچند كه ) كراهت داشته باشد مشركان . آيه 33 سوره توبه

 

از مفهوم آيات فوق چنين بر مي‌آيد كه طيف هفتم مربوط به محمد رسول الله ميباشد و با نبوت ايشان هفت طيف نور هدايت خداوند تكميل ميشود .

 

و مي گويد كساني كه كفران كردند ، نيستي فرستاده‌اي ( رسول و پيامبري ) ، بگو كافي [است] به خداوند شاهدي بين من و بين شما و كسي كه نزد اوست علم كتاب . آيه 43 سوره رعد

 

در واقع علم كتاب به ما مي‌گويد اگر هدايت خداوند نور سفيد باشد ، چون با تجزيه آن هفت طيف مريي به دست مي‌آيد پس هفت پيامبر بايد حامل كل اين هدايت خداوند باشند تا هدايت خداوند براي فرزندان آدم تكميل شود . البته اين موضوع به اين معني نيست كه هدايت خداوند تا قبل از رسالت محمد رسول الله ناقص بوده است ، بلكه تكميل دين خداوند شايد تابعي از زمان بوده است و در هر مرحله از زمان ، نبوت رسولي از جانب خداوند لازم شده است . آنچه مسلم است منظور خداوند از كامل كردن نورش همان كامل كردن و تكميل كردن نبوت انبياء است .

 

حرام ( ممنوع ) شد برايتان [خوردن] مرده و خون و گوشت خوك و آنچه كه اهليت ( مربوط ) شد به غير خداوند ( به خاطر غير خداوند ذبح شد ) به آن و خفه شده و بيمار در شرف مرگ و پرت شده [از بلندي] و شاخ خورده [و مرده] و آنچه [را] كه خورد درنده ( حيوان گوشت خوار ) ، مگر آنچه را كه [قبلا] پاك كرديد [ذبح كرديد و بعدا درنده قسمتي از آن را خورده است] و آنچه كه ذبح شد براي بتها و اينكه تقسيم بندي كنيد به تيرها ( قرعه‌ها ، شرط بندي و قمار ) ، آن [عمل] شما فسقي ( نافرماني ) [است] ، امروز نااميد ميشود كساني كه كفران كردند از دين شما ، پس نترسيد ايشان را و بترسيد مرا ، امروز كامل كردم برايتان دينتان را و تمام كردم برايتان نعمتم را و پسنديدم برايتان اسلام را ديني ، پس كسي كه اضطرار ( فوريت ) يافت در گرسنگي بدون تمايلي براي گناهي [ميتواند از آنها بخورد] ، پس بدرستي خداوند آمرزنده‌اي مهرباني [است] . آيه 3 سوره  مائده

و اين موضوع مهم كه خداوند دين ، هدايت و كتب آسماني و حتي پيامبرانش را نور معرفي كرده است ، براي اينكه انسان براي ديدن پيرامون خود و راه يابي نياز به نور و ديدن دارد .

اي انسيان ( مردم ) آمده است شما را برهاني از [جانب] سرورتان و نازل كرديم به جانب شما نوري آشكاري [را] 174
پس اما كساني كه ايمان آوردند به خداوند و چنگ زدند ( دست انداختند ) به آن ، پس به زودي داخل مي كند ايشان را در رحمتي از [طرف] خودش و فضلي ( زيادي ) و هدايت مي كند ايشان را به سويش ( خودش ) راهي مستقيمي ( پايداري ) را . آيه 175 سوره نساء

اي نبي ( خبر و پيغام رسان ) ما ارسال كرديم تو را شاهدي و بشارت دهنده‌اي و بيم دهنده‌اي 45
و خواننده‌اي ( دعوت كننده‌اي ) به سوي خداوند به اذنش و چراغي نوراني 46
و بشارت ( مژده ) بده مومنان را كه به درستي برايشان از [طرف] خداوند فضلي ( فزوني ، بخشش ) بزرگي [است] . آيه 47 سوره احزاب

اي اهل كتاب ( يهود و نصاري ) آمده است شما را فرستاده ما [كه] مبين ( آشكار ) می‌كند برايتان بسياري از آنچه كه مخفي می‌كرديد از كتاب ( تورات و انجيل ) و گذشت می‌كند از بسياري ، آمده است شما را از [جانب] خداوند نوري و كتابي آشكاري ( مبيني ) 15
هدايت می‌كند به [وسيله] آن خداوند كسي را كه تبعيت كرد رضايتهايش ( خشنودی‌هايش ) را [به] راه سلامت ( تسليم و اسلام ) و خارج می‌كند ايشان را از تاريكی‌ها به سوي نور به اذنش و هدايت می‌كند ايشان را به سوي راهي مستقيمي ( پايداري ) . آيه 16 سوره مائده

ما نازل كرديم تورات را [كه] در آنست هدايتي و نوري [كه] حكم ( داوري و قضاوت ) می‌كند به آن انبياء ( خبر و پيغام رسانان ) كساني را كه تسليم ( مسلمان ) شدند ، براي كساني كه يهودي شدند و ربانيان ( خدا جويان و خدايی‌ها ) و علماي دين به [سبب] آنچه كه محافظت ( نگهداري ) جستند از كتاب خداوند و بودند برايش شاهدان ، پس نترسيد انسيان ( مردم ) را و بترسيد مرا و نخريد ( بده بستان نكنيد ) به آياتم بهايي اندكي [را] و كسي كه حكم ( داوري و عمل ) نكرده است به آنچه كه نازل كرد خداوند ، پس ايشان ، ايشانند كافران . آيه 44 سوره مائده

و پيرو ( دنباله رو ) كرديم براي رد ( اثر ، راه ) ايشان به عيسي پسر مريم ، تصديق كننده‌اي براي آنچه كه پيش رويش [بود] از تورات و داديمش انجيل [را كه] در آن هدايتي و نوري و تصديق كننده‌اي براي آنچه كه پيش رويش [بود] از تورات و هدايتي و موعظه‌اي براي متقيان ( خدا ترسان ) . آيه 46 سوره مائده

پس ايمان بياوريد به خداوند و رسولش و نور ، آنكه نازل كرديم و خداوند به آنچه كه عمل مي كنيد آگاهي ( بينايي ) [است] . آيه 8 سوره تغابن

توجه خاص و علاقه شديد اقوام و پيروان مذاهب به رنگهاي مختلف بسيار قابل توجه است . به طور مثال رنگ قرمز متعلق به ابراهيم رسول الله است و اين رنگ مورد علاقه و توجه اعراب پيروز مذهب سني است .  رنگ زرد متعلق به اسحاق رسول الله است اين رنگ مورد علاقه و توجه اعراب ساكن لبنان است . رنگ سبز متعلق به يعقوب رسول الله است و اين رنگ مورد علاقه و توجه پيروان مذهب شيعه است . رنگ آبي متعلق به موسي رسول الله است و اين رنگ مورد علاقه و توجه پيروان مذهب يهوديت است  و بارزترين آن ستاره داوود است كه به اين رنگ رسم ميشود . رنگ نيلي متعلق به عيسي  رسول الله است و اين رنگ مورد علاقه راهبان نصاري است . رنگ بنفش متعلق به محمد رسول الله است و در مورد اين رنگ فعلا اظهار نظري نميشود . آلبوم زير عكسهايي در اين زمينه ارايه مي‌كند . اميد است كه عكسها و مطالب مورد پسند شما واقع گردد .

 

 

محمدرضا طباطبايي 21/10/86

http://www.ki2100.com

 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=21&t=81