Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

05-01-2011

 

 

سوره طارق ، مكی 17 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوگند آسمان را و طارق

 2. و چه چيز آگاه ( باخبر ، معلوم و مشخص ) كرد تو را [كه] چيست  طارق ؟

 3. [آن] ستاره ( جسم نورانی در آسمان شب ) تابناك ( زيرك ، باهوش ، ناقلا ، تند و تيز ، درخشان ، روشن ، افروخته و فروزان )

 4. كه هر ( تمام ) نفسی ( شخصی ) نيست مگر اينكه برايش حافظی ( مراقب و نگهبانی ) [است]

 5. پس ميبايست نظاره  كند انسان كه از چه چيزی آفريده شد

 6. خلق شده از آبی جهنده ای ( پرنده و پرتاب شونده ای )

 7. [كه] خارج ميشود از مابين صلب ( چيز استوار و محكم ، داربست ، ستون مهره ها ، ستون فقرات ، هر چيز محكم و پايدار و زمخت و بدون تغيير شكل كلی ، استخوان بندی بدن ، غضروف ، عضو جنسی مردانه ) و ترائب ( جناق سينه ، مكان به هم پيوستگی دو قفسه سينه يا لوله های خروجی از تخمدانها ، محل تلاقی دو تخم دان زنانه در رحم )

 8. بدرستی او [خداوند] برای بازگرداندن ( بازگشت ، رجعت دادن ، رجعت ، زنده كردن ، بازيافت ، برگرداندن به حيات ) او ، حتما قادری [است]

 9. روزی [كه] ظاهر ( آشكار ، فاش و هويدا ، سرباز ) ميشود اسرار ( رازها ، رموز ، پوشيده ها ، مخفی شده ها )

 10. پس نيست برای او از قوتی ( نيرويی ، زوری ، قدرت و توانايی ) و نه ياری دهنده ای

 11. سوگند آسمان دارای بازگشت ( انعكاس ، پس فرستاننده آب ، باز گرداننده بخار آب به صورت باران و برف و تگرگ و ..... )

 12. و زمين دارای شكاف ( مسير سيل و رودخانه ، دره مابين دو كوه ، شيار ، شايد شيار شخم و كشاورزی همانند بستان و تاكستان ، شيار ، پستی و بلندی )

 13. واقعا آن سخنی جدايی ( جدا كننده حق از باطلی ، تميز دهنده درست از نادرستی ، مشخص كننده راست و دروغی ) [است]

 14. و نيست آن به هزل ( ياوه ، ياوه گويی ، بيهودگی ، گزافه ، چرند و پرند ، چرت و پرت )

 15. بدرستی ايشان ترفند ميزنند ( حيله ميكنند ، حقه سوار ميكنند ) ، ترفندی ( حيله و حقه ای ) را

 16. و [من هم] ترفند ميزنم  ، ترفندی را

 17. پس مهلت بده كافران را [كه] مهلت ميدهم برای ايشان ، آهسته ای ( ملايمی ، كمی و اندكی ، زود گذر و خوش گذری كه متوجه نميشوند ، نا محسوسی ) را