Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

07-09-2010

 

سوره بروج ، مكی 22 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوگند آسمان را ، دارای برجها ( بناهای مرتفع ، كاخهای سر به فلك كشيده ، سازه های با عظمت و شكوه )

 2. و روز موعود ( وعده داده شده ، قول و قرار گذاشته شده ، خبر داده شده ، عهد داده شده )

 3. و شاهدی ( نظاره كننده ای ، بيننده ای ، مشاهده كننده ای ، خداوند ) و مشهودی ( بارزی ، قابل مشاهده و نظاره ای ، قابل رويتی ، ديده شده ای ، كليه مخلوقات )

 4. كشته شود همدستان ( هم گروهان ، ياران ، هم پيمانان ) اخدود ( شكاف زمين به درازی ، كانال ، خندق ، چين و چروك ، دره طويل )

 5. آن آتش دارای هيزم ( آتشی كه از شاخ و تنه درخت روشن ميشود )

 6. زمانی كه ايشان [بودند] برای آن [آتش] نشستگانی

 7. و ايشان برای آنچه كه انجام ميدادند به مومنين  ، شاهدانی [بودند]

 8. و انتقام ( عقوبت ، مواخذه ، جزا و كيفر و مجازات ) نكردند از ايشان ، مگر اينكه ايمان آورده بودند به خداوند عزيز ( توانا و با قدرت ) ستوده ( ستايش شده )

 9. همان كسی كه برای اوست فرمانروايی ( سلطنت ) آسمانها و زمين و خداوند برای هر ( تمام ) چيزی ، شاهدی [است]

 10. بدرستی كسانی كه سوزاندند ( آزار و شكنجه دادند ، به مصيبت و گرفتاری انداختند ، به بلا و مصيبت و آشوب دچار كردند ) مردان مومن و زنان مومن را ، سپس توبه نكرده اند ( به سوی خداوند برنگشته اند ) ، پس برای ايشان عذاب جهنم [است] و برای ايشان عذاب حريق ( آتش سوزان ) [است]

 11. بدرستی كسانی كه ايمان آوردند و عمل كردند صالحات را ، برای ايشان [است] باغهايی ( بهشتهايی ) [كه] جاری ميشود از زير آن  چشمه ها ، آن كاميابی ( نجات و فراری ) بزرگ [است]

 12. بدرستی [كه] حمله ( هجوم ، دليری ، شجاعت ، رزم آوری ، پردلی ، شدت قوا ، نيرو و سخت گيری ) سرورت ، حتما شديدی ( تند و تيزی ، خشم آلوده ای ، نيرومندی ، سرسختی ) [است]

 13. بدرستی او ، اوست [كه] آغاز ميكند ( بدعت و شروع ميكند ) و باز ميگرداند ( مرجوع ميكند )

 14. و اوست غفور ( درگذشت كننده گناهان ، آمرزنده )  ودود ( بسيار مهربان و دوست دارنده )

 15. داری عرش ( تخت سلطنت ، جايگاه پادشاهی ) مجيد ( شريف ، بزرگوار ، گرامی قدر ، عالی مرتبه ، بلند پايه )

 16. فعالی ( در حال عملی ، انجام دهنده ای ، كننده ای ) برای آنچه كه ميخواهد

 17. آيا آمد ( داده شد ) تو را ، حكايت ( خبر ، نقل قول ) سپاهيان (  لشگريان )

 18. فرعون و ثمود ( قوم فرعون و ثمود )

 19. بلكه كسانی كه ناسپاسی كردند  در [حال] تكذيبی [هستند]

 20. و خداوند از ماورای ايشان ( از هر طرف و هر سوی و بالای ايشان ) ، محيط ( محاصره كننده ، حصارشده ، احاطه كننده ) [است]

 21. بلكه آنست قرآنی ( قرائت شده ای ، قرائت شدنی يا شونده ای و .. ) ، مجيدی ( شريفی ، بزرگواری ، گرامی قدری ، عالی مرتبه ای ، بلند پايه ای )

 22. در لوحی  محفوظ  [است]