Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

04-01-2011

 

سوره مرسلات ، مكی 50 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوگند فرستاده شدگان را ( رسولان ، ملائكه  )  ، پی در پی ( پشت سرهمی ، موج دريا كه پياپی به ساحل ميرسد ، به روال و طبق نظم و قانونی ، تسلسلی ، سلسله مراتبی )

 2. پس وزندگان ( توفندگان ) ، وزشی ( طوفانی ، وزيدنی ) را

 3. و نشر دهندگان ( انتشار دهندگان ، پخش و توزيع كنندگان ، پراكنده كنندگان ، باز و گشوده كنندگان ، آگهی و تبليغ و فاش و ترويج كنندگان ) ، نشری ( انتشاری ، پخش و توزيعی و پديد آوردنی .... ) را

 4. پس شكافندگان ( جدا كنندگان ، سوا كنندگان حق از باطل و درست از نادرست ، فرق قائل شوندگان ) ، شكافتنی ( جدا كردنی ، تميز دادنی ) را

 5. پس القا كنندگان ( افكنندگان ، وحی كنندگان ) ، ذكری (  يادآوری  ) را

 6. [چه] عذری ( بهانه ای ، مدافعه و پوزشی ، پيروزی و چيرگی ) [باشد] يا هشداری

 7. همانا آنچه كه وعده ( قول و قرار و عهد و پيمان ) داده ميشويد ، به يقين شدنی ( روی دادنی )  [است]

 8. پس آنگاه كه نجوم ( ستارگان ) ، محو ( ناپيدا و ناديدنی ، ناپديد ) شود

 9. و زمانی كه آسمان  بريده شود ( شكافته و پاره شود )

 10. و وقتی كه كوهها ويران ( منفجر ، پراكنده ، كوفته ، هموار و صاف ، پرانده ، برباد ، غربال ) شود

 11. و هنگامی كه رسولان ( پيامبران ) متوقف شود ( نگاه داشته شود ، منتظر شود ، وقت و فرصت داده شود ، ايست داده شود )

 12. برای كدام روزی درنگ كرده شد ( به تاخير افكنده شد )

 13. برای روز جدايی [سوا كردن] ( تك تك كردن ، جدا كردن و تميز كردن حق از باطل ، خير از شر ، نيك از بد ، بريدگی ، گسيختگی ، بخش و قطعه و جزء كردن ، كلكسيون و گلچين كردن )

 14. و چه چيزی آگاه  كرد تو را [كه] چيست روز جدايی

 15. وای  در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 16. آيا هلاك ( نابود و نيست )  نكرده ايم اولی ها ( ابتدايی ها ، گذشتگان و قبلی ها را )

 17. سپس به دنبال ايشان آورديم ( جانشين و جايگزين ايشان كرديم ) آخری ها ( بعدی ها ، ديگری ها ، آيندگان ) را

 18. آنچنان عمل ميكنيم با مجرمان

 19. وای در چنين  روزگاری برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 20. آيا خلق نكرده ايم  شما را از آبی پستی ( كم مايه ای ، فرومايه ای ، كم بها و كم ارزشی )

 21. سپس قرار داديم آن را در مكانی ( رحم  ، آرامگاهی ) استواری ( پايداری ، با ثباتی )

 22. تا اندازه ای ( قدری ، ميزانی ، مقداری ، زمانی ) ، معلومی

 23. پس تقدير كرديم ( اندازه و مشخص ، سنجش و محاسبه كرديم ، مقدار داديم ) ، پس [چه] نيكو ( خوش ) قادران ( توانايان ، تقدير كنندگان ) [هستيم]

 24. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 25. آيا قرار نداده ايم  زمين [را] به كف گيرنده ای ( گيرنده و دربرگيرنده ای )

 26. [چه جهت] زنده گانی ( زيست و حيات كنندگانی ) و [چه برای] مردگانی

 27. و قرار  داديم در آن قله ها ( لنگرها ، رشته كوه ها ، سلسله جبال ) بلد پايه و بلند و بالاهايی  و نوشانديم  شما را  آبی گوارايی ( خوش و خنك و شيرينی ) را

 28. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 29. برويد ( تلاقی و ملاقات ) كنيد به طرف آنچه كه به آن  تكذيب می كرديد

 30. برويد ( تلاقی و ملاقات ) كنيد  به سوی سايه‌اي ( ناحيه ای ) دارای سه شعبه ای [سر و سويه ای ، شاخه ای ، انشعابی ، انگشتی ، گردنه ای ، طرفی ، دنده ای ، دستی ، فازی ،  سه قطبی]

 31. نه سايه داری ( سرد و خنكی ، پناه دهنده ای از نور شديد و گرما ) و نه بی نياز ميكند ( رها و خلاص ميكند ) از شعله [شراره آتش]

 32. كه آن می افكند ( پرتاب ميكند ، تير اندازی ميكند ) به شراره ای ( جرقه و آتش جهنده ای ) همچون قصر ( هيزم خشك كه در هنگام آتش جرقه پرتاب ميكند و چرت و چرت صدا ميكند ، يا كاخ پر زرق و برق و نورانی  آينه كاری شده )

 33. آنچنان كه آن [هست] همانند شترانی طلايی ( زرد فامی )

 34. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 35. اين روز ( امروز ) ، سخن نمی گويند

 36. و اذن ( رخصت ) نميدهند برای ايشان ، پس عذر ميخواهند ( بهانه می آورند ، پوزش بطلبند )

 37. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 38. اين [است] روز جدايی ، جمع آوری كرديم شما را و اولی ها ( ابتدايی ها ،  گذشتگان و قبلی ها را )

 39. پس اگر بود برای شما ترفندی ( مكر و حيله و حقه ای ) ، پس ترفند زنيدم

 40. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 41. همانا متقيان ( خدا ترسان ، پرهيزگاران ) در سايه هايی و چشمه هايی [هستند]

 42. و ميوه جاتی از آنچه كه اشتها ميكنند  ( دوست ميدارند ، رغبت و ميل دارند )

 43. بخوريد و بنوشيد  ، گوارا  [باشد] به [سبب] آنچه كه عمل ميكرديد

 44. ما به آنگونه  جزا ( مزد و پاداش ) ميدهيم محسنان  ( نيكوكاران ، خير خواهان ) [را]

 45. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 46. بخوريد و بهره مند ( برخوردار ) شويد اندكی ( ناچيزی ، كمی ) را ، كه شماييد مجرمان

 47. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 48. و زمانی كه گفته شود برای ايشان ، ركوع كنيد ( زانو به زمين زنيد ، تعظيم كنيد ) ، ركوع نمی كنند

 49. وای در چنين روزگاری  برای ( به حال ) تكذيب كنندگان

 50. پس به كدام حديث ( گفتار ، خبر ، حكايت ، نقل قول ) بعد از آن ، ايمان می آورند