Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

26-03-2009

 

سوره مزمل ، مكي 20 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. اي گليم ( جامه خواب ، پتو ) به خود پيچيده ( پيچيده شده و پنهان شده در رخت خواب )

 2. بلند شو ( بيدار شو ، به پا خيز ، قيام كن ، بيدار باش )  شب [را] ، مگر اندكي ( زماني را )

 3. نصفش را ، يا نقض كن ( لغو كن ) از آن اندكي را

 4. يا زياد كن برايش و بسراي ( بخوان ، ترتيب كن ، تلاوت كن ) قرآن را سرودني ( به ترتيبي ، شمرده شمرده‌اي ، به تاليفي ، به نظم و منظمي ، قرائتي )

 5. ما به زودي مي‌افكنيم ( وحي مي كنيم  ) براي تو  گفتاري  سنگيني ( پرمايه و پر معني و پر محتوايي ) را

 6. بدرستي اوايل شب ، آن محكم تر( پايدارتر ) است [ در] آمادگي ( گستردگي ) و درست تر ( راست تر ، صحيح تر ) [است در] گفتاري ( سخني )

 7. بدرستي براي تو در روز فراغتي ( بي كاري ، زمان استراحتي ) طولاني [است]

 8. و ذكر ( ياد ) كن نام سرورت [را] و تنها ( مجرد ) شو به سويش تنها شدني را ( مجرد شدني را )

 9. سرور مشرق و مغرب [است] ، نيست خدايي مگر او ، پس اتخاذ ( انتخاب ) كن او را  وكيلي ( معتمدي ، مدافعي )

 10. و صبر كن براي آنچه كه ميگويند و تركشان كن ( ول و رهايشان كن ، كناره گيري كن از ايشان ) ، ترك كردني ( مهاجرتي ) خوش منظري ( زيبا و خوش آيندي و خوش سيمايي ) را

 11. و رهايم كن ( ول كن مرا ) و تكذيب كنندگان را [كه] دارندگان نعمت ( لطف و داده پروردگار ) [هستند] و مهلت ( مجال ) به ايشان بده ، اندكي ( لختي )

 12. بدرستي در نزد ماست لگامي ( قيد و بند آهني ، زنجيري ، جلو براي چهارپايان ، افساري ) و جحيمي ( جهنمي )

 13. و طعامي  ، داراي غصه‌اي ( اندوهگين و گلوگيري ، بغضي )  و عذابي دردناكي

 14. روزي كه مي لرزد زمين و كوه‌ها ، و باشد  كوه‌ها همچون كاهي ( تفاله‌اي ) پراكنده شده‌اي ( فرو ريخته‌اي ، روان و خرمن به باد داده شده‌اي )

 15. ما ارسال كرديم به سوي شما  فرستاده‌اي را [كه] شاهدي  براي شماست ، همچنان كه  ارسال كرديم به سوي فرعون  فرستاده‌اي را

 16. پس عصيان ( نافرماني ) كرد فرعون فرستاده شده  را ، پس گرفتيمش  گرفتني ( دستگيري ) شديدي ( به قوت و نيرويي ، سختي ، توام با خشونتي )

 17. پس چگونه  پرهيز ( دوري ، حذر ) ميكنيد  اگر  كفر ورزيديد روزي را [كه] قرار ميدهد ( مي گرداند ) متولد شدگان ( مولودان ، كودكان ) را فرتوتي ( سفيد مويي ، پيري ، كهنسالي )

 18. آسمان گشوده شده است به آن ، باشد وعده ( قول و قرار ) او شدني ( انجام يافتني )

 19. بدرستي اين تذكريست ( يادآوري ، پند و اندرزي است ) ، پس كسي كه خواست اتخاذ كند ( برگيرد ) به سوي سرورش راهي ( سيرتي و روشي ، مسير و سلوكي ) را

 20. بدرستي سرورت ميداند [كه] در واقع تو به پا ميخيزي ( بيدار ميشوي ) قريب به ( در حدود و نزديك به ) دو سوم شب و نصفش و يك سومش را و [همچنين] طايفه‌اي از كساني كه همراه تو هستند ، و خداوند تقدير ( اندازه گيري ، سنجش و محاسبه ) ميكند شب و روز را ، دانست كه هرگز نمي توانيد به اندازه‌اش ( شماره و مقدارش ) آوريد ( به جا آوريد و برسانيدش ) ، پس  بخشيد ( توبه پذيرفت ) براي شما ، پس قرائت كنيد  آنچه را كه ميسر ( مقدور و ممكن ) ميباشد از قرآن ، دانست  كه به زودي ميباشند از شما بيماري  و [همچنين] ديگراني [كه قدم] ميزنند ( مسافرت مي كنند ) در زمين ، مي جويند ( اكتساب ميكنند ، طلب و كسب و كار ميكنند ) از فضل ( بخشش ، زيادي ) خداوند و [همچنين] ديگراني [هستند كه] قتال ( پيكار ) ميكنند ( ميكشند و كشته ميشوند )  در راه  خداوند ، پس قرائت كنيد آنچه را كه ميسر ( مقدور و ممكن ) ميباشد از آن و به پا داريد صلات ( نماز ، فرستادن درود به خداوند ) را و بدهيد زكات ( قسمتي از دارايي ) را  و قرض دهيد خداوند را ، قرضي نيكويي را و آنچه كه جلو ميفرستيد ( تقديم ميكنيد ، پيش ميفرستيد ، پيش كش ميكنيد )  براي  خودتان ( نفسهايتان ) از خيري ( خوبي و نيكي ) ، پيدا ميكنيدش ( مي يابيدش ) در نزد خداوند ، اوست بهتري  و بزرگتر پاداشي  و آمرزش بخواهيد خداوند را ، بدرستي خداوند آمرزنده‌اي مهرباني [است]