Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

17-07-2013

 

 

سوره صافات ، مكی 182 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. سوگند صف بستگان را ، صفی ( صف بستنی )
 2. پس رانندگان ( صدا زنندگان ) ، راندنی ( صدا زدنی ) ( پس دفع كنندگان ، دفع كردنی )

 3. پس تلاوت كنندگان ذكری ( يادآوری )

 4. بدرستی كه خدای شما حتما يكتايی ( يكی ) [است]

 5. سرور آسمانها و زمين و آنچه كه مابين آن دو است و سرور مشرقهاست

 6. بدرستی ما زينت داديم آسمان دنيا را به زينتي [از] كواكب ( ستارگان )

 7. و حفاظتی از هر ( تمام ) شيطانی سركشی

 8. نمی‌توانند گوش فرا دهند به سوی بزرگان ( سران ، گروه ) بالا ( والا مقام ) و پرتاب ( دفع ) ميشوند از هر ( تمام ) سويی ( سمتی

 9. رانده شده‌ای و برايشان عذابی دايمی ( هميشگی ) [است]

 10. مگر كسی كه بربايد دزديده شده‌ای ( مسروقه‌ای ) را ، پس دنبال ( تعقيب ) كند او را شهابی روشنی ( تند و تيزی ، شعله‌ای افروخته‌ای ، پر شتابي )

 11. پس رای گيری ( پرس و جو ) كن ايشان [را كه] آيا ايشانند شديدتر ( سخت‌تر ) خلقتی يا كسی كه خلق كرديم ما ، بدرستی ما خلق كرديم ايشان را از گلی چسبنده ( برجايی چسبيده ، آبكي )  

 12. بلكه [تو] تعجب كردی و [ايشان] مسخره مي‌كنند

 13. و زمانی كه متذكر شوند ذكر نمي‌كنند

 14. و زمانی كه به بينند نشانه‌ای را ، به مسخره مي‌گيرند

 15. و گويند كه [نيست] اين مگر جادوی آشكاری

 16. آيا زمانی كه مرديم و بوديم خاكی و استخوانهايی ، آيا ماييم حتما مبعوث ( زنده ) شدگان

 17. يا پدرانمان اوليان ( قبلی ها و گذشتگان )

 18. بگو بله و [در حاليكه] شماييد خوار ( ذليل ) شدگان

 19. پس جز اين نيست كه آن راندنی ( بانگ ) تنهايی است ، پس آنگاه ايشانند چشم به راهها ( دل واپسينها )

 20. و گويند ای وای ما را اينست روز دين

 21. اينست روز جدايی ، آنكه به آن تكذيب ميكرديد

 22. جمع آوری كنيد كسانی را كه ظلم كردند و زوجهايشان را و آنچه را كه عبادت ميكردند

 23. از غير خداوند ، پس هدايت كنيد ايشان را به سوی راه جحيم ( جهنم )

 24. و نگهداريد ايشان را ، بدرستی ايشانند سوال ( پرسش ) شدگان ( مسئولها )

 25. چيست برای شما [كه] ياری نميكنيد

 26. بلكه ايشان امروز تسليم شدگانند

 27. و رو كند ( برگردد ) بعضی [از] ايشان بر بعضی [در حاليكه]  سوال می كنند ( جويا ميشوند )

 28. گويند بدرستی شما ، می آمديد ما را از دست ( سمت ) راست ( از در راستی و درستی و دوستی )

 29. گويند بلكه نبوده ايد مومنان

 30. و نبود برای ما برای شما از تسلط ، بلكه بوديد قومی طغيان كنندگان

 31. پس تحقق يافت برای ما سخن سرورمان [كه] ماييم حتما چشندگان

 32. پس فريب داديم شما را ، [در حاليكه] بدرستی ما فريب خوردگان بوديم

 33. پس بدرستی ايشان امروز در عذاب مشتركان [هستند]

 34. ما آنچنان عمل ميكنيم به مجرمان

 35. بدرستی ايشان بودند زمانی كه گفته ميشد برای ايشان [كه] نيست خدايی مگر خداوند ، خود بزرگی ميكردند

 36. و ميگفتند آيا ماييم حتما ترك كنندگان خدايانمان برای شاعری مجنون

 37. بلكه آمد به حقيقت و تصديق كرد فرستاده شدگان [رسولان پيشين] را

 38. بدرستی شما حتما چشندگان عذاب دردناك [هستيد]

 39. و جزا داده نميشويد مگر آنچه را كه عمل ميكرديد

 40. مگر بندگان خداوند مخلصها

 41. ايشانند كه برايشان رزقی معلومی [است]

 42. ميوه جاتی و ايشانند اكرام ( گرامی ، پذيرايی ) شدگان

 43. در باغهای متنعم ( پر نعمت )

 44. بر تختهايی روبرويان

 45. گردانده ميشود برايشان به جامی ( كاسه ای ) از جاری ( مايع روان شده ای )

 46. سفيد ( روشن ) لذتی برای نوشندگان

 47. نيست در آن سر دردی ( سستی ) و نه ايشان از آن مست ( بيهوش ) ميشوند

 48. و نزد ايشان دختران چشم نگهدار ديده ای [هست]

 49. چنانكه ايشانند تخمی پنهانی ( سپيد پوشی  پوشانده شده ای )

 50. پس رو كند بعضی از ايشان بر بعضی [در حاليكه] سوال می كنند

 51. گويد گوينده ای از ايشان كه بدرستی بود برايم هم نشينی ( قرينی )

 52. ميگفت آيا بدرستی تو حتما از تصديق كنندگانی

 53. آيا زمانی كه مرديم و شديم خاكی و استخوانهايی ، آيا ماييم حتما مديونها ( دين دارها ، پاداش بگيرها )

 54. گفت آيا شماييد  مطلعها ( با خبر و آگاهان )

 55. پس  مطلع شود ، پس بيند آن را در بدی های جحيم ( جهنم )

 56. گويد سوگند خداوند را كه بدرستی نزديك بود پستم ( هلاكم ، ردم ) كنی

 57. و اگر نبود نعمت سرورم ، حتما بودم از احضار ( حاضر ) شدگان [در عذاب]

 58. آيا پس نيستيم ما به مردگان

 59. مگر مرگ ما اولی و نيستيم ما به عذاب شدگان

 60. بدرستی اين حتما همان نجات بزرگ [است]

 61. برای همانند اين ، پس ميبايست عمل كند عمل كنندگان

 62. آيا آن بهترين نزولی ( هديه‌اي ) [است] يا درخت زقوم

 63. ما قرار داديم آن را فتنه‌ای ( مايه امتحاني ) برای ظالمان

 64. بدرستی آن درختی [است] كه خارج ميشود در اصل ( بيخ ، بنيه و ته ) جحيم

 65. خوشه اش ( ميوه و ثمره اش ) گويا آن همانند سرهای شياطين [است]

 66. پس بدرستی ايشان حتما خورندگان از آن [هستند] ، پس مملو ( آكنده و پر ) ميكنند از آن شكمها را

 67. سپس بدرستی برای ايشان برايش ( بعد خوردنش )  حتما آميخته ای ( معجونی ) از حميمی ( آب داغي ) [است]

 68. سپس بدرستی مرجع ( بازگشت ) ايشان حتما به سوی جحيم ( جهنم ) [است]

 69. بدرستی ايشان يافتند پدرانشان را گمراهان ( گم گشته و گم شدگان )

 70. پس ايشان بر ردپاهايشان روان گشتگان ( جاری شدگان ) [هستند]

 71. و حتما گم گشت قبل ايشان اكثريت اوليان ( بدوی ها ، گذشتگان )

 72. و حتما فرستاديم در [ميان] ايشان هشدار دهندگان را

 73. پس بنگر چگونه بود عاقبت هشدار داده شدگان

 74. مگر بندگان خداوند مخلص شده ها

 75. و حتما ندا داده است ما را نوح ، پس حتما خوب بود اجابت كنندگان ( جواب دهندگان )

 76. و نجات داديم او را و اهلش را از اندوه بزرگ

 77. و قرار داديم ذريه او را ، ايشانند باقيماندگان

 78. و ترك كرديم ( گذارديم ) برايش [نام و شهرت نيكو] در ديگران ( بعدی ها ، آيندگان )

 79. سلامی برای نوح در عالميان

 80. ما آنچنان جزا ( پاداش ) ميدهيم نيكوكاران را

 81. بدرستی او از بندگان ما مومنان [بود]

 82. سپس غرق كرديم ديگران را

 83. و بدرستی از شيعيان او ( پيرو و دنباله رو او ) حتما ابراهيم [بود]

 84. زمانی كه آمد سرورش را به قلبی سالمی

 85. زمانی كه گفت برای پدرش و قومش ، چه چيز را پرستش ميكنيد

 86. آيا بر خلاف واقع ( به دروغ ) خدايانی غير خداوند را ميخواهيد

 87. پس چيست گمان شما به سرور عالميان

 88. پس نگاه كرد ، نگاهی در ستارگان

 89. پس گفت بدرستی من بيماری [هستم]

 90. پس رو برتابيدند از او پشت كنندگان

 91. پس تمايل كرد به سوی خدايانشان ، سپس گفت آيا نميخوريد

 92. چيست برای شما ، سخن نميگوييد

 93. پس متمايل شد برای ايشان ضربه ای را به دست راست

 94. پس رو كردند ( برگشتند ) به سويش خشمگين شدگان ( گروهی شوريده )

 95. گفت آيا عبادت ميكنيد آنچه را كه كنده كاری ميكنيد ( مجسمه تراشی ميكنيد )

 96. و [در حاليكه] خداوند خلق كرد شما را و آنچه را كه عمل ميكنيد ( انجام ميدهيد ، منظور درست ميكنيد با دست )

 97. گفتند بنا كنيد برايش بنايی را ، پس بيافكنيد او را در جحيم ( آتش خانه )

 98. پس اراده كردند به او مكری را ، پس قرار داديم ايشان را پستترينها ( فرومايگان )

 99. و گفت بدرستی من رونده ای [هستم] به سوی سرورم ، به زودی هدايت ميكند مرا

 100. سرورم ببخش برايم از صالحان

 101. پس بشارت داديم او را به پسركی بردباری

 102. پس زمانی كه رسيد همراه با او سعی ( دويدن ، محل دويدن حجاج در مكه را ) ، گفت ای پسرم بدرستی ديدم در خوابگاهم [كه] بدرستی من ذبح ميكنم ( سر ميبرم )  تو را ، پس بنگر چه چيز می بينی ( در ميابی ) ، گفت ای پدرم انجام ده آنچه را كه فرمان يافتی ، به زودی در ميابی مرا اگر خواست خداوند از صبر كنندگان

 103. پس زمانی كه تسليم شدند آن دو و زمين خواباند او را بر پيشانی ( پهلو )

 104. و ندا داديم او را كه ای ابراهيم

 105. تصديق كرده ای ( بجا آورده ای ) رويا را ، بدرستی ما آنچنان جزا ( پاداش ) ميدهيم نيكوكاران را

 106. بدرستی اين برای او آزمايش آشكار [بود]

 107. و فديه داديم ( تبديل تعهد ، تاوان داديم ) او را به ذبحی ( قربانی ) عظيمی

 108. و گذاشتيم  برايش در آيندگان

 109. سلامی برای ابراهيم

 110. آنچنان جزا ( پاداش ) ميدهيم نيكوكاران را

 111. بدرستی او از بندگان ما مومنان [بود]

 112. و بشارت داديم او را به اسحاق خبر رسانی ( نبی ، پيغامبری ) از صالحان

 113. و بركت داديم برايش و برای اسحاق و از ذريه ( نسل ) آن دو نيكوكاری [است] و [كسی كه] ظالمی برای نفسش [ميباشد] آشكارايی

 114. و حتما منت نهاديم برای موسی و هارون

 115. و نجات داديم آن دو و قوم آن دو را از اندوه بزرگ

 116. و ياری داديم ايشان را ، پس بودند ايشان غالب شدگان

 117. و داديم آن دو را كتاب مبين شده ( آشكار و روشن شده )

 118. و هدايت كرديم آن دو را راه مستقيم ( پابرجا )

 119. و گذاشتيم برای آن دو در آيندگان

 120. سلامی برای موسی و هارون

 121. بدرستی ما آنچنان جزا ( پاداش ) ميدهيم نيكوكاران را

 122. بدرستی آن دو از بندگان ما مومنان [بودند]

 123. و بدرستی الياس حتما از فرستاده شدگان [بود]

 124. زمانی كه گفت برای قومش آيا تقوی نميكنيد

 125. آيا ميخوانيد [بت] بعل را و رها ميكنيد نيكو ( بهترين ) خالقان را

 126. خداوند سرور شماست و سرور پدران شما گذشتگان [است]

 127. پس تكذيب كردند او را ، پس ايشانند حتما احضار ( حاضر ) شدگان

 128. مگر بندگان خداوند مخلص ها ( خالص شدگان )

 129. و گذاشتيم برای او در آيندگان

 130. سلامی برای آل ياسين

 131. ما آنچنان جزا ( پاداش ) ميدهيم نيكوكاران را

 132. بدرستی او از بندگان ما مومنان [بود]

 133. و بدرستی لوط حتما از ارسال شدگان [بود]

 134. زمانی كه نجات داديم او را و اهلش را جملگی

 135. مگر پير زنی [كه] در باقيماندگان [بود]

 136. سپس هلاك كرديم ديگران را

 137. و بدرستی شماييد حتما گذرندگان برايشان [بر ديارشان] صبحگاهان

 138. و به شبانگاه ، آيا پس عقل نميكنيد

 139. و بدرستی يونس ، حتما از فرستاده شدگان [بود]

 140. زمانی كه گريخت به جانب كشتی پرباری

 141. پس قرعه كشيد و سپس شد از فرو افكندگان ( بيرون شدگان )

 142. پس بلعيد او را ماهی و [در حاليكه] او ملامت زده [بود]

 143. پس اگر نبود بدرستی او از تسبيح كنندگان

 144. حتما درنگ ميكرد در شكم آن تا روزی كه مبعوث ميشوند

 145. پس بيرون انداختيم او را به دشت ( ساحل ) و [در حاليكه] او بود بيماری

 146. و رويانيديم  برايش درختی از صيفی ( يا كدو

 147. و ارسال كرديم او را به جانب صد هزار يا اينكه بيشتر ميشدند

 148. پس ايمان آوردند ، پس متمتع كرديم ايشان را تا زمانی

 149. پس رای بگير ايشان را آيا برای سرورت دختران و برای ايشان پسران [است]

 150. يا خلق كرديم ملائكه را مادينه گانی و ايشان شاهدان بودند

 151. هشيار باشيد بدرستی ايشان از خلاف ( دروغ ) گفتنشان حتما ميگويند ( يا اعتراف خواهند كرد )

 152. [نقل قول مشركين] " فرزند آورد ( زاييد ) خداوند " و بدرستی ايشان حتما دروغگويان [هستند]

 153. " برگزيد دختران را بر پسران "

 154. چيست شما را ، چگونه حكم ( داوری و قضاوت ) ميكنيد

 155. آيا پس متذكر نميشويد

 156. يا برای شماست دليلی آشكاری

 157. پس بياوريد به كتابتان اگر شماييد راستگويان

 158. و قرار دادند بين او و بين جنيان نسبتی ( فاميلی ) و حتما دانسته است جنيان [كه] بدرستی ايشانند حتما احضار ( حاضر ) شوندگان

 159. پاك است خداوند از آنچه كه وصف ميكنند

 160. جز [آنچه كه] بندگان خداوند [وصف ميكنند آن]  مخلص ( خالص شده ) ها

 161. پس بدرستی شما و آنچه را كه ميپرستيد

 162. نيستيد شما برايش گمراه كنندگان ( به فتنه و شر اندازندگان )

 163. مگر آن كسی كه اوست رونده ( كشيده شده ، افكنده ) [به] جحيم ( جهنم )

 164. [نقل قول از ملائكه] " و نيست از ما مگر اينكه برايش مقامی معلومی [باشد] "

 165. " و ما حتما ماييم صف كشندگان ( صف كشيدگان ، صف بستگان ) "

 166. " و ما ، حتما ماييم تسبيح كنندگان "

 167. و اينكه حتما ميگفتند

 168. " كاش بدرستی نزد ما [بود] ذكری از گذشتگان "

 169. " حتما ميشديم بندگان خداوند مخلصها "

 170. پس ناسپاسی كردند به آن ، پس به زودی ميدانند

 171. و حتما سبقت گرفت كلام ما برای بندگانمان فرستاده شدگان

 172. بدرستی ايشان برايشان پيروز ( ياری ) شدگان [هستند]

 173. و بدرستی لشگر ما برای ايشان چيره شدگان [باشند]

 174. پس رو برگردان از ايشان تا زمانی

 175. و نگاه كن ايشان را پس به زودی مينگرند

 176. آيا پس به عذاب ما عجله ميكنند

 177. پس زمانی كه نازل شود به سرشان ، پس زشت ( بد ) صبحی ( صبحگاهی ) [است] هشدار داده شدگان را

 178. و روی گردان از ايشان تا زمانی

 179. و بنگر پس به زودی مينگرند

 180. پاك است سرور تو ، سرور عزت ( اقتدار ) از آنچه كه وصف ميكنند

 181. و سلامی برای ارسال شدگان ( رسولان )

 182. و ستايش برای خداوند سرور عالميان