Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

29-08-2010

 

سوره اخلاص ، مكی 4 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

  1. بگو اوست خداوندِ تكی ( واحدی ، يكی ، منفردی ، منحصر به فردی ، تنهايی ، يكتايی )

  2. خداوند صمد ( جاودان ، هميشگی ، ابدی ، ثابت ، دائمی ، بی نياز ، مستقل ، خودكفا ) [است]

  3. نه زاده است ( نه زاييده ، متولد نكرده ، فارغ نشده مولودی و ولدی را ) و نه زاده شده [است] ( نه زاييده شده ، متولد نشده از كسی ، مولود و فرزند كسی نيست )

  4. و نبوده است برای او ، همانندی ( همتايی ، هم مثلی ) كسی ( شخصی ، احدی از موجودات )