Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

 

03-01-2011

 

سوره قارعه ، مكی 11 آيه

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. [آن] كوبنده ( درهم كوبنده ، زننده ، ضربه زننده )

 2. چيست ( چه باشد ) [آن] كوبنده ؟

 3. و چه آگاه ( با خبر ، معلوم ، مشخص ) كرد تو را ، [كه] چيست ( چه باشد ) [آن] كوبنده ؟

 4. روزی كه باشند مردم ( انسيان ) همانند گستراننده ( پروانه ) گسترده شده ( پخش و پلا شده ، پراكنده و متفرق شده )

 5. و باشند كوه‌ها همچون كرك ( پشم گوسفند ) از هم باز ( از هم پاشيده  ) شده ( حلاجی شده )

 6. پس اما كسی كه سنگين شود وزن شده هايش ( ترازوهايش ، اوزان ، وزنه ها و بارهايش ) [منظور چيزهای با ارزشی مانند ، نماز ، روزه ، زكات ، قرض ، خيرات ، نيكی و هرچه كه خداوند سفارش به آن نموده است]

 7. پس اوست در معيشتی ( زيستی ، گذران عمری ، زندگی ) خشنودی ( مورد رضايت و قبولی ، مورد پسند و رضايتی )

 8. و اما شخصی كه سبك شود ( خفيف شود )  وزن شده هايش ( اوزان ، وزنه ها و بارهايش )

 9. پس مصيبت ( بلا و سختی و گرفتاری يا اصل و پايه و مادر ، بنيان ، ماوای ) اوست هاويه ای ( آتشی ، هاويه به دانه جو معلق در ميان زمين و آسمان هم گفته ميشود ، شناور در هوا و فضا ، چيزی كه نيروی جاذبه بر آن بی اثر است )

 10. و چه آگاه ( با خبر ، معلوم ، مشخص ) كرد تو را ، [كه] چيست ( چه باشد ) آن

 11. آتشی حامی ( حمايت كننده ، نگهدارنده ، پشتيبانی كننده يا سوزاننده ، دردناك )