Home   |  تماس با ما و ارسال مطالب |  پروژه‌ها  | نرم‌افزارهاي مورد نياز |

home

26-03-2009

 

ساختار فيزيكي جهنم

( جهيم ، جهنم ، سقر )

 

 

و قرار نداديم اصحاب ( صاحبان ، ماموران ، گروه و حزب ) آتش را مگر  ملائكه‌اي  و قرار نداديم تعدادشان را مگر  فتنه‌اي ( مايه امتحان و آزمايشي ، بلا و مصيبتي ) براي كساني كه كفر ورزيدند ، [همچنين] براي اينكه  يقين بياورند كساني كه داده شدند  كتاب ( تورات و انجيل ) را و  بيافزايد كساني را كه ايمان آوردند  اعتقادي ( ايماني ، دلگرمي ، امنيت خاطري ، آسودگي و امنيتي ، باوري ) را ،  و مردد ( مشكوك ، دو دل ) نشود  كساني كه عطا شدند كتاب ( تورات و انجيل ) را و [همچنين] مومنان ، و [نيز] براي اينكه بگويد كساني كه  در قلبهايشان مرضي  [است] و [همچنين] كافران ! [كه] چه چيز قصد  كرد خداوند به اين مثالي ( گفتار و حديث ) ؟ آنچنان گمراه ميكند خداوند كسي را كه ميخواهد و هدايت ميكند كسي را كه بخواهد و نمي‌داند ( نمي‌شناسد ) لشگرهاي  سرورت را مگر  او ( خودش ) و نيست آن ، مگر  ذكري  براي بشر ( جماعت ، مردم ، موجود و موجودات دو پا ) . 31 مدثر

 

همانطور كه در مبحث كاينات هوشمند يا ملائكه گفته شد ، ملائكه را ميتوان يك گردباد يا گرد آب الكترومغناطيسي قوي در نظر گرفت . و اينك اين سوال مطرح ميشود كه ساز و كار ملائكه در ساختار جهنم چگونه است ؟

 

 

 

ميدان مغناطيسي و القاي الكترومغناطيسي در جهنم

 

و مي‌بيني مجرمان را در چنين روزگاري بسته شدگانند در زنجيرها  49
پيراهنهايشان ( تن پوش‌هايشان ) از مسي [باشد] و ميپوشاند صورتهايشان را آتش . آيه 50 سوره ابراهيم

 

همانطور كه مي‌دانيم اگر جريان متناوبي با فركانس پايين را از سيم لوله‌اي عبور دهيم يك ميدان الكترومغناطيسي متناوب پيرامون آن پديدار ميشود . اينك اگر سيم لوله دومي را نزديك اين ميدان كنيم يك جريان الكتريسيته با همان فركانس در سيم لوله دوم پديدار ميشود كه به اين پديده ، القاي الكترومغناطيسي گفته ميشود كه پايه و اساس عمل كرد ترانسفورماتورهاي كاهنده و يا افزاينده شدت جريان است .

 

 

به دليل پايين بودن مقاومت الكتريكي مس خالص ، از اين فلز در ساخت سيم لوله استفاده ميشود . ولي مقاومت اين فلز در برابر عبور جريان الكتريكي صفر نيست و مقداري از ولتاژ جريان افت كرده و به حرارت تبديل ميشود و اين حرارت براي مكانيزم جهنم ايده‌آل است . شخصي كه با زنجير آهني بسته شده باشد هرگز توان فرار از اين ميدانهاي مغناطيسي يا الكترومغناطيسي قوي را نخواهد داشت .  ميادين الكترومغناطيسي با فركانس پايين در لباس‌هاي مخصوص اهل جهنم القا و آنها را داغ مي‌كند .

 

و اما كساني كه فسق كردند پس ماواي ايشان آتش [است] هر زمان كه اراده كنند كه خارج شوند از آن ، اعاده ( برگردانده ) شوند در آن و گفته شود برايشان [كه] بچشيد عذاب آتش را ، آن را كه به آن تكذيب ميكرديد . آيه 20 سوره سجده

 

اين [است] جهنم ، آنكه تكذيب ( انكار ) مي‌شد به آن [توسط] مجرمان  43
مي‌چرخند مابين آن و مابين حميمي ( آب گرمي ) جوشان ( فوق‌العاده داغي ) . آيه 44  سوره رحمن

 

علت چرخش ساكنين جهنم در آن ، همان ساختار اسپيرال لكاريتمي بال‌هاي ملائكه است كه همانند گردبادي عظيم در حال چرخش به دور مركز خود هستند .

 

 

 

كوره القايي در جهنم

 

در كوره‌هاي ذوب القايي ، جريان الكتريكي القا شده توسط ميدان مغناطيسي ، ايجاد حرارت مي‌كند و اين حرارت باعث ذوب جسم ( معمولا فلزات ) مي‌شود . فلز درون بوته‌اي قرار مي‌گيرد كه اطراف آن كلاف‌هاي مغناطيسي پيچيده شده است كه لوله‌اي شكل بوده و توسط جريان آب خنك مي‌شوند . جريان موجود در كلاف‌هاي مغناطيسي ، جريان‌هاي گردابي يا فوكو (Eddy Current) را در فلز القا مي‌كند كه باعث ايجاد حرارت و ذوب فلز مي‌شود .

در كوره القايي بدون هسته ، فلز درون يك پوشش نسوز كه به وسيله كلاف احاطه شده است ، نگهداري ميشود . در اين حالت ، كوره ذوب القايي مشابه يك ترانسفورماتور بدين ترتيب كه فلز مانند يك كلاف ثانويه در ترانسفورماتور عمل مي كند و با اعمال نيرو به كلاف اوليه احاطه كننده فلز ، جريان هاي گردابي القا شده و توليد حرارت مي‌كند . پس از ذوب فلز ، هم زدن و همگن سازي به طور طبيعي و در اثر وجود نيروها و جريان‌هاي الكترومغناطيسي اتفاق ميافتد . با انتخاب دقيق فركانس و نيرو مي‌توانند سرعت ذوب و همگن سازي را كنترل كرد .

آنچه كه اتفاق ميافتد اين است كه خطوط ميدان مغناطيسي ، بسته به فركانس ، سطح قطعه‌اي را كه در القا كننده حرارت داده ميشود را قطع كرده و در اين سطح ، جريان الكتريكي متناوبي با همان فركانس ولي در جهت معكوس القا ميكند . چگالي جريان متناوب القا شده ، در تمام سطح مقطع هادي ( ماده‌اي كه حرارت داده ميشود ) يكنواخت نيست . جريان القا شده ، اصولا در طول سطح خارجي هادي عبور ميكند . اين موضوع به نام اثر جدار خارجي شناخته ميشود .

عمق نفوذ جريان القايي را ميتوان از فرمول زير تعيين كرد :

 

كه در آن y عمق نفوذ جريان القايي بر حسب سانتي متر ،  ρ مقاومت الكتريكي بر حسب ( microohm-cm )  ، و μ قابليت نفوذ پذيري مغناطيسي فولاد بر حسب gs/oersted و f فركانس جريان بر حسب CPS است . از اين پديده جهت سخت كاري سطحي فولاد نيز استفاده ميشود .

فركانس اين كوره‌ها براي ذوب فلزات از 200 هرتز تا 10 مگاهرتز براي عمق نفوذ جريان بسيار سطحي در حدود 1 الي 2 ميلي متر استفاده مي‌گردد .

 

 

 

بگيريد او را پس دربند كشيدش ( به زنجير كشيد او را ) 30
سپس جحيم را به كشانيدش ( بياندازيدش ) 31
سپس در زنجيري [كه] ذرع ( متراژ ) آن هفتاد ذرع‌هايي ( هر ذرع 115 سانتي متر جمعا 80.5 متر ) [است] ، پس به پويانيد او را 32
بدرستي او ايمان نمي‌آورد به خداوند بزرگ . آيه 33 سوره حاقه

 

در واقع امواج الكترومغناطيسي حاكم بر جهنم توليد شده توسط ملائكه به فرمان خداوند ، طيف گسترده‌اي دارند كه در اين محدوده مشخص از فركانس در سطح فلزات آهني القا و حرارت زيادي را ايجاد مي‌كنند .

 

و اگر تعجب كردي ، پس تعجبي است سخن ايشان را [كه مي‌گويند] آيا زماني كه شديم خاكي ، آيا ماييم حتما در خلقتي جديدي ، ايشان كساني [هستند] كه كفران كردند به سرورشان و ايشان را قيد و بندهايي ( زنجيرهايي ) در گردن‌هايشان [باشد] و ايشانند اصحاب آتش ، ايشان در آن جاودانانند . آيه 5 سوره رعد

 

در حقيقت به وارد شدگان به جهنم چفت و بست‌هاي ويژه‌اي از آلياژ مخصوصي زده ميشود تا حرارت و عذاب سوزان جهنم را كاملا احساس كنند و در ضمن توان خروج و فرار از اين ميادين الكترومغناطيسي را نداشته باشند .

 

ما هدايت كرديم او را راه ، يا شاكري ( شكر گزاري ) [باشد] و يا كفران كننده‌اي [ناسپاسي شود] 3
ما آماده كرديم براي كافران ( نا شكران ) زنجيرها و قيد و بندهايي و آتشي سوزاني را . آيه 4 سوره انسان

 

اين دو [گروه يهود و نصاري] دو خصومت كننده [اند] ، خصومت ( مجادله ، بگو مگو ) كردند در [باره] سرورشان ، پس كساني كه كفران كردند بريده [و دوخته] شود برايشان لباسهايي از آتشي ، اصابت مي‌كند ( ميرسد ، مي ريزد ) از بالاي سرهايشان آب جوشان 19
مي‌گدازد ( مي جوشاند ) به [وسيله] آن ، آنچه را كه در شكمهايشان و پوست‌ها [است] 20
و برايشان گرزها [است] از آهني  21
هر زمان كه اراده كنند كه خارج شوند از آن از اندوهي ، اعاده ( برگردانده ) شوند در آن و [گفته شود] بچشيد عذاب سوزان را . آيه 22 سوره حج

 

ما قرار داديم در گردن‌هايشان زنجيرهايي ( قيد و بندهايي ) را ، پس آن تا ريش‌ها ( چانه‌ها ) [است] ، پس ايشان سر در هوا ماندگان ( افسار ، قلاده بسته شدگان )[هستند] . آيه 8 سوره يس

 

اي كساني كه ايمان آورديد ، بدرستي بسياري از كشيشان و راهبان حتما مي‌خورند اموال انسيان ( مردم ) را به باطل و سد ( منع ) مي‌كنند از راه خداوند و كساني كه گنجينه ( ذخيره ) مي‌كنند طلا و نقره را و انفاق ( هزينه ) نمي كنندش در راه خداوند ، پس بشارت ده ايشان را به عذابي دردناكي 34
روزي كه سوزان ( ملتهب ) مي‌شود برايش در آتش جهنم ، پس داغ شود به آن پيشاني ايشان و كنارهايشان ( پهلوهايشان ) و پشتهايشان ( عقب‌هايشان ) ، اينست آنچه را كه گنجينه كرديد براي خويشتن ، پس بچشيد آنچه را كه گنجينه مي‌كرديد . آيه 35 سوره توبه

 

 

 

اجاق مايكروويو در جهنم

 

امواج مايكروويو براي انتقال پيام از مكاني به مكان ديگر بسيار مفيد هستند . امواج مايكروويو ، با طول موج كمتر براي سنجش از راه دور استفاده مي‌شوند . به عنوان مثال از رادار براي شناسايي اجسام و نحوه حركت آنها استفاده مي‌شود . رادارهاي دوپلري براي پيش بيني آب و هوا استفاده مي‌شوند . طول ‌موج امواج ( مايكروويو ) در رادار در حد چند سانتي متر است . برجهاي مايكروويو در تصوير زير می‌توانند اطلاعاتي مثل پيام‌هاي تلفني و اطلاعات كامپيوتري را از شهري به شهر ديگر منتقل كنند . 

 

 

 

مايكروفر چگونه كار مي‌كند ؟

اجاق مايكروويو داراي لامپ مگنترون مي‌باشد كه الكتريسيته را به امواج فركانس بالاي مايكروويو تبديل مي‌كند . مايكروويو شكلي از انرژي الكترومغناطيسي مي‌باشد . مانند امواج نوري و امواج راديويي و قسمتي از طيف الكترومغناطيس را در بر مي‌گيرد . امواج مايكروويو موجب مي‌شود كه ملكول‌هاي غذا به شدت بلرزد و در نتيجه در اثر اصطكاك بوجود آمده كه موجب ايجاد گرما مي‌شود ، پخت غذا را به دنبال خواهد داشت . به مفهومي ديگر غذاي پخته شده در مايكروفر به سادگي امواج مايكروويو را جذب كرده و آنرا به شكل انرژي گرمايي تبديل مي‌كند و همين موجب پخته شدن غذا مي‌شود .  امواج مايكروويو همچنين جذب ملكولهاي آب شده و آن را خيلي سريع به نقطه جوش مي‌رساند و كاربردهاي زيادي دارد منجمله سفت كردن سريع بتن و .... / امواج مايكروويو ، بي بو ، بي رنگ ، بدون مزه بوده و در عين حال موج راديواكتيو نمي‌باشد . اجاق مايكروويو يكي از دستگاه‌هاي كارآمد صرفه جويي در وقت و انرژي مي‌باشد كه مي‌توان آنرا خريداري نمود . بعنوان مثال پخت سيب زميني در يك فر معمولي 18 بار بيشتر از پخت در مايكروفر طول مي‌كشد . علاوه بر اين در مايكروفر ، بيرون تا داخل غذا به طور كامل پخته ميشود . پخت در مايكروفر براي بسياري از كارهاي آشپزي سريعتر است چرا كه انرژي در غذا ايجاد ميشود نه در ظرف يا فر . ضمنا مايكروفر موجب گرم شدن آشپزخانه نميشود ، مانند گرمايي كه ديگر وسايل پخت ايجاد ميكند . 

طول موج استفاده شده در اين فرها از يك ميلي متر تا 30 سانتي متر است .

 

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. واي براي هر ( تمام ) عيبجويي ( تحريك و وسوسه كننده‌اي ، بدگويي ، نكوهش كننده‌اي ، ملامت و سرزنش كننده‌اي ) ، طعنه زننده‌اي ( زخم زبان زننده‌اي ، سركوفت زننده‌اي )

 2. كسي كه جمع كرد ( اندوخت ) مالي ( دارايي و ثروتي ) را و متعددش كرد ( بشمردش ، شماره‌اش كرد ، به جريان افزون كردنش انداخت )

 3. حساب ( گمان و پندار ، خيال ) ميكند كه مالش ( دارايي و ثروتش ) ، جاويد ( هميشگي ، جاوداني ، دائمي ) داردش

 4. هرگز ، حتما گرفته و انداخته ميشود ( از مالش گرفته و جدا سپس  بيرون انداخته ميشود ) در  حطمة ( آتش سخت و سوزان و بي رحم و خرد كننده )

 5. و چه چيزي آگاه ( باخبر و معلوم ، مشخص ) كرد تو را ، [كه] چيست ( چه باشد ) حطمة

 6. آتش خداوند افروخته شده ( شعله ور كرده  ، فروزان كرده شده ، روشن كرده شده )

 7. آنچه كه ( آن چيزي كه ) مطلع ( آگاه و باخبر ، حس و درك ) ميكند ( اطلاع ميدهد ، رسانده ميشود ) بر دلها  (  قلبها )

 8. كه آن براي ايشان [هست] احاطه شده‌اي ( بسته و بافته و محاصره شده‌اي ، پوشيده شده‌اي )

 9. در ستوني ( پايه ، تكيه ، پشتي ) استوار شده‌اي ( در بند كشيده شده‌اي ، بلند و بالايي ، گسترده شده‌اي ) سوره همزه

 

در واقع امواج الكترومغناطيس در محدوده  9^10 تا 11^10 هرتز توسط ملائكه در جهنم توليد و حاكم ميشود . همانطور كه در سوره همزه توضيح داده شده است اين امواج به درون بدن نفوذ كرده و باعث گرم شدن اعضايي همچون قلب ميشود كه بسيار دردناك و زجر آور خواهد بود . شكل فضايي ميدان اين امواج در جهنم چيزي شبيه به يك گردباد عظيم است كه ستوني در حال دوران در مركز آن مشاهده ميشود ، يعني مشابه تصاوير زير :

 

 

در واقع تمامي كهكشانها ( كاينات هوشمند يا ملائكه ) امواج الكترومغناطيسي در محدوده مايكروويو توليد و منتشر مي‌كنند كه به نام امواج پس زمينه كيهان شناسايي ميشوند كه به غلط به نظريه انفجار بزرگ مربوط ميشوند كه در واقع چنين نيست و چون اين امواج خاصيت انعكاسي دارند ، اين امواج از هر سو به طرف ما تابانده ميشوند و ما نمي‌توانيم مركزي را براي اين امواج شناسايي كنيم .  همانطور كه قبلا گفته شد اين امواج هيچ ربطي به نظريه انفجار بزرگ ندارند .

 

اين [است] و بدرستي براي طاغيان ( سركشي كنندگان ) حتما بد ( ناخوش آيند ، زشت ) بازگشتگاهي ( محل قول و قرار و وعده گاهي ) [است] 55
جهنم [كه] كشيده ميشوند [به] آن ، پس بد ( سخت و دشوار ) آمادگاه ( گهواره ، مهدي ) [است]  56
اين [است] ، پس ميبايست بچشيد آن را ، آب داغي و چركيني ( گنديده‌اي ، متعفني ، بد بويي ) 57
و ديگر [و نيز، همچنين] از شكل آن ( صورت ، شبيه ، تركيب ، چگونگي ، روش ، مانند آن ) زوج هايي ( دو گانه‌اي ) . آيه 58 سوره ص

 

مثال باغ ( بهشت ) آنكه وعده داده شد متقيان ( پرهيزگاران ) را ، در آن چشمه‌هايي [است] از آبي غير بدبويي ( تغيير يافته و فاسد شده‌اي ) و چشمه‌هايي از شيري ، تغيير نكرده است طعمش و چشمه‌هايي از تخمير شده‌اي ( خمري ) لذيذي براي نوشندگان و چشمه‌هايي از عسلي تصفيه شده‌اي ( از موم جدا شده‌اي ) و برايشان در آن از هر ثمره ( محصول ) ها و آمرزشي از سرورشان ، [آيا] همانند كسي است كه اوست جاوداني در آتش و نوشانده شوند آبي جوشاني را ، پس ببرد ( پاره كند ) روده‌هايشان را . آيه 15 سوره محمد 

 

به احتمال خيلي زياد جهنم يك سياره با چشمه‌هاي آب گرم فراوان و محتوي تركيبات گوگرد و آهك است ( آتشفشاني فعال ) . ولي به هر حال امواج مايكروويو به راحتي آب را به نقطه جوش مي‌رسانند . منظور از شكل آن زوج‌هايي همان امواج متناوب با اختلاف فاز مثبت و منفي است .

 

و اصحاب شمال ( بد شگون ) ، چيست اصحاب شمال ( بد نگون ) 41
در باد گرمي و آب داغي  42
و سايه‌اي از دودي ( سياهي ) 43
نه خنكي و نه كرامتي ( پذيرايي ) 44
بدرستي ايشان بودند قبل از آن هرزگي كنندگان ( فسق و فجور كنندگان ، خوشگذران ها ) . آيه 45 سوره واقعه

 

در واقع امواج مايكروويو ابتدا قطرات آب را داغ كرده و سپس هواي جهنم گرم ميشود .

 

برويد ( تلاقي و ملاقات ) كنيد به طرف آنچه كه به آن  تكذيب مي‌كرديد
برويد ( تلاقي و ملاقات ) كنيد  به سوي سايه‌اي ( ناحيه‌اي ) داراي سه شعبه‌اي [سر و سويه‌اي ، شاخه‌اي ، انشعابي ، انگشتي ، گردنه‌اي ، طرفي ، دنده‌اي ، دستي ، فازي ،  سه قطبي]
نه سايه داري ( سرد و خنكي ، پناه دهنده‌اي از نور شديد و گرما ) و نه بي نياز ميكند ( رها و خلاص ميكند ) از شعله [شراره آتش]
كه آن ميافكند ( پرتاب ميكند ، تير اندازي ميكند ) به شراره‌اي ( جرقه و آتش جهنده‌اي ) همچون قصر ( يا هيزم خشك كه در هنگام آتش جرقه پرتاب ميكند و چرت و چرت صدا ميكند ، يا كاخ پر زرق و برق و نوراني  آينه كاري شده )
آنچنان كه آن [هست] همانند شتراني طلايي ( زرد فامي )
واي در چنين روزگاري  براي ( به حال ) تكذيب كنندگان . آيه 29 سوره مرسلات

 

همانطور كه گفته شد امواج الكترومغناطيسي در جهنم به سه گروه كلي تقسيم ميشوند . امواج با فركانس پايين به طور مثال 50 هرتز كه در لباسهاي مسي القا شده و امواج با فركانس متوسط 200 تا 10 مگاهرتز كه باعث جريان الكتريسيته در سطح فلزاتي همچون آهن ميشود و در نهايت امواج مايكروويو با فركانس   9^10 تا 11^10 هرتز كه بدون واسطه و مستقيم جذب پيكر جهنميان ميشود . اگر القاي امواج نوع اول و دوم شديد باشد ، باعث ذوب سريع فلزات و بدنبال آن متلاشي شدن آنها ميشود و چنين تصور ميشود كه قرار گرفتن حجم نسبتا زيادي از آب در ميدان امواج نوع سوم رنگي زرد يا طلايي را پديدار كند .

 

 

 

آتش در جهنم :

 

اين يك واقعيت است كه ممكن است اكثر استنباط‌هاي شخصي ما با واقعيت‌هاي فيزيكي متفاوت باشد . به طور مثال آتشي كه ما آن را ميشناسيم ماهيت متفاوتي با ماده و انرژي شناخته شده در فيزيك ندارد و آن چيزي نيست مگر توده گازي شكل و رقيقي كه يونيزه شده ( پلاسما ) و به علت برانگيخته شدن ، در محدوده طيف مريي و غير مريي در حال انتشار امواج الكترومغناطيس است . ولي همانطور كه در مبحث اصل تبادل انرژي كوانتومي توسط لايه‌ها و زير لايه‌ها در اتم‌ها توضيح داده شد اين امواج در لايه‌هاي مربوط به خود جذب شده و مسلما تاثيراتي در بافتهاي زنده منجمله سوختگي دارند . همانطور كه مي‌دانيم تمامي امواج از گاما و ايكس گرفته تا امواج مايكروويو ميتوانند بسته به شدتشان اين سوختگي‌ها را ايجاد كنند و لازم نيست حتما آتشي بر گرفته از هيزم ( اكسيداسيون كربن ) در جهنم افروخته شود و متعاقب آن اشخاصي همچون ابوجهل عنوان كنند كه هيزم جهنم تر است و نخواهد سوخت ، هرچند كه خداوند خود در كتاب قرآن به هيزم اشاره نموده است .

 

پس اگر انجام نداديد ( نتوانستيد كه انجام دهيد ) و هرگز انجام ندهيد ( نميتوانيد انجام دهيد ) پس پرهيز ( حذر ) كنيد آتشي را ، آنكه هيزمش انسيان ( مردم ) و سنگ‌ها [است] آماده ( شمرده ، مهيا ) شد براي كافران . آيه 24 سوره بقره

اي كساني كه ايمان آورديد ، نگهداريد خويشتن و اهلتان ( خانواده خود ) را [از] آتشي [كه] هيزمش ( شعله ور كننده‌اش ) انسيان ( مردم ) و سنگ‌هاست ، برايش ملائكه‌اي درشتي ( كت و كلفتي ) سختهايي ( محكم و قوي‌هايي ، سخت گيرهايي ) [كه] عصيان ( نافرماني ) نمي‌كنند خداوند را ، آنچه را كه فرمان دهد ايشان را و انجام مي دهند آنچه را كه فرمان مي‌شوند . آيه 6 سوره تحريم

 

هيزم به معني روشن كننده آتش است و بدرستي كه كافران ( ناسپاسان و نا باوران ) روشن كننده خشم و كينه خداوند هستند .  بعضي از سنگ‌ها به دليل داشتن اكسيد آهن و ... خواص فرومغناطيس از خود نشان مي‌دهند كه اينگونه سنگها نيز مسلما در جهنم يافت مي‌شوند . 

 

 

جهنم سفارشي :

 

به نام خداوندِ رحم كنندهِ ( بخشنده ، گذشت كننده )  مهربان ( با شفقت ، با عاطفه )

 1. تباه ( بريده ، شكسته ، هلاك ، نابود ) شد دست ابي لهب ( پدر شراره ، پدر شعله و آتش ، لقب يكي از بزرگان قبيله قريش ) و تباه شد ( نه تنها دستش بلكه خودش نيز تباه و هلاك شد ) [تبت يدا به معني اينكه دستش كوتاه شد ، محروم شد ، جدا شد ، كنترل و تسلط و قدرتش گرفته شد ، از مال و زندگي جدا شد]

 2. بي نياز ( سود و فايده ، قناعت ، بسنده ، چاره ، پشتيباني و حمايت ، كفايت ) نكرد از او ، مالش ( ثروت و دارايش ) و آنچه [را كه] كسب كرد ( بدست آورد ، فراهم كرد ، به چنگ آورد )

 3. به زودي كشيده و انداخته ميشود ( وارد ميشود )  آتشي داراي شراره‌اي ( شعله‌اي ) را

 4. و زنش حمال ( بار بر ، حمل كننده ، بار كننده ، حمل و نقل كننده ) هيزم [است]

 5. در گردنش ، ريسماني ( طنابي ، قيد و بندي ، چفت و بستي ) از پوست درخت [ليف خرما يا الياف ساير درختان و گياهان ، به طور مثال كتان] سوره مسد

 

چنين به نظر ميرسد جهنم اختصاصي آنهم از نوع كلاسيك و يا سنتي براي جاهلان كهنه كاري مثل ابوجهل و ابي لهب كه همواره با دلايلي در ظاهر منطقي سعي در انكار حقايق داشته‌اند مهيا شده تا ثابت شود هر كاري براي خداوند ممكن است . ولي ما نبايد فراموش كنيم كه خداوند به عنوان يك خالق بي‌همتا همواره ساده‌ترين ، علمي‌ترين ، كار‌آمد‌ترين و  تكنيكي‌ترين راه كارها را براي خلقت و انجام دادن و اداره امورات بر مي‌گزيند .   

 

 

 

بيولوژي در جهنم :

 

 

[[ بدرستي‌ كساني‌ كه كفران كردند به آياتمان به زودي‌ مي‌ كشانيم ( وارد ميكنيم ) ايشان را [به] آتشي‌ ، هرگاه كه پخته شود پوستهايشان ، تبديل ميكنيم ايشان را پوستهايي‌ غير آن ، براي‌ اينكه بچشند عذاب را ، بدرستي‌ خداوند باشد قدرتمندي‌ حكيمي‌ . آيه 56 سوره نساء ]]

قبل از هر چيز نظر شما را به مقاله زير جلب مي‌كنيم :

" /  همه ما ميدانيم كه حيات تا چه حد ميتواند دشوار باشد ، اما براي ميكروب‌هايي كه اخيرا در عمق 1.6 كيلومتري (1 مايلي) زير بستر اقيانوس و دور از ساحل كانادا يافت شده‌اند اينگونه تصور نمي‌شود . شرايط زندگي محدود شده است ،  محيط زيست آنها در دماي 100 درجه سانتيگراد (212 درجه فارنهايت ) قرار دارد و هنوز اين سلولهاي بادوام در حال پيشرفت هستند . در قسمت مياني محل فرود تاريخي ققنوس در قطب شمال مريخ نيز تاكنون هيجان يافتن حيات  در سياره سرخ به اوج خود رسيده است .

 

 

هرچند ققنوس براي يافتن حيات طراحي نشده است ، اما ميزان آب سطح مريخ را براي ارزيابي نشانه‌هايي كه ميتوانند احتمال وجود حيات را در مريخ تقويت كنند مورد ارزيابي قرار مي‌دهد .


اين كشف جديد در يك چنين عمقي در زير سطح زمين ميتواند محدوديت‌هاي تازه‌اي را در كيفيت آخرين حد وجود حيات در كرات  ديگر ايجاد كند . دورتر از خط ساحلي نيوفاوندلند ، دانشمندان در قسمت زيرين بستر اقيانوس مستقر شده‌اند ، كه ركورد پيشين زندگي در زير زمين را مي‌شكند . اين كشف جديد يكي از بنيادين‌ترين ساختارهاي  حيات زميني  را در عمق يك مايلي بدست مي‌دهد . ( ركورد پيشين در عمق 842 متر يا 0.5 مايلي قرار داشت ) . از آنجايي كه من زيست شناس نيستم ، اين خبر را همانگونه كه از خبرگزاري رويتر منتشر شده نقل مي‌كنم .

رويترز : پروكاريوت‌ها ميكروب‌هايي فاقد نوكلئيد مي‌باشند كه شامل آرچي و برخي انواع باكتريها هستند . فقدان سلولهاي نوكلئيدي ، آنها را از ايوكاريوتها و يا زندگي تمامي حيوانات و گياهان متمايز مي‌كند .
پروكاريوت‌ها نمونه‌هايي از رسوبات حفاري شده هستند كه در 111 ميليون سال پيش ته نشين شده‌اند . در اين عمق رسوبات در معرض دمايي در حدود 60 تا 100 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت ) قرار مي‌گيرند . جان پاركس – پروفسور دانشگاه والس – معتقد است اين نوع ميكروب حتي مي‌تواند در اعماق ژرف‌تر نيز زندگي كند . او معتقد است كه اكثر پروكاريوتها را مي‌توان در عمق 4 كيلومتري در زير بستر اقيانوس يافت . در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا زندگي در ديگر سيارات تنها در اعماق پوسته ممكن است  و در سطح خير ؟
پروفسور جان پاركس مي‌گويد " اگر زيست كره ذاتي در زير اقيانوس بر روي زمين وجود دارد ، پس مي‌تواند در كرات ديگر نيز وجود داشته باشد . تنها با گرفتن يك بيل خاك از سطح مريخ نمي‌توان گفت كه آيا حيات در مريخ وجود دارد يا خير ."
تلاش‌هايي كه توسط فضاپيماي پيشين بمنظور  تحليل سطح مريخ براي ميكروب‌هاي فرا زميني صورت گرفته نيز گوياي همين مطلب است .  با اين حال با بررسي و تحليل تركيب سطحي براي مواد مورد نياز لازم براي ادامه بقا ( كه آنها را مي‌شناسيم ) ، مي‌توان اطلاعات مفيدي را بدست آورد . به عنوان مثال تصور مي شود كه فضاپيماي فونيكس براي يافتن حيات در مريخ طراحي شده است ، در صورتيكه اين فضاپيما به منظور تحليل لايه سنگي بالاي مريخ براي بررسي ميزان آب و همچنين اثبات اينكه آب مايع ممكن است در گذشته نزديك يكبار در مريخ جريان داشته است ، ساخته شده است . حال ما محدوده‌اي را كه در آن احتمال يافتن حيات است گسترش داده‌ايم ، ماموريت در مريخ به يك پناهگاه زير زميني در زير سطح آن نياز خواهد داشت و مجبور هستيم تا آن زمان كه خودمان اين كار را انجام دهيم منتظر بمانيم .
مشخص نيست كه اين ميكروب‌هاي زير زميني از كجا انرژي خود را دريافت مي كنند . احتمالا تابش خورشيد عامل اين انرژي نيست . متان و گرمايي كه از دهانه آتشفشان به بيرون پرتاب مي‌شود كانديداهاي بهتري براي انرژي هستند . در اينجا يك مساله وجود دارد كه مربوط به يافت حيات در اعماق است. كه برنامه احتمالي براي دفع دي اكسيد كربن اعماق زمين را پيچيده مي كند . اين يك اكوسيستم دست نخورده است كه رونمايي از آن منجر به از دست رفتن بخشي از نتايج براي اين كلوني‌هاي ميكروبي خواهد شد . با اين حال ممكن است عده‌اي را بتوان با  پنل آب و هوايي u.N كه حاكي از آن است كه دفن دي اكسيد كربن در آينده مي‌تواند يك ابزار كليدي براي جلوگيري از گريز گازهاي گلخانه‌اي به درون اتمسفر شود ، متقاعد كرد . "

ترجمه و ارسال  : فاطمه شنبه زاده

http://www.hupaa.com/page.php?id=3586

 

 

همانطور كه قبلا گفته شد براي اولين بار اشخاص مشركي همچون ابوجهل با اصل وجودي جهنم به مخالفت برخاسته‌اند ، آنهم با استدلال اينكه هيزم جهنم تر است و يك قدم فراتر عده‌اي كافر يا منافق با استناد به علم پزشكي مدعي شده‌اند كه با سوخته شدن دو سوم پوست بدن ، شخص ديگر قادر به زندگي نخواهد بود و يا اينكه با سوختگي پوست ، حس لامسه از بین مي رود و دیگر هیچ دردي را احساس نخواهیم كرد و از اينگونه استدلال‌هاي در ظاهر منطقي .    

اما خداوند پيشاپيش جواب سوالات مطرح شده را در آيه 56 سوره نساء ارايه نموده است ، منتها اين اشخاص هيچ مطالعه‌اي در آيات كتاب قرآن نداشته‌اند تا متوجه واقعيت شوند . در واقع بافت پوست اهل جهنم دگرگون و به ساختاري تبديل ميشود كه اولا درد را به خوبي احساس كند و دوما مقاومت خوبي در مقابل سوختگي از خود نشان دهد ، يعني چيزي شبيه همان الياف نسوز كه توسط بشر ساخته شده است و براي خداوند خلق اينگونه بافتهاي نسوز كار مشكلي نيست و هر چند كه قبلا توضيح داده شد ، منشاء پيدايش ميكرو ارگانيزم‌ها همين  آب جوش و حرارت بالا به علت تابش اشعه مادون قرمز بر لجن كف دريا بوده است و اينچنين حياتي در اين شرايط در حال ادامه است . و هر چند كه از آيه فوق نيز ميتوان چنين استنباط نمود كه اهل جهنم به طور مداوم و دوره‌اي پوست اندازي مي‌كنند ، يعني همان پديده‌اي كه در خزندگاني همچون مار ديده شده است .  

 

هرگز ، بدرستي آن شراره ( شعله‌اي ) [است] 14
بر كننده‌اي ( جدا كننده‌اي ) براي پوست ( يا پوست سر ) . آيه 15 سوره معارج

 

به زودي‌  مي‌ كشانم او را ( در مي‌ آورمش ، وارد ميكنمش )  [به] سقر ( جهنم ) 26

و چه چيز آگاه ( معلوم و مشخص ، دانا ، با خبر ) كرد تو را  ، كه چيست  سقر ( جحيم ) 27

نه باقي‌ ميگذارد ( ساكن نگه‌ميدارد ) و نه رها ( ول ) ميكند 28

تيره كننده‌اي‌ ( سوزاننده و داغ كننده‌اي ، سياه و كبود كننده‌اي ) براي پوست [است] 29

براي آن [جهنم است] نه ده ( نوزده 19 ) [تن ، نفر ، مامور و مَلَك ...] . آيه 30 سوره مدثر

 

 

 

محمدرضا طباطبايي 4/5/87

http://www.ki2100.com

 

 

 

لطفا نظر خود را به تالار زير ارسال فرماييد :


http://persianforum.ki2100.net/viewtopic.php?f=94&t=121